Corporate Logo Corporate Logo

Ishonch telefoni: 0 (365) 226-10-97'

o'zb | рус| eng

Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim fakulteti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedrasi mudiri

Boymurodova Gulzoda Toshtemirovna

Murojaat uchun

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Saidova Dilorom Erkinovna

Murojaat uchun

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

MATERIALLARI

2023-yil, 17-noyabr

1.XIX ASR OXIRI XXASR BOSHLARIDA TURKISTON MADANIY HAYOTINING RIVOJI Saidova D.E.

2.MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR MASHG‘ULOTLARIDA, MUSIQIY RITMIK HARAKATLARNING QO‘LLANILISHIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR D.E. Saidova X.E. Olimova

3MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH D.E. Saidova D.S. Salimova

4. “BOSHLANGʻICH TA’LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO‘NALISHLARI” Respublika ilmiy-amaliy кonferensiya materiallari. 2023-yil 29-noyabr.MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHI SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQIY TARBIYANING AHAMYATI Saidova D.E. Najimova S.J

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Ro‘ziyeva Sadoqat Xasanovna

Murojaat uchun

 Ro‘ziyeva S.H.  The need to use modeling in the teaching of syntax in general secondary education.// ACADEMICIA an International Journal  Multidisciplinary Research Journal. ISSN No: 2249-7137.VOLUME 11, ISSUE 10 October-2021. (Electronic). Impact Factor SJIF:7,492 P. 661-667.

 Ro‘ziyeva S.H. Method of Teaching Uzbek Language in Higher School in Paradigm Personally Oriented Education// International Journal on Integrated Education. e-ISSN:26203502, P-ISSN:26153785 VOLUME 5, ISSUE 4 April-2022. (Electronic). Impact Factor SJIF:7,462 P. 105-108.

Ro‘ziyeva S.H. The Content of Improving the Methodology of Teaching Native Language Syntax on the Basis of Modern Technologies // Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences Journal. ISSN No: 2795-546X. VOLUME 1, ISSUE 1 August-2022 (Electronic). Impact Factor SJIF:5,705 P. 19-22.

Ro‘ziyeva S.H. Modellashtirish texnologiyasi umumiy o‘rta ta’limda sintaksis bo‘limini o‘qitishda optimal yondashuv sifatida. //Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2021. 6-son. - B.40-48. (13.00.00.№18)

Ro‘ziyeva S.H.  Sintaksis bo‘limini o‘qitishda modellashtirish texnologiyasidan foydalanishning pedagogik asoslari. // Mug‘allim hәm үzliksiz bilimlendirio‘. – Qoraqalpag‘iston, 2022. 3/1-son. -B.8-14. (13.00.00.№20)

Ro‘ziyeva S.H.  O‘qitish jarayonida modellashtirish metodining tabiiy modellaridan foydalanishning samarador yo‘llari. // Mug‘allim hәm үzliksiz bilimlendirio‘. – Qoraqalpag‘iston, 2022. 4/2-son. -B.36-41. (13.00.00.№20)

 Ro‘ziyeva S.H.  Ona tili sintaksisi fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasini takomillashtirishning mavjud holati. // Mug‘allim hәm үzliksiz bilimlendirio‘. – Qoraqalpag‘iston, 2022. 6/1-son. -B.6-10. (13.00.00.№20)

Ro‘ziyeva S.H.  Ona tili sintaksisi fanini o‘qitishda modellashtirish metodi zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida// Ilim hәm jamiet . –Qoraqalpag‘iston, 2022. 3-son. B. 103-107.

 Ro‘ziyeva S.H. Modellashtirish texnologiyasi til ta’limiga innovatsion yondashuv sifatida // VI.ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU. 13-15 Mayıs. 2022. Komrat-Gagauz Yeri ISBN: 978-605-73314-1-0 ANKARA, 2022. B. 369-381.

Ro‘ziyeva S.H. Содержание обучения синтаксису родного

языка на основе современных педагогических технологий // International Conference on New Scientific Methodologies.Fransiya.- Jenuary.2023. B. 242-245.

Ro‘ziyeva S.H.   The current state of teaching the subject of native language syntax based on modern pedagogical technologies // INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE International scientific-online conference. https://doi.org/10.5281/zenodo.7539596, Belarussia.- Jenuary .2023. -B. 5-9.

Ro‘ziyeva S.H. O‘qitish jarayonida modellashtirish metodining  fikriy modellaridan foydalanishning samarador yo‘llari // “Hayot davomida ta’lim olish: yangi paradigmalar va kutiladigan natijalar. Fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi” mavzusidagi Respublika konferensiyasi. ISSN:2181-177, Samarqand. - 2022. - B. 145-149.

 Ro‘ziyeva S.H. Ona tili ta’limida pedagogik an’analaridan foydalanishning innovatsion texnologiyalari // “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining o‘rni” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari. O‘zbekiston,Qarshi- 2022 15-16 dekabr -B. 249-253.

 Ro‘ziyeva S.H.  The need to use modeling in the teaching of syntax in general secondary education.// ACADEMICIA an International Journal  Multidisciplinary Research Journal. ISSN No: 2249-7137.VOLUME 11, ISSUE 10 October-2021. (Electronic). Impact Factor SJIF:7,492 P. 661-667.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Sayfullayev G’ulomjon Maxmudovich

1.  Methods of Teaching Younger Schoolchildren the Ability to Solve Cognitive Tasks of Ecological Content..  European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) ISSN: 2795-8612 27.01.2022

2. Boshlang’ich ta’limda xalqaro baholash tajribasi: Muammo, yechimlar va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2022.

3. Tabiiy fanlarni o’qitishda zamonaviy padagogik texnologiyalardan foydalanish. Science and education scientific journal may 2022.

4. Boshlang’ich sinf o`quvchilarini tabiat bilan tanishtirishning tarixiyligi. Science and education scientific journal may 2022.

5. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish. Science and education scientific journal may 2022.

6. Boshlang’ich ta’lim samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Science and education scientific journal may 2022.

7. Boshlang`ich sinflarda tabiiy fanlar darslarini pedagogik texnologiyalar va ko‘rgazmali qurollar asosida tashkil etish metodikasi. “Monografiya”   136 bet  Buxoro 2022.

8. Geografiya o’qitish metodikasi. “O’quv qo’llanma” 243 bet  Buxoro 2022

oliy o‘quv yurtlarining 60110500-boshlang’ich ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. Buxoro-2023

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Ashurova Zarina Muxitdinovna

Murojaat uchun

Muxitdinovna A. Z. Mantessori Preschool Organizations //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 373-377.

Ashurova Z. Scientific prodress: Muammoli ta'lim texnologiyalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

Ashurova Z. M. Using STEAM Technology in Preschool Education //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 6-10.

Ашурова З. М. Таълим олиш жараёнини самарали бошқаришда педагогик технологияларни қўллаш //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.

Muxitdinovna Z. A. et al. Features of the Development of Speech in Preschoolers //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 245-251.

To’raqulovich J. U. С. 215-218. 5//To’raqulovich, JU, & Muxitdinovna, AZ Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age //Т. – Т. 6. – С. 23-25.

Ashurova Z. M. “INSECTS”(PRACTICAL LESSON FOR PRESCHOOLERS) //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 86-92.

Ashurova Z. Pedagogik Mahorat//ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz).–2021.

Muxitdinovna A. Z. ZAMONAVIY TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA FASILATORNING O ‘RNI: Ashurova Zarina Muxitdinovna, BuxDU mustaqil izlanuvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 2. – С. 215-219.

Ashurova Z. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

Ashurova Z. Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

Muxiddinovna A. Z. The Place and Importance of Steam Educational Technology in Preschool Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 11. – С. 3-5.

Ashurova Z. M. Maktabgacha ta’limda STEAM ta’lim texnologiyasining ahamiyati //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 233-235.

Ashurova Z. M. Maktabgacha ta’lim natijadorligini oshirishda STEAM texnologiyasini qo’llashning ahamiyati //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 164-170.

Ashurova Z. M. METHODOLOGY FOR ORGANIZING TRAINING BASED ON STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION (PRACTICAL LESSON FOR PRESCHOOLERS) //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-104.

Muxitdinovna A. Z. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING BOLALAR BILAN FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 343-347.

Muxitdinovna A. Z. PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA’LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI //Научно-практическая конференция. – 2021.

Ashurova Z. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH: ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

Muxitdinovna A. Z. PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA’LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI //Научно-практическая конференция. – 2021.

Ashurova Z. Pedagogik mahorat: Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasidan foydalanish samaradorligini aniqlashga oid tajriba sinov ishlari tahlili //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 2.

Ashurova Z. Uzluksiz ta'lim: Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo'llash usullari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 2.

Ашурова З. М. MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TEXNOLOGIYASINI QO ‘LLASHNING AHAMIYATI: Ashurova Zarina Muxitdinovna, Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti, Maktabgacha ta’lim kafedrasi o ‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 179-183.

Muxiddinovna A. Z. Steam Education in Preschool //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 63-66.

Ashurova Z. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar: Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasining ahamiyati va didaktik mexanizmi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 2.

Ashurova Z. O'z-o'zini tarbiyalash borasida ajdodlarimiz qarashlari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.

Ashurova Z. Zamonaviy ta'lim tarbiya jarayonida fasilitatorlik qobiliyatining o'rni va ahamiyati: Zamonaviy ta'lim tarbiya jarayonida fasilitatorlik qobiliyatining o'rni va ahamiyati //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

Ashurova Z. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo'llash usullari: Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo'llash usullari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

Turdiyeva N., Ashurova Z. Ta'limda" Integratsiya" atamasining vujudga kelish tarixi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

Ashurova Z. Таълим-тарбия жараёнида СТEАМ технологиясини қўллаш – сифатли таълим кафолатидир// Ўзбекистон хотин-қизлар “Олима” уюшмасининг 30 йиллик юбелейига бағишланган “Бақарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин қизларнинг роли халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Т:2022. – Б. 82-84

Ashurova Z. СТEАМ технологиясидан фойдаланишда мактабгача талим ташкилоти тарбиячиларига қўйилган талаблар // Ўзбекистон хотин-қизлар “Олима” уюшмасининг 30 йиллик юбелейига бағишланган “Бақарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин қизларнинг роли халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Т:2022. – Б. 80-82

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Muxsinova Umriya Barnoyevna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati:

Respublika va xalqaro ilmiy jurnallarda:

1.Muxsinova U.B. “Maktabgacha yoshdagi bolalar og‘zaki ijodini rivojlantirish”. Theory and analytical aspects of resent research. 2022 March.

2.Muxsinova U.B. “Development of educational knowledge competences of elementary school students through independent work”. Journal of Architectural Design. 2023 February.

3.Muxsinova U. “Ta’lim muassasalarida psixologik sog‘lom muxit yaratish”. Ustozlar uchun – ilmiy, badiiy va ommabop jurnal. 2023 Iyun.

4.Muxsinova U.B. “Bo‘lajak o‘qituvchida o‘quvchilar bilimini baholash kompetensiyasini takomillashtirish”, World scientific research journal. 2 June 2023.

Respublika va xalqaro ilmiy jurnal va konferensiya materiallarida:

1.Muxsinova U.B. “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lmni tashkil etish va estetik tarbiya”INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION"

2.Muxsinova U.B. “Kredit-modul tizimining tamoyillari” International Conference on Developments in Education. 2023 April.

3. Muxsinova U. “Oilada mehnat tarbiyasi estetikasi”. Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman. 2023 Noyabr.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Toyirova Dilrabo Sattorovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1.Toyirova Dilrabo Sattorovna:,,KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO’NIKMALARNI TARBIYALASHNING MAZMUNI‘‘.” RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O’QUV JARAYONIGA JORIY ETISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA ISTIQBOLLARI “XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN 14.11.2023 ,191-b

2. Toyirova Dilrabo Sattorovna, “MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY  FAOLIYAT TURLARINING AHAMIYATI” ‘‘.YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17.11.2023 y

3. Toyirova Dilrabo Sattorovna, “MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA  RAQAMLI SAVODXONLIK KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH “  “BOSHLANG’ICH TA’LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO‘NALISHLARI” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 29-noyabr.327-b. 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Mustafoyeva Mehrangiz Shukurulloyevna

Murojaat uchun

Mustafoyeva Mehrangiz Shukrullayevna, Eshova Dilbar Shonazarovna

POSSIBILITIES OF JOINT ARTISTIC AND PLAYFUL ACTIVITIES WITH PARENTS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN CHILDREN. JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 10 https://scopusacademia.org/

Mustafoyeva Mehrangiz Shukurullayevna,

MAKTABGACHA TA’LIMDA BOLALARNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISHDA IJODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI.

2023-yil, 17-noyabr.353-356b

Mustafoyeva Mehrangiz Shukurullayevna,

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA MASHG’ULOTLAR JARAYONIDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINI QO’LLASH AHAMIYATI.

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI.

2023-yil, 17-noyabr. 533-537b

Mustafoyeva Mehrangiz Shukurullayevna

Eshova Dilbar Shonazarovna,

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA SAHNALASHTIRILGAN FAOLIYATNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI.

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI. 2023-yil, 17-noyabr. 101-105b

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Farmonova Saodat Sheraliyevna

Murojaat uchun

1.Maktabgacha ta’lim tashkilotlari mashgʻulotlarining samaradorligini oshirish usullari. YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI  2023-yil, 17-noyabr. 186-b

2. OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARINING KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI. YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI 2023-yil, 17-noyabr. 862-b

3. Maktabgacha ta’limda boshqaruvni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish. “BOSHLANGʻICH TA’LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO‘NALISHLARI” Respublika ilmiy-amaliy кonferensiya 280-b

4. DIDAKTIK O'YIN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI . “BOSHLANGʻICH TA’LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO‘NALISHLARI” Respublika ilmiy-amaliy кonferensiya

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Avezov Sobit Safarovich

Murojaat uchun

1.Нутк, ўстириш назарияси ва методикаси. Дарслик. O’z.R OO’MTV     2019-yil “20”-iyuldagi “`654”-son buyruq guvohnomasi. 

2.Pedagogik mahorat Darslik. O’z.R OO’MTV 2017-yil “24”-avgustdagi “603”-sonli buyruq guvohnomasi.    

3. Nutq o’stirish nazariyasi va texnologiyalari. O’z.R OO’MTV 2022-yil “25”-noyabr 388-sonli buyruq guvohnomasi.

4.   Maktabgacha ta’lim tashkiloti guruhlarida folklor kichik janllarini o’rgatish. Monografiya, Germaniya, Globe Edit nashriyoti, 2022-yil 4-oktabr

5. “Bolalar nutqini o’stirish nazariyasi va texnologiyalari” nomli elektron darslik.

O’zbekistob Respublikasi adliya vazirligi guvohnomasi №DGU  19732.2022-yil

                                                 Xalqaro ilmiy jurnallarda:

6.Folklore traditions in Navoi’s works. Middle Europian Scientific Bulletin, Volume 11 april 2021   

7. Nature and Art af Children’s Play of Bukara Folklor Middle European scientific bulletin  ISSN 2694-9970  Middle European Scientific Bulletin Volume 34

     8. Sommt Comment Colleenun rekviging of ayress of Bukhara folklore of Bukhara      f    folklore/ Ispan c98-192.

9. Rauf Parfi ijodida Turkiston qayg’usi Turk adabiyoti jurnali, Turkiya, 2022-yil 558-son(30-son) 40-43-betlar.

                          Xalqaro ilmiy konferensiyalarda:

 10. Avezov.S.S  Бошлангич синф она тили дарсларида нутқий    куникма ва малакаларини ривозлантириш воситалари. Бошлангич синф она тили ва таълимнинг  узвийлигини  таъминлашда инновацион  технологиялардан  фойдаланиш  мавзусида  к мик,иёсидаги илмий амалий конференция материаллари. Toshkent, 2021-yil, 20-sentabr 9-11- бетлар.

11.Авезов С. Бошлангич ва мактабгача таълим сифати ва самарадорлигини ошириш муаммолари: инновация, ракамли технологиялар ва Xалкаро тажрибалар“ Халкаро илмий-амалий анжуман, 2022-yil 13-may. 254-258-betlar

12.Авезов С. Фарход ва Хамлет образларининг киёсий тадкики А.Навоий номидаги Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти университети жахон адабиёти ва универсал адабиётшунослик кафедраси томонидан ташкил этилган «Шарку Гарб Ренессанс адабиёти: Навоий ва Шекспир» мавзуидаги халкаро  илмий- назарий  конференцияси (2022-йил, 22-июн 270-275-бетлар)

13.Avezov S. Navoiy va Gyote:marifiy-qarashlar uyg‘unligi Sharq –u g‘arb: Navoiy  va Gyote”  mfvzusida xalqaro ilmiy-nazariy  konferensiya materiallari 2023-yil? 21-iyun274-277-betlar

14.Avezov S. G‘afur G‘ulom folklorshunos olim”G‘afur G‘ulom ijodiy merosining o‘zbek va jahon adabiy-estetik tafakkuri taraqqiyotidagi o‘rni “ mavzusida o‘tkazilgan xalqaro ilmiy konferensiya  Toshkent.TDMU 2023 178-185-betlar.

15.Avezov S. Rauf Parfi ijodida vatan shuuri”Rauf Parfi adabiy merosini o‘rganish“ mavzusuda o‘tkazilgan xalqaro ilmiy konferensiya  A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyot universiteti 2023 27-sentabr 124-131-betlar.

16.Авезов С. Бошлангич синф ўкувчиларинимиллий рухда тарбиялашда Бухоро фольклори манбаларидан фойдаланиш  Бошлангич таълим сифати самарадорлигини ошириш:стратегия,инновация ва илгор тажрибалар (илмий-.Халкаро илмий-амалий анжуман материаллари Бухоро,2022,309-401-бетлар.

17.Avezov S.S. Buxoro folklori bolalar o’yini badiiyati va kompozitsiyasi. O’zbek bolalar folklorini to’plash, o’rganish va nashr qilish muammolari. Xalqaro olmiy amali anjuman materiallari Buxoro 2023-yil, 8-9-noyabr,99-103-betlar   

                           Respublika ilmiy jurnal materiallarida:

18.Avezov S. Buxoro folklori bolalar o’yini poetikasi va kompozitsiyasi. Ta’lim va innovatsion tadqiqot xalqaro ilmiy metodik jurnal 2022-yil, 11-son. 125-133-betlar

19.Авезов С.Ук,итувчи нутк, маданияти компонентлари Тошкент  Узлуксиз таълим  Илмий-услубий журнал-2020 Махсус сон29-32- бетлар

20.Авезов С. “Алпомиш”достони-узбек  халк,и  тарихнинг  бадиий ифодаси Педагогик махорат 2020/  6-сон136-138 бетлар.

21. Авезов С.Вокеабанд санамалар Ўзбек фольклоршунослиги. Антология. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.Тошкент,2020,534-544- бетлар.

22. Авезов С.К,адриятли умр сохиби. Эътикод. Олимнинг беқиес олами (Китобда: Бухоро,2020, 91-95-бетлар.

23. Avezov S. Ustozingdan ayrilma ekan…(Esse)Folklorshunoslik darg’alari Kitob. Ilmiy-adabiy maqollar to’plami –Toshkent Firdavs-Shou nashriyoti.2022-yil. 300-305-betlar.

24.Авезов С. Навоий ижодида фольклор анъаналари Педагогик махорат. 20221 , сентябрь 154-157-бетлар.

                               Respublika konferensiya materiallarida:

25. Авезов С.“Бошлангич ва мактабгача таълим сифати ва самарадорлигини ошириш муаммолари: инновация, ракамли технологиялар ва чалкаро тажрибалар“ Республика илмий-амалий анжуман, 2022-yil 13-may.

    26.Авезов С. Мактабгача таълим тизимида эскирган ва янги педагогик            а   атамалар. Бошк,арув ва этика к,оидалари ОНЛАЙН илмий   журнали 2022,-  Т: Т:.2-сон 78-82  бетлар.

27.Авезов С. Болалар нутк,ини устиришда коммуникатив мулоқот урни Мактабгача таълим компетенциявий ёндашувлар:Истик,боллар, муаммолар ва ечимлар. Республика  илмий-амалий анжумани. Бухоро,БухДУ, 2020-3-ноябр 23-26 –бетлар.

28. Авезов С. Бошлангич синф она тили дарсларида нутк,ий    куникма ва малакаларини ривозлантириш воситалари Бошлангич синф она тили ва таълимнинг  узвийлигини  таъминлашда инновацион  технологиялардан  фойдаланиш  мавзусида  вазирлик мик,ёсидаги илмий амалий конференция материаллари Бухоро,БухДУ, 9-11- бетлар.

29.Авезов С. Ta’лим –тарбия жараенида келажак авлод орзуси Ёш авлодни баркамоллик рухида тарбиялаш фаолиятимизнинг асосий максади мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари Бухоро.БУМОК,ТИ,2020. 54-56 betlar.

30.Авезов С. МТТ гурухларида кичик фолклор жанрлардан фойдаланиш усулиёти.Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari Buxoro, BDPI, 2023-yil 17-noyabr,920-925-betlar

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Baxronova Gulnoza Tursunovna

Bahronova gulnoza maktabgacha yoshdagi bolani rivojlantirishda  o‟yining roli Pedagogical sciences and teaching methods international conference1-5B

Baxronova Gulnoza Tursunovna maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakillantirish usullari va metodlari Great Britain international scientific online conference 2-5B

Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi: o`yinli ta`lim asosida ilm-fan va tabiat markazi  faoliyatini tashkil etish 357 bet

Bolalarda elemantar matematik tasavvurlarni shakllantirish usullari

Baxronova g. T. Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi 373

International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences

 | e-ISSN: 2792-3983 | www.openaccessjournals.eu | Volume: 3 Issue: 12

 

Published under an exclusive license by open access journals under Volume: 3 Issue: 12 in Dec-2023 Copyright (c) 2023 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC BY).To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

         1

 

EGRA and EGMA International Assessment Programs and Teaching Primary Class Students to Think Independently through Them

 

Baxronova Gulnoza Tursunovna

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Jo‘rayeva Dilnoza O‘ktam qizi

1.Dilnoza Jo‘rayeva O‘ktam qizi:,,MAKTABGCHA TA‘LIMDA BOLALAR NUTQINI O‘STIRISH SHART SHAROITLARI‘‘. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

ISSN 2181-3187

Выпуск журнала №-30 Часть–3_ Октябрь –2023 97-99b

2. Dilnoza Jo‘rayeva O‘ktam qizi ,,MАKTАBGАCHА TА’LIM TАSHKILОTIDА BОLАLАRNI MАKTАB TА’LIMIGА TАYYОRLАSHDА RIVОJLАNTIRUVCHI MUHITNING АHАMIYАTI‘‘.YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.199-201b

3. .Dilnoza Jo‘rayeva O‘ktam qizi ,, BO‘LAJAK TARBIYACHI, PEDAGOGLARNING KASBIY MALAKALARINI BAHOLASH MEXANIZMI‘‘.YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.167-171b.

4. Dilnoza Jo‘rayeva O‘ktam qizi ,,MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDAGI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA TARBIYACHINING ROLI‘‘.YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr. 172-179

5. Dilnoza Jo‘rayeva O‘ktam qizi,, BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUTQ KAMCHILIKLARI VA ULARNI BARTARAF ETISHNING IJTIMOIY-PEDAGOGIK ASOSLARI‘‘YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.180-182b

6. Dilnoza Jo‘rayeva O‘ktam qizi ,,MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARIDA XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA NUTQIY BILIM VA KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH‘‘.496-500b

7. Jo‘rayeva Dilnoza O'ktam qizi ,, Mechanism of International Assessment of Professional Qualifications of Future Teachers and Pedagogues in the Conditions of Digitization‘‘. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences | e-ISSN: 2792-3983 | www.openaccessjournals.eu | Volume: 3 Issue:12. 5-9p

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Kamilova Gulmira Alimovna                                    Ilmiy ishlar ro‘yxati

                             Darsliklar va qo`llanmalar

 

1. Maktabgacha  ta`llimda   innovatsion  faoliiyat.

O`quv  qo``llanma . Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 01.03.2021 йил.№ 110-сонли буйруғи.

2. Maktabgacha  ta`llimda   innovatsion  faoliiyat. Darslik. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг  19.07.2022 йил № 233 сонли буйруғи

3. Психологическая служба.2023 г. Учебник. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар Вазирлигининг.27.03.2023 йил № 68 буйруғи.

 

        OAK tasarrufidagi jurnallarda chiqqan maqolalar

 

4.Мактабгача таълим ташкилотларида экологик тарбия беришнинг педагогик имкониятлари. Муаллим ҳем узликсиз билимлендириў. Илмий методик журнал.2023 йил 2/2-сон

5.Xalq ozaki ijodi-maktabgacha yoshdagi  bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish vositasi sifatida. Ta`lim va innovatsion tadqiqotlar. 2023 йил 10- сон. Халқаро- илмий методик журнал.

6.Экологик маданиятни ривожлантиришнинг дидактик тизимини такомиллаштириш. Муаллим ҳем узликсиз билимлендириў. Илмий методик журнал.2023 йил 10/2-сон

7. Мактабгача ёшдаги болаларни халқ оғзаки ижоди намуналари билан таништириш муаммолари

Педагогик маҳорат журнали. 2023 йил октябр сони

8. Мактабгача ёшдаги болаларда паремик жанрлар воситасида экологик маданиятни ривожлантириш модели.“Pedagogik akmeologiya” xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 5( 7) 2023 135-139 betlar

 

 

 

Uslubiy va metodik ro`rsatmalar

 

9.Малакавий амалиёт бўйича услубий кўрсатма. (Мактабгача таълим йўналиши ўзбек ва рус гуруҳлари талабалари учун. Услубий кўрсатма.2021 й

10. Малакавий амалиёт бўйича методик кулланма. (Мактабгача таълим йўналиши ўзбек ва рус гуруҳлари талабалари учун ). Методик кўлланма. 2023 й

 

                                   Monografiya

11.Maktabgacha  yoshagi  bolalarni  oialada  milliiy qadriyalardan    foydalaanib axloqiy tariiiyalash. Mongrafiya.2022 y

12.Мактабгача ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида экологик маданиятни шакллантириш.тошкент.2023 й.” Lesson Press” нашриёти.

 

                                     Boshqa nasrlar

13.Формирование диагностических навыков у студентов дошкольного образования. Проблемы  науки.2021. апрел ( 4-63

14. Экологическое образование детей дошкольного возраста с помощью педагогических технологий. Общество и инновации.2021 г. Ноябр

15. Мактабгача таълим ташкилотларига рахбарлик ва бошкаришда замонавий ёндашув. SCIENTIFIC PROGRESS.2021y

16. Развитие системы дошкольного образования. Проблемы  науки.2021 ноябр

17. Pragmalinguistic features of the types of fatik communication and about compliments. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS)

ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022.

18. Laws  of   Ecological Ediction. Euroean Journal  of innovation  in Nonfomal Ediicaation..   Volume 2 /Isue   2 / ISSN:2795-8612.2022 y

19. Ekologik tarbiya berishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining  o`rni” mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O‘zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yi

20. Ma’naviy yetuk oila – ma’naviy yuksak jamiyat tayanchidi. “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining  o`rni” mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O‘zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yil

21. Мактабгача таълимни бошқариш тамойиллари. “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining  o`rni” mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O‘zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yil

22. Мактабгача таълимни бошқариш тамойиллари. “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining  o`rni” mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O‘zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yi

23.Ekologik xavfning oldini olish-tabiatni asrashdir. “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining  o`rni” mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O‘zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yil

24. Повыщение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникативных компетенций. Вестник науки и образования. 2022. № 8 (128) 

25. Коммуникативные компетенции и экономическая грамотность. Вестник науки и образования. 2022. № 8

26. Экологик тарбия беришда инновацион технологиялардан фойдаланиш. “Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни” халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши.15-16 декабр 2022 йил. 342-344 бетлар

27. Маънавий етук оила-маънавий юксак жамият таянчидир. “Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни” халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши. 2022 йил 15-16 декабр 2022 йил

28. Мактабгача таълимни бошқариш тамойиллари. “Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни” халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши.15-16 декабр 2022 йил. 202-203 бетлар

29. Экологик хавфнинг олдини олиш-табиатни асрашдир. “ Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни ” халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши. 15-16 декабр 2022 йил.185-186 бетлар

30. Преимущества использования новой образовательной технологии  STEAM  дошкольном образовании. Вестник науки и образования № 5 2023 г

31. Методика систематического включения ментальной арифметики через игры в дошкольных образовательных организациях. Вестник науки и образования № 5 2023 г

32. Повышение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникатиивных компетенций. Вестник науки и образования  № 8 2023 г

33. Коммуникативные компетенции и экономическая  грамотность. Вестник науки и образования № 8 2023 г

34. Педагогические возможности использования мультимедийных технологий в дошкольных образовательных организациях. Вестник науки и образования № 4 2023 г

35. Дидактические возможности обучения второму языку в развитии интеллектуального потенциала детей в дошкольных образовательных учреждениях. Вестник науки и образования № 4 2023 г

36. Экологик тарбия ва экологик маданиятни паремик жанрлар воситасида шакллантириш. “Boshlangich ta`lim mazmunini takomillashtirish: O`quv dasturi- o`qituvchi baholash ” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023-yil 19-oktabr 303 b

37. Мактабгача ёшдаги болаларда паремик жанрлар воситасида экологик маданиятни ривожлантириш омиллари. “Yangi Ozbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta`lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari  ”  Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2023-yil 17  noyabr

38.Мактабгача ёшдаги болаларда  экологик маданиятни  ривожлантиришда креатив ёндашув. «Maktabgacha ta`lim klasterlarini tashkil etishning zamonaviy tendensiyalari: “ Xorij tajribasi ” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2023-yil 22-noyabr. Buxoro- 2023

39.Мактабгача ёшдаги болаларда паремик жанрлар воситасида экологик маданиятни ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. “Ғылым-білім-өнер интеграциясы: перспективалық жобалар” ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ “ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА САНЪАТ ИНТЕГРАЦИЯСИ: ИСТИҚБОЛЛИ РЕЖАЛАР S” ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ “INTEGRATION OF CIENCE, EDUCATION AND ARTS: PERSPECTIVE PLANS” MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE ШЫМКЕНТ,

                               Ilmiy loyihalarda ishtiroki

 

1.Buxoro davlat universiteti ilmiy-tadqiqot ishlari rejasining PZ-202005236 «Oila psixologiyasi fanidan multimediya mahsulotini yaratish» (2021-2022 yy.) nomli innovatsion loyihalarida ishtirok etgan


buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Rizoyeva Muslima Raxmonovna

Murojaat uchun

1. Pedagogical Foundations of the Visual Activity of a Secondary School. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 142-b

2. Historical Development of Methods of Teaching The History of Fine Arts in General Education Institutions MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 156-b

3. Umumta'lim maktabining yuqori sinflarida tasviriy san‘at darslarini san‘at tarixi bilan integrasiyalashning pedagogik imkoniyatlari PEDAGOGIK MAHORAT ‖ ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4 195-b

4. O’rta maktab o’quvchilari tasviriy faoliyatining psixologik va pedagogik asoslari Maktabgacha talim-maktab-oliy ta’lim  konsepsiyasi: muammo, yechimlar  va istiqbollari xalqaro iliy amaliy anjuman 2022-yil 9 aprel 225-b

5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 141-b

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Urunova Dilafro`z Muzafarovna

Murojaat uchun

Ta’lim tizimida inklyuziv ta’limning o‘rni.  http://www.newjournal.org/index.php/01 http://www.newjournal.org/index.php/01/issue/view/248

,,Inklyuziv ta’limni rivojlantirish bo‘yicha yondashuv mexanizmlari”. ‘‘YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.99-101b

,, Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirishning mazmuni”. ‘‘YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.136-138b

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Ne’matova Shirinoy Nizomiddinovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Ne’matova Shirinoy Nizomiddinovna “MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK FAOLIYAT MAZMUNI VA TARAQQIYOT STRATEGIYALARI” YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.240-b

2. Ne’matova Shirinoy Nizomiddinovna  “RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNING YOSH JIHATIDAN O‘YINCHOQLAR TANLASHINING AHAMIYATI ‘‘.YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.361-b

3. Ne’matova Shirinoy Nizomiddinovna  .  “MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA FAOL                       RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISHDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH,, FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES 13.10.2023-yil 20-b 

 


 1. “LANGUAGE IS AS MEANS OF COGNITION AND COMMUNICATION FOR TEACHING IN EDICATION” International Jornal of Psichosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192 27.01.2020 СКОПС журнали.

 2. PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR CREATIVE ACTIVITY ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal January 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492

 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 7 ǀ 2021 ISSN: 2181-1601

 4. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 7 ǀ 2021 ISSN: 2181-1601

 5. Современное состояние и тенденции дошкольного образования в Узбекистане СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 II Всероссийской  научно-практической конференции 7 декабря 2022 года. г. Уфа.


 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  II Всероссийской  научно-практической конференции 7 декабря 2022 года. г. Уфа.

 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРУШКИ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  II Всероссийской  научно-практической конференции 7 декабря 2022 года. г. Уфа.

 3. Современный дошкольник как феномен современного развивающего образования Международный современный научно-практический журнал Научный импульс № 4 (100) Ноябрь 2022 г. Часть 2 Москва

 4. Роль предметно-развивающей среды в организации повседневной жизни детей PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2-son (2023-yil, mart)

 5. STUDYING THE LEVEL OF FORMATION OF THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN BioGecko Vol 12 Issue 03. 2023. ISSN NO: 2230-5807 A Journal for New Zealand Herpetology

 6. Дошкольное образование как фактор человеческого развития Международный современный научно-практический журнал Научный Фокус № 1 (100) 2023 г. Часть 2

 7. Образовательная среда как фактор формирования школьной готовности ребенка в условиях ДОО Miasto Przyszłości Kielce 2023 IImpakt Faktor: 9.2. ISSN-L: 2544 – 980X

 8. “Организация дошкольного образования и воспитания” OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI № DGU 23639

Talabnoma kelib tushgan sana: 22.02.2023 Talabnoma raqami: DGU 2023 1447

14. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Международный научный журнал № 2(100), часть 2 «Научный Фокус» июня, 2023

Alohida nashrlar:

Ўзбек тили. 5141600 - Бошланғич таълим усулиёти ва тарбиявий иш ҳамда 5220100 - Филология ихтисосликлари бакалаври йўналиши бўйича 1-курс тожикзабон талабалари учун ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан рақамли муаллифлик гувоҳномаси берилган.Тошкент:  Иқтисод-Молия, 2008. -296 б.

Boshlang’ich ta’limda ona tilini o’qitish texnologiyalari. O`quv qo‘llanma. Buxoro: Fan va ta’lim, 2022. 204 b. (O’zR OO’MTV 2021-yil 25-dekabrdagi 538-sonli buyrug’iga asosan berilgan “538-187” raqamli guvohnoma).

Boshlang’ich ta’limda ona tilini o’qitish texnologiyalari. O`quv qo‘llanma. Buxoro: Fan va ta’lim, 2022. 204 b. (O’zR OO’MTV 2021-yil 25-dekabrdagi 538-sonli buyrug’iga asosan berilgan “538-187” raqamli guvohnoma).

Boshlangʻich sinflarda xalq ogʻzaki ijodini oʻrgatish. O`quv-usuliy  qo‘llanma. - Buxoro: Durdona, 2021. 52 b.

Ilmiy to‘plamlardagi maqolalar:

Xalqaro ilmiy jurnallarda:

TYPES OF LEXICAL MEANINGS (Скопус)

Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020 http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.06.87 

Dreams as a Means of Psychological Analysis.

Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT. ISSN: 2792 – 1883(online). Volume 9. September-2021. https://literature.academicjournal.io

The use of Literonyms in Complex Letter Arts Related to Spelling.Middle European Scientific Bulletin 10. 2021

THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUZZLES IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRYMARI SCHOOL STUDENTS. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol.12, Issue 02, February 2022. SJIF 2021 = 7,492. Doi: 10.5958/2249-7137.2022.00131.8. https://saarj.com

Respublika ilmiy jurnal va konferensiya materiallarida:

Milliy maktabgacha ta’lim muassasalarida o’zga tilni o’rgatishga oid ayrim mulohazalar. /“Boshlang’ich sinf o’quvchilari bilimini baholashda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. /Buxoro, 2020, 14 mart.        –B.195-196.

“Kichik maktab yoshidagi bolalar tarbiyasida maqol va masalning o’rni va ahamiyati”. /“Boshlang’ich ta’lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg’or tajribalar”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari./ Buxoro. 20 sentyabr, 2021-yil.  – B. 284-286.

“Boshlang’ich sinf o’quvchilarini adabiy ertaklar yordamida insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash”. /“Boshlang’ich ta’lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg’or tajribalar”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari./ Buxoro. 20 sentyabr, 2021-yil.  – B.261-263.

Mаktаbgаchа yoshdаgi bolаlаr nutqining o‘zigа xos xususiyаtlаri./ Mуғаллим ҳәм үзликсиз Билимлендириў. Илимий-методикалық журнал. 5/3-2023. Нукус.33

Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat). 5111700 - Boshlang‘ich ta’lim  va sport tarbiyaviy ish yo‘nalishi  talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. Buxoro:  Durdona, 2021. -204 b. O‘zR OO‘MTV 2020-yil 28-dekabrdagi “676”-sonli buyrug‘iga asosan berilgan “676-131” raqamli guvohnoma).

2. Maktabgcha ta’lim-tarbiyani tashkil etish. 60110200 – maktabgacha ta’lim yo‘nalishi bakalavriattalabalari uchun darslik. Buxoro: Kamolot , 2022. 396 b. (O‘zR OO‘MTV 2022-yil 30-dekabrdagi “429”-sonli buyrug‘iga asosan berilgan “429-198” raqamli guvohnoma).

 3. “Kichik yoshdagi o‘quvchilarda bilish faoliyatini rivojlantiruvchi o‘quv vaziyatlarini tashkillashtirishning didaktik shart-sharoitlari”. Monografiya. Buxoro Durdona  2022.   120 б. “Globe edit”

Xalqaro ilmiy jurnallarda:

4. N.T.Tosheva ,M.H. Mustafoyeva Registration of age and individual characteristics in education as a pedagogical problem European scholar journal ISSN(E): 2660-5562 Jurnal  https://scholar.google.com/citations?user=jJE1SeoAAAAJ&hl=ru&oi=aoImpact Faktor: 7.235 Volume 2, Issue 2021 4 Aprril 2021.– B. 85- 90 

5. N.T.Tosheva, А.M.Ибодуллаева Pedagogical bases of training of qualified pedagogical staff.

International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 6 No. 3 (2021): VOLUME 6 ISSUE 3 SJIF: 7.169 http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2228

6. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Use of modern information technologies to increase the effectiveness of language learning. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR) Vol. 11,Issue 8, August 2021, Impact Factor: SJIF 2021 = 7.642

7. N.T.Tosheva, G.O.Zaynilloyeva.Forms, methods and ways of moral education of children in the family through national values. Modern Journal of Social Sciences and Humanities. Impact Factor: ISSN:2795-4846  Vol. 5 (2022) 2795-4846.  - Page 241-246.   

8. N.T.Tosheva, G.M.Rahmatova .“Pedagogical-psychological significance of organizing education in pre-school educational institutions”. European journal of life saffty and stability ISSN 2660-9630 Impact Factor: 7.824 Vol. 23 (2022) November OF http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/865/954- Page 71-77.

9. N.T.Tosheva, M. O‘. Shukurova. National traditions in the spiritual and moral education of pre-school children. European journal of life saffty and stability ISSN 2660-9630 Impact Factor: 7.824 Vol. 23 (2022) November OF  http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/855/944  - Page 19-23.

10. N.T.Tosheva, S. Q.To‘xtayeva. Socio-historical traditions and modern approaches of book reading and library development and library culture in Uzbekistan. Information Horizons: AMERICAN Journal of Library and Information Science Innovation Volume 01, Issue 04, 2023 ISSN (E): XXX-XXX. – B. 20- 25

11. N.T.Tosheva, N. Sh. O‘ktamova. Application of logopedic methods and study of grammatical structure of speech in phonetic-phonomatic speech disorders of pre-school children. For publication of paper entitled: “Application of logopedic methods and study of grammatical structure of speech in phonetic-phonomatic speech disorders of pre-school children”  In Vol. 2 No. 6(2023):Research journal of Trauma and Disabilllty Studies. ISSN:2720-6866. htt//journals.acdemiczone.net/index.php/rjtds1 rjtds14.06.2023.  – B. 56- 62

 

Xalqaro ilmiy konferensiyalarda:

12. N.T.Tosheva, N. Sh O‘ktamova. Specific characteristics of teaching children with hearing defects and hard of hearing to read. In proceedings of “Role of Exact and Natural Sciences During the Renaissance III” jointly orginazed by Conference Series Group Indonesia on May-June, 2023 – 06 -22. – B. 73-76 . https://www.conferenceseries. Info/index.php/natural

13. N.T.Tosheva, N. Sh O‘ktamova. Characteristics of speech types that develop the speech of preschool-aged deaf children. For Active Participation and Publication on “ Formation and Development of Pedagogical Greativity: International Seientific-Practical Conference” Entitled, 2023 – 06 -22. – B. 37-41.  https://www.openconference.us/index php/pedagogy 

14. N.T.Tosheva, G.T.Boymurodova. Oqituvchilarning innovasion pedagogik faoliyatlarini tashxizlashning pedagogik asoslari. “Ta’lim – tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy – innovation texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjumani materiallari 14-15 aprel -Nukus , 2021. – B. 152- 155 

15. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Peculiarities of pedagogical technologies in the system of preschool education. “Ta’lim – tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy – innovation texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjumani materiallari 14-15 aprel -Nukus , 2021. – B. 102- 105 

16. N.T.Tosheva,  G.G‘.Boymurodova. Non – traditional lessons are important for using interactive methods as a prace. “Ta’lim – tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy – innovation texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjumani materiallari 14-15 aprel -Nukus , 2021. – B. 311- 314 

17. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Zamonaviy darslarni tashkil etishda o‘qituvchining psixologik xususiyatlari. Boshlang‘ich ta’lim sifat – samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg‘or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 sentabr  -Buxoro, 2021. – B. 180- 183   

18. N.T.Tosheva, M.Sh. Mustafoyeva, N.Z.Qodirova. Zamonaviy dars turlari va unga qo‘yildigan talablar. Boshlang‘ich ta’lim sifat – samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg‘or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 sentabr  -Buxoro, 2021. – B. 174- 177 

19. N.T.Tosheva, A. M. Ibodullayeva, N.Z.Qodirova Zamonaviy darslarni tashkil etishda texnik vositalardan foydalanish imkoniyatlari. Boshlang‘ich ta’lim sifat – samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg‘or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 sentabr  -Buxoro, 2021. – B. 177- 180   

20. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Steam ta’limining qo‘llanishi, samaradorligi va afzalliklari. Boshlang‘ich ta’limda xalqaro baholash tajribasi:muammo, yechimlar va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari  29 mart  -Buxoro, 2022. – B.7- 9

21. N.T.Tosheva, Sh.Sh. Murodova. Xalqaro tadqiqotlar tajribasida o‘quvchilar savodxonligini baholash. Boshlang‘ich ta’limda xalqaro baholash tajribasi:muammo, yechimlar va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari  29 mart  -Buxoro, 2022. – B.14- 16

22. N.T.Tosheva, G.M.Raxmatova. Maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilarida erkin fikirlash qobiliyatini shakllantirish. “Maktabgacha ta’lim – maktab – oliy ta’lim konsepsiyasi: muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro-ilmiy-amaliy anjumani materiallari 9- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 80- 82

23. N.T.Tosheva, G.M.Raxmatova. Maktabgacha ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi. “Maktabgacha ta’lim – maktab – oliy ta’lim konsepsiyasi: muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro-ilmiy-amaliy anjumani materiallari 9- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 182- 184

24. N.T.Tosheva, G.T.Boymurodova. Boshlang‘ich ta’limda xalqaro baholash (PIRLIS) dasturi. Ta’lim sifatini oshirishda raqmli texnologoyalarni qo‘llash va ularni tijoratlashtirish masalalari Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjuman materiallari  15- aprel  -Nukus, 2022. – B. 38- 41

25. N.T.Tosheva, L.A. Olimova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq pedagogikasi asosida tabiatga muhabbat hissini  shakllantirish. Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining o‘rni” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya  materiallari 15-16 dekabr – QarDU, 2022. – B. 176-178

26. N.T.Tosheva, Sh.B.Tohirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ikkinchi tilga o‘rgatishning ilmiy-pedagogik asoslari. ““Yangi O‘zbekiston –Uchinchi Renessans” shiori ostida xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta’lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus-2023. – B. 177- 179

27.  N.T.Tosheva, S.Q. To‘xtayeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy urf – odatlar va ananalar asosida mehr – shafqat hislarini tarbiyalash  pedagogik ahamiyati. “Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining o‘rni” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya  materiallari 15-16 dekabr – QarDU, 2022. – B. 161-163

 28. N.T.Tosheva, D.T.Bozorova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy urf –odat va an’analar asosida mehr – shafqat hissini tarbilash mazmuni

 ““Yangi O‘zbekiston –Uchinchi Renessans” shiori ostida xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta’lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus -2023. – B. 181- 184

29. N.T.Tosheva, Sh.Sh. Murodova. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish ishlarini rejalashtirishning pedagogik ahamiyati. ““Yangi O‘zbekiston –Uchinchi Renessans” shiori ostida xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta’lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus -2023. – B. 187- 189

 30. N.T.Tosheva, N. Sh. O‘ktamova. Bola nutqini o‘stirishning o‘ziga xosligi. ““Yangi O‘zbekiston –Uchinchi Renessans” shiori ostida xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta’lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus -2023. – B. 207- 210

Respublika ilmiy jurnal materiallarida:

31. N.T.Tosheva, Sh.Sh.Murodova,N.Z.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq marosimlari vositasida tabiatga muhabbat hissini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2022. – №3/1. – B. 151-155 

32. N.T.Tosheva, G.O.Zaynilloyeva,N.Z.Qodirova. Katta yoshdagi bolalarni oilaviy va milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalash. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2022. – №3/1. – B. 155-162. 

33. N.T.Tosheva, G. M. Raxmatova. Mаktаbgаchа tа’lim muаssаsаlаri tаrbiyachilаri fаоliyat sаmаrаdоrligini оshirishdа tizimli yondаshuv tаmоyillаri. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2022. – №6/1. – B. 201-205. 

34. N.T.Tosheva, Sh.Sh.Murodova. Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishning mazmuni va uni tanlash tamoyillari. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2022. – №6/1. – B. 212-216

35. N.T.Tosheva, M. O‘. Shukurova. Kichik maktab yoshdagi bolalarda ma‘naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda MTT va oila hamkorligi. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2022. – №6/1. – B. 206-211

36. N.T.Tosheva, Q.U.Inomova. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash hamda savodxonligini rivojlantirish. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2023. – №2/2. – B. 406-414

37. N.T.Tosheva. O‘qituvchilarning kasbiy kompetentliligini uzluksiz rivojlantirishga oid zamonaviy yondashuvlar. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendirio‘.– Nukus, 2023. – №5/1. – B. 88-97

Respublika konferensiya materiallarida:

38. N.T.Tosheva. A.Sh.Saidova,A.L.Olimova. Boshlang‘ich ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim bilish faoliyatini rivovlantirish omili sifatida. Pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 1020- 1024 

39. N.T.Tosheva. N.Z.Qodirova, S.Q.To‘xtayeva. Noan’anaviy dars – interfaol usullar qo‘llash uchun muhim jarayon sifatida. Pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 1024- 1027 

40. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Maktabgacha ta’lim tizimida pedagogik texnologiyalarning o‘ziga xos xususiyatlari. Pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 1029- 1034 

41. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Maktabgacha ta’lim sifatini oshirishda pedagogik ta’sir uslublari. Pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 1034- 1038 

42. N.T.Tosheva. Sh.Murodova,Z.E.Hamdamova.  Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining maktab ta’limiga tayyorlashning pedagogik-psixologik imkoniyatlari. Pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel  -Buxoro, 2022. – B. 1015- 1020

43. N.T.Tosheva,Sh.Murodova, Z.E.Hamdamova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faoliyatini rivojlanishida o ‘quv vaziyatlarining pedagogik ahamiyati. “Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. – B. 48- 50

44. N.T.Tosheva, M.Sh Mustafoyeva. Ta’limda o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini rivojlantirishning didaktik – psixologik xususiyatlari. Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. – B. 157- 159

45. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Bolalar o‘yinida tarbiyachining rahbarlik qilishi. Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. – B. 501- 503

46.  N.T.Tosheva, L.A.Olimova. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar o‘yinining o‘ziga xos ijtimoiy –pedagogik xususiyatlari. Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. – B. 501- 503

 47. N.T.Tosheva. Z.E.Hamdamova. Nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalar nutq faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari. Zamonaviy fan, ta’lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari ilmiy-amaliy onlayn konferensiya. 2022.06.16.  76-80.

48. N.T.Tosheva, Sh.Murodova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faoliyatini rivojlanishida o‘quv vaziyatlarining pedagogik ahamiyati. “Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. – B. 48- 50

49. N.T.Tosheva,  G.T.Boymurodova. Bo‘lajak      maktabgacha  ta’limda pedagog-tarbiyachilarining                      kasbiy-shaxsiy sifatlarini shakllantirish. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 39- 42

50. N.T.Toseva, M.M.Islomova. Mаktаbgаchа tа’lim muаssаsаlаri tаrbiyachilаri fаоliyat sаmаrаdоrligini оshirishdа tizimli yondаshuv tаmоyillаri. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 57- 63

51. N.T.Tosheva, N.Sh .O‘ktamova. Kichik yoshgagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 66- 69

52. N.T.Tosheva, N.I.Bo‘ronova. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda nutqning buzilishi va olib boriladigan korreksion ishlar. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 279- 284

53. N.T.Tosheva, D.T.Bozorova. Milliy urf-оdаt an’analarining maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasidagi ahamiyati. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 287- 291

 54. N.T.Tosheva, S. K. Оdilоvа.  Steаm texnоlоgiyаsi аsоsidа mаktаbgаchа yоshdаgi bоlаlаrni bоshlаng‘ich tа’limgа tаyyоrlаsh “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 291- 295

55. N.T.Tosheva, D.T.Bozorova. Mаshg‘ulоtlаridа intеrfаоl mеtоdlаrdаn fоydаlаnish. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 499 - 503

56. N.T.Tosheva. Mаktаbgаchа tа’limni rivоjlаntirishdа interаktiv metоdlаrdаn fоydаlаnishning аhаmiyаti. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 515- 520

57. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova.Mаktаbgаchа yoshdаgi bolаlаrni boshlаng‘ich tа’limgа tаyyorlаshdа xаlqаro tа’lim dаsturlаridаn   foydаlаnish. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 674- 679

58. N.T.Tosheva, M.M.Islomova. Maktabgacha ta`lim va tarbiyaning xorij davlatlaridagi ilg‘or tajribalari. “Yangi O‘zbekiston –tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari ” mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. – B. 695-698


 1. Программа специальных воздействий по развитию мышления у детей  6-7 лет. Методические рекомендации для педагогов. Бухара- 2020

 2. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР КАК СРЕДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ Мактабгача ва бошлангич таълимнинг долзарб масалалари: муаммо, ечимлар ва ривожланиш истикболлари.Халкаро илмий-амалий анжуман.11-июнь 2020 йил. Фаргона – 2020

 3. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА Мактабгача ва бошлангич таълимнинг долзарб масалалари: муаммо, ечимлар ва ривожланиш истикболлари.Халкаро илмий-амалий анжуман.11-июнь 2020 йил. Фаргона – 2020

 4. PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR CREATIVE ACTIVITY ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal January 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492

 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 7 ǀ 2021 ISSN: 2181-1601

 6. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 7 ǀ 2021 ISSN: 2181-1601

 7. Развитие творческих способностей у детей с синдромом Даун Raqamli iqtisodiyot davrida maktabgacha ta`lim: o`zgarishlar, ustivor yo`nalishlar, yutuqlar va rejalar” mavzusida Xalqaro ilmiy onlayin konferensiya.15 oktabr 2021 yil

 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  II Всероссийской  научно-практической конференции 7 декабря 2022 года. г. Уфа.

 9. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРУШКИ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  II Всероссийской  научно-практической конференции 7 декабря 2022 года. г. Уфа.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Kosimova Manzura Abdullayevna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Kosimova M.A. Pedagogik mahorat O‘quv qo‘llanma. O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va inovatsiyalar vazirligining “438” sonly buyrug’iga  asosan O’quv qo’llanma 2023.09.29.

2. Kosimova M.A. Maktabgacha ta’limda jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o’tkazishda labaratoriya xonalarini tashkil etish. “Pedagogik  akmeologiya” respublika jurnal 2022.12.20. 74-77 bet

3. Kosimova M.A. The essence and Characteristics of Game in Children’s Activity in Preschool Educational Organization “American Journal of Science and Learning for Development” xalqaro maqola 2022.12.19. 123-125 bet

4. Kosimova M.A.    Boshlang’ich  ta’im jarayonida hamkorlikda o’qitish ta’lim texnologiyasidan foydalanish “Results of National Scientific research International Journal” 2023.09.20. 36-42 bet

5. Kosimova M.A. Zamonaviy ta’lim jarayonida hamkorlik muhitini yaratishga yo’naltirilgan pedagogik imkoniyatlari “Iqro jurnali” 2023.09.29. 128-135 bet 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi mudiri

Saidova Mohinur Jonpo‘latovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Saidova M.J. Mutaxassislikka kirish. Darslik. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023. –  365 b

 2. Saidova M.J. Matematika o‘qitish metodikasi. Darslik. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  488 b

 3. Saidova M.J.  Ta’limda multimedia texnologiyalardan foydalanish. Darslik. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  295 b.

 4. Saidova M.J.  Kreativ pedagogika Darslik. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  206 b.

 5. Saidova M.J. Masofaviy ta’lim sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish. Monografiya. – Buxoro: Durdona, 2022. – 231 b.

 6. Saidova M.J. Oliy ta’lim jarayonida masofaviy ta’limdan foydalanish ahamiyati //Toshkent davlat pedagogiga universiteti Ilmiy axborotnomasi. (ISSN 2181-9580) – 2020 11-son. –121-125-b. (13.00.00, №32).

 7. Saidova M.J. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish //Toshkent davlat pedagogiga universiteti Ilmiy axborotnomasi. (ISSN 2181-9580) – 2022 . №4. –121-125-b. (13.00.00, №32).

 8. Saidova M.J. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishda veb-saytlarning o‘rni // Toshkent davlat pedagogiga universiteti Ilmiy axborotnomasi. (ISSN 2181-9580) – 2022. № 5. –121-125-b. (13.00.00, №32).

 9. Saidova M.J. Masofaviy ta’lim sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining mustaqil faoliyatini tashkil etish // Ilmiy axborotnoma. – O‘zMU, 2022. (ISSN 2181-7324) №1.8.1. ─ 171-174-b. (13.00.00, №15).

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Turdiyeva Nigora Saidovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Освещение воспитательной проблематики в древнейших письменных источниках. Boshlang‘ichda ta'lim zalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, Бухара, 2023.06.2022,728-730 с.

 2. Boshlang’ich sinflarda ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish usullari. Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2023-yil, 17-noyabr/ 865-869 b.

 3. O’zbekiston respublikasida ta’lim islohotlari/ Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2023-yil, 17-noyabr/ 105-108 b.

 4. Интеграция предметов в начальных классах. Boshlang’ich ta’lim mazmunini takomillashtirish: o’quv dasturi-o’qituvch-baholash. xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, Бухара, 2023.10.19. 215-218 б.

 5. Сущность понятия «экологическая культура» Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 11 SJIF- 5.8, Researchbib 7.9 ISSN: 2181-3639, 252-260 с.

 6. Освещение образовательной проблематики в древнейших письменных источниках. International Conference of Education, Research and Innovation. Samara, Russian Federation. 2023/2/2, 93-98С.

 7. Концепция формирования экологического образования у учащихся. International Conference" Modern Pedagogical and Philological Education Sciences".  Rome. Italy. 2023/5/1, 18-23С.

 8. Педагогические способности учителя начальных классов как условие успешности его профессиональной деятельности. Results of National Scientific Research International Journal 2023/5/30, SJIF- 5.8, Researchbib 7.1 ISSN: 2181-3639,  427-436

 9. Turdiyeva N.S. Obshaya pedagogika. Darslik. Fan va ta’lim  nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  323 b

 10. Turdiyeva N.S. Qiyosiy pedagogika. Darslik. Fan va ta’lim  nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  247 b

 11. Turdiyeva N.S., Ashurova Z.M. Obshaya pedagogika.O’quv qo’llanma. Fan va ta’lim  nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  204 b.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Ruziyeva Mayram Amriloyevna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1Рузиева М.А. Учебник по дисциплине введение в специальность Издательство «Дурдона» Бухара-2023

2.Ruziyeva M.A. (Darslik)  individual va guruhiy konsultatsiya. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023. –  365 b

 3. Ruziyeva M.A. (Darslik) Psixologik trening asoslari Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023.

4.Рузиева М.А. Сущность понятия «коммуникативные универсальные учебные действия»// International Conference on Developments in Education Hosted from Amsterdam, Netherlands https: econferencezone.org 22nd Feb. 2023 Б. 36-40

5. Рузиева М.А Индивидуальные   возможности и психологические чувства спортсменов/XXI Асрда психологик хизматни ташкил этишнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари.- Бухоро, 19-20 апрель 2013г. -Б.51-

6 Рузиева М.А Психологическая подготовка спортсмена к тренировкам и к сорев- новании / Миллий яккакураш турларининг замонавий муаммолари Ўзбекистон олий ўқув юртлариаро илмий-амалий анжуман материаллари.Бухоро,2014й.Б.242

7 Рузиева М.А Особенности развития младших школников и их возможности формирования коллектива / Баркамол авлод – буюк юрт истиқболи. Республика илмий-амалий анжуман материаллари.- Бухоро, 25-26 ноябрь 2014й.-Б.292-295

8.  Рузиева М.А Работа над выразительным чтением в начальных классах / “Маданият ва таълим: давр мулоқоти” Илмий  - амалий анжуман материаллари 2015 йил 24 – 25 декабрь Б.108-110

9. Рузиева М.А Логические задача в начальной школе “Маданият ва таълим: давр мулоқоти” Илмий  - амалий анжуман материаллари 2015 йил 24 – 25 декабрь Б.275-276

10. Рузиева М.А Система работы по формированию навыка чтения у детей младшего  школьного возраста. / Нетрадиционные технологии интеграции в системе дошкольного образования 2019. -С- 234-239

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Tursunova Nozima Ilhomovna

        1. Tursunova N.I- Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni texnologiya darslarida texnik ijodkorligini, qobiliyati va tafakkurini rivojlantirish. Buxoro, 2022-yil, 13-14 may. https://doi.org/10.5281/zenodo.6567485

        2. Tursunova N.I- Texnologiya darslarini milliy o‘quv dasturi asosida tashkil qilish.  Buxoro 2022 yil, 29 yil  9092-b

         3. Tursunova N.I- 2-sinf texnologiya darslarini milliy o‘quv  dasturi asosida tashkil etish  metodikasi. Образование и инновационные исследования (2023 год aprel)  141-144-b

         4. Tursunova N.I- Methodology of organizing and conducting elementary school technology lessons based on the national curriculum. American journal of science and learning for development volume 1 | no 2 | dec-2022

          5. Tursunova N.I-  Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini texnologiya darslarida milliy o‘quv dasturi asosida texnologiya ta’limini

tashkil etish metodikasi.  Buxoro 2023-yil, 19-may.  565-568-b

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Usmonova Zulfiya Ilxomovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Usmonova Z.I.  Interfaоl usullar оrqali bоshlang‘ich sinf оʻquvchilarida hisоblash malakasini shakllantirish. Monografiya. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023. – 116 b

 2.   Usmonova Z.I. TIMSS –xalqaro baholash dasturi orqali o‘quvchilarning kreativligini oshirish yo‘llari. // Mug‘allim hem uzluksiz bilimlendiriy ilmiy-metodika jurnali – Nukus, 2023. (ISSN 2181-7138) № 1/2. ─ 276‒ 282-b.

 3. Usmonova Z.I. Bоshlang‘ich sinflarda оʻrgatiladigan оg‘zaki hisоb usullari, ularning nazariy-metоdik jihatlari.KASB-HUNAR TA’LIMI.     № 6 – Toshkent, 2023. –  107-110 b.

 4. Usmonova Z.I. Use of interactive methods in forming calculation skills of 3rd class students based on the requirements of the national program. International Journal of Advance Scientific Research, (ISSN 2750-1396), volume 3Issui 10,pages 61-65.

 5. Muxamedovich, K. F., & Ilxomovna, U. Z. (2023). Interfaol usullar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirish metodik muammo sifatida. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 740-743 b.

 6. Muxamedovich, K. F., & Ilxomovna, U. Z. (2023). Methodology for Forming Calculation Skills in Pupils of Primary Class Through Interactive Methods. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 17, 22-27.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Xayrullayeva, D. (2023). 1-sinf “ona tili va o ‘qish savodxonligi” darslarida etnopedagogika namunalarini o ‘rgatish metodikasi. Центр научных публикаций (buxdu. Uz)28(28).

 2. Xayrullayeva, D. (2023). Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tayyorlov guruhlarida hamda 1-sinf “ona tili va o ‘qish savodxonligi” darslarida etnopedagogika namunalarini o ‘rgatish metodikasi. Центр научных публикаций (buxdu. Uz)28(28).

 3. Xayrullayeva, D. (2023). Maktabgacha va boshlang ‘ich ta’limda kreativ pedagogning roli. Центр научных публикаций (buxdu. Uz)28(28).

 4. Xayrullayeva, D. (2023). Методика обучения примерам этнопедагогики на уроках родного языка и читательской грамотности в 1-2-х классах. Центр научных публикаций (buxdu. Uz)27(27).

 5. Xayrullayeva, D. (2023). Методика обучения примерам этнопедагогики на уроках родного языка и читательской грамотности в 1-2-х классах. Центр научных публикаций (buxdu. Uz)27(27).

 6. Xayrullayeva, D. N. (2022). Ona tili va o’qish savodxonligi darslarida etnopedagogika namunalarini o’rgatish metodikasi. Scientific impulse1(4), 1262-1267.

 7. Xayrullayeva, D. (2021). Boshlang ‘ich sinflarda ona tili ta’limining ahamiyati. Центр научных публикаций (buxdu. Uz)8(8).

 8. Xayrulloyeva, D. (2021). The gradual development of native language textbooks for grades 3-4 in primary school. центр научных публикаций (buxdu. uz)7(7).

--------------------

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Nurova F.K, Shodiyeva G.X “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qishga qiziqtirishda innovatsion-integratsion texnologiyalardan foydalanish usullari”. Monografiya. 2023-yil. 50-56-betlar.

 2. K.A.Khaitov, G.K.Shodiyeva “Factors of integrated organization of small text lectures in primary grades” India on January 23rd, 2023. 44-49-betlar.

 3. G.X.Shodiyeva “Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanishning metodik imkoniyatlari”. Respublika ilmiy amaliy anjumani. 13-may 2023-yil. 308-310-betlar.

 4.  N.I. G‘aybullayeva, G.X.Shodiyeva “Use of innovative technology in student speech growth in primary school lessons” VOLUME 9, ISSUE 4, Apr. -2023. 121-125-betlar.

 5. G.X.Shodiyeva “Boshlang‘ich ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro 19-may 2023-yil. 106-108-betlar.

 6. Shodiyeva G.X, Ravshanova M.R  “Buxoro madrasalarida ta’lim-tarbiya tizimiga oid ayrim masalalar”. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi; Maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani .  Buxoro.17-noyabr  2023-yil. 790-792 -betlar

 7. Shodiyeva G.X, Ergasheva D.V “Sharq madrasalarida ijtimoiy fanlarning o‘qitilishi va bugungi zamon pedagogikasi taraqqiyotiga ta’siri”. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi; Maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani . Buxoro. 17-noyabr  2023-yil. 786-789-betlar.

 8. G.X.Shodiyeva “Boshlang‘ich sinflarda badiiy asarni o‘qishning ahamiyati”.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Shoyeva Yulduz Amin qizi

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1.          1. Shoyeva Y.A- Boshlang‘ich sinflarda STEAM yondashuvi asosida integratsiyalashgan darslarni tashkil qilish. Buxoro 2023-yil 17-noyabr. 741-743-b

2. Shoyeva Y.A-  Masalani muhoka qilib yechish yuzasidan usuliy tavsiyalar. Buxoro, 2023-yil, 19-may

3. Shoyeva Y.A- Masalani muhokama qilib yechish ko‘nikmasini shakllantirishning usul va vositalari.  “WORLD SCIENTIFIC RESEARCH”

1. JOURNAL VOLUME#12 ISSUE#1 JANUAR 2023  35-35-b

            4. Shoyeva Y.A-   Boshlang‘ich sinflarda masalalar ustida ishlashning umumiy masalalari. “ SCIENCE AND EDUCATION” SCIENTIFIC JOURNAL IN VOLUME# 3 ISSUE# 9 SEPTEMBER 2022  428-433-b

          5. Shoyeva Y.A-   Masalani muhokama qilib yechishning afzalliklari va bunga       erishish yo‘llari. Buxoro 2022-yil, 9- aprel.  307-309-b

 6. Shoyeva Y.A- Masalani muhokama qilib yechish-o‘quvchi mantiqiy tafakkurini o‘stiruvchi vosita sifatida. Buxoro, 2022-yil, 13-14 may. https://doi.org/10.5281/zenodo.6567485

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Tilavova Matlab Muhammadovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. . Mukhamadovna, T. M., Djamshitovna, K. M., & Narzullayevna, Q. S. (2023). Art as a significant factor of forming world outlook of students.

2 Tilavova, M., & Erkinova, N. (2022). Oquvchilar nutqini ostirishda she’riy matnlardan foydalanish. Science and innovation1(B4), 127-129.

Tilavova, M., & Erkinova, N. (2022). O ‘quvchilarini ma’naviy barkamol inson ruhida tarbiyalashda ertaklardan foydalanish. Science and innovation1(B4), 130-131.

3. Muhammedovna, T. M. (2022). Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida tabiiy va turli materiallar bilan ishlash jarayonlari. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH1(9), 112-115.

4.Tilavova, M. M., & Alimova, M. A. Q. (2021). Texnologiya darslarida qo ‘l mehnatidan foydalanish talablari. Scientific progress2(7), 975-982.

5. Тилавова, М. М. (2020). Гендерный подход на уроках технологии. In European research: innovation in science, education and technology (pp. 33-35).

6. Mukhamadovna, T. M., Sharipovna, H. A., & Supkhonovna, H. N. (2020). The system of development of professional competence in future primary school teachers. System7(13), 2020.

7.Muhammedovna, T. M. (2019). Qualification features of the teacher of" technology" and the technology of its development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences2019.

Тилавова, М. М. (2018). Приёмы формирования трудолюбия у младших школьников. In International scientific review of the problems of pedagogy and psychology (pp. 23-25).

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Saidova Gavhar Ergashevna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1.         Saidova, G. E. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARNING O ‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH. Conferencea, 33-37.

2.         Saidova, G. E. (2022). PIRLS–BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 194-196.

3.         Saidova, G. E. (2022). MANTIQIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 60-61.

4.         Ergashovna, S. G. (2023, February). BOSHLANG‘ICH SINF TARBIYA DARSLARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV. In E Conference Zone (pp. 1-4).

5.         Ergashovna, S. G. (2021). Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 715-719.

6.         Ergashovna, S. G., & Baxodirovna, S. N. (2019). Modern teaching technologies in teaching mathematics in elementary grades. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7.

7.         Ergashovna, S. G. (2022). Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 14, 106-109.

8.         Ergashovna, S. G. (2023). THE ROLE OF NATIONAL EDUCATION IN THE EDUCATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH ALISHER NAVOI'S WORKS. International Journal of Advance Scientific Research, 3(06), 192-195.

9.         Ergashovna, S. G. (2023). KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINF TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH. TA’LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR, 11, 24-26.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Safarova Nigora Oxunjonovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Safarova N.O. Ona tili va bolalar adabiyot. Darslik. O‘zbekiston respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023yil 29 maydagi 232-sonli Buyrug‘i. Guvohnoma raqami№232-715. 22 b.t.

2. Safarova N.O. Bolalar folklori. Darslik  O‘zbekiston respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023yil 29 maydagi 232-sonli Buyrug‘i. Guvohnoma raqami№232-714.  23 b.t.

3. Safarova N.O. O‘zbek xalq latifalarining tipologik xususiyatlari. Zamonaviy baxshichilik san'ati: oltin merosning yangi ohanglari. III xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. Guliston- 2023 yil –B. – 457-465. 9 bet

4.  Safarova N.O. Ona tili o‘qitish metodikasi. Elektron darslik. Elektron va hisoblash mashinalari uchun dasturni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi DGU 2022 5301-son. 20 b.t.

Safarova N.O.  About uzbek folk anecdotes. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470. 2022. (OAK xalqaro). 5 bet

5. Safarova N.O.  About uzbek folk anecdotes. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS)

DOI:10.9756/INTJECSE/V14I7.122 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 07 2022 (OAK xalqaro)

6. Safarova N.O. O‘zbek latifalari haqida. “Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar” jurnali (2022 yil № 12) (OAK respublika)

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Raximova Nargiza Mexriddinovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Rakhimova Nargiza Mekhriddinovna Bukhara State Pedagogical Institute, Teacher of the "Primary Education" department teaching the concept of fractions and fractions in elementary mathematics classes as a methodological problem international Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 6, Issue 06, October(2023) 437-441-betlar https://doi.org/10.5281/zenodo.10092157

 2. N.M.Raximova Maktabgacha ta’lim jarayonida kasr son tushunchasini o‘rgatish metodikasi. Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi:maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2023-yil, 17-noyabr 243-245- betlar

3.Raximova N. M. Zamonaviy metodik yondashuvlar asosida boshlang‛ich sinflarda ulush va kasr son tushunchasini o‘rgatish metodikasi. Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi:maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2023-yil, 17-noyabr. 649-651 betlar

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Rajabova Lobar Choriyevna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Rajabova L.Ch. The different mathematical parametres and different modeling. The Journal of Bioluminescent Beetle Research. 2023,iyun

 2. Rajabova L.Ch. STEAM usuli- ta’lim jarayonida innovatsion texnologiya sifatida . Pedagogik akmeologiya. 1(3) son, fevral, 2023

 3. Rajabova L.Ch., Qo‘ldoshev R.A. Tabiat bilan tanishtirish. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi № DGU 16115. 12.05.2022 yil

 4. Rajabova L.Ch.  Lego constructions in the formation of mathematical concepts. European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE). 17 Fevral, 2022

 5. Rajabova L.Ch. Fundamentals of using steam technology in preschool education system of Uzbekistan. International Journal of Early Childhood. 14-tom, 3-son, 2022-yil

 6. Rajabova L.Ch., Ochilova L.T. Boshlang‘ich sinf matematika kursi nazariyasi. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi № DGU 12746 2021 yil

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Qosimova Mavlyuda Muhammadovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Qosimova M.M. Nosirova Y. Possibilities of Using Didactic Games in Primary Grade // Mathematics Education In Vol. 2 № 4 (2023): Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence (2835-3064)

 2. Fayzullo Kasimov, Mavluda Qosimova, G‘ulom Sayfullayev and Mehriniso Hakimova A system for developing creative thinking skills of primary schoaol students by teaching them how to compose a problem (using the example of grades 1-2) Bukhara State University, 200100 Bukhara, Uzbekistan  // https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/57/e3sconf_ebwff2023_06038/e3sconf_ebwff2023_06038.html

 3. Qosimova M.M. Boshlangʻich sinf o‘quvchilarini kreativ fikrlashga o‘rgatishda o‘rta arifmetik qiymatni topishga doir masalalarning o‘rni // "Pedagogical akmeology" international scientific-metodical journal 4(6)2023

 4.  .Qosimova M.M. Ikromova S Boshlangʻich sinf matematika oʻqitishda geometrik materiallarni oʻrgatish boʻyicha tavsiyalar// Boshlang‘ich ta’lim mazmunini takomillashtirish.. Xalqaroo ilmiy-amaliy anjuman  B.2023

 5. Qosimova M.M Tipik arifmetik masalalarni yechishga o‘rgatish. Darslik. Kamolot nashriyoti -  Buxoro, 2022-187 b

 6. Qosimova M.M. Boshlang‘ich matematika kursi nazariyasi . O ‘quv qo‘llanma.  Durdona nashriyoti.- Buxoro, 2021-226b

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Ochilova Laylo Temirovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Ochilova L.T. Mavzu: Development of creative thinking of children in solving non-standard problems. Journal of Modern Educational Achievements(imfak.faktor), 2023, Volume 10, 294-300-betlar

 2. Web ob san.  The Journal of Bioluminescent Beetle Research.

Ochilova Laila Temirovna, Rajabova Lobar  Choriyevna. Mavzu: “The different mathematical parametres and different modeling”, 2023,iyun


 1. Imfak.faktor. Journal of Modern Educational Achievements

  Ochilova  Mavzu: “Advantages of using the problem learning method in mathematics lessons in the primary school” 2023, iyun


 1. Xalqaro konfrensiya.  International Conference o Developments in Education Hosted from Bursa, Turkey

Ochilova Laylo. Fayziyeva Marjona (BuxDPI magistranti). Mavzu: Boshlang‘ich sinf matematika darslarida individual topshiriqlarnituzishning umumiy mazmuni”. “20-fevral 2023


 1. Xalqaro konfrensiya. 

Ochilova L. Mavzu: Kasrlar mavzusini o`rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

“Pedagogik ta’limda xalqaro tajribalar: Yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi”  xalqaro lmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro 2023-yil 19-may. 743-746-betlar.


 1. Xalqaro konfrensiya. 

Ochilova L. Xudoyberganova Laylo. Mavzu: Boshlang`ich sinflar o`quvchilarining qiziqarli masalalarni yechish faoliyatini shakllantirish usullari.

“Pedagogik ta’limda xalqaro tajribalar: Yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi”  xalqaro lmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro 2023-yil 19-may. 748-750-betlar.


 1. Xalqaro jurnal.  Nauchno-obrazovatel’niy elektronniy jurnal “Образование и наука в XXI веке”

Ochilova L.T., Yo`ldosheva Yulduz Mavzu: “Boshlang`ich sinf matematika darslarida tenglamalar yechishga o`rgatishda AKT dan foydalanish”,  (том 3 , декабрь,2022) Дата выхода в свет 03.01.2023, 325-330-betlar

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Nuritdinova D.F. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning xalq topishmoqlariga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirish metodikadi. International Scientific-Practical Conference. 2023. 136-bet.

 2. Nuritdinova D.F. Innovative methods of teaching primary class students to read expressively. International Journal of Advance Scientific Research. 2023-11-26

 3. Nuritdinova D.F.  Boshlang‘ich ta’limda xalq og‘zaki ijodi namunalarini innovatsion o‘qitish masalalari. Buxoro-2023. “Durdona” nashriyoti. 112 bet.

 4. Nuritdinova D.F. O‘zbek xal qo‘shiqlari – boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining dunyoqarashini kengaytiruvchi vosita. International Conference on Developments in Education

  Hosted from Amsterdam, Netherlands

  https
  : econferencezone.org 22nd Feb. 2023 23-27b.

 5. Nuritdinova D.F. Ertaklarning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tarbiyasidagi o‘rni. Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi xalqaro ılmıy-amalıy anjuman materıalları 2023-yil, 19-may buxoro – 2023. 205-207b

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Kurbanova Gulzoda Yunusovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

 1.Kurbanova Gulzoda. The influence of fairy tales on the moral education of children in primary school. Том 1 № 2 (2023): Ta'limda zamonaviy transfarmatsiyasi// konferenciya. 2023-y

2. Курбанова Гульзода Юнусовна. СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.// https://doi.org/10.5281/zenodo.10099639  International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 6, Issue 06, October(2023)

 3. Курбанова Гульзода Юнусовна  Внутренняя классификация глаголов физиологического состояния русского и узбекского языков// // Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar// https://doi.org/10.5281/zenodo.8041225 // Xalqaro ılmıy-amalıy anjuman materıalları, 2023-yil                               

4. Kurbanova G. Chingiz aytmatov faylasuf va bashoratgo‘y yozuvchi// Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar// https://doi.org/10.5281/zenodo.8041218 // Xalqaro ılmıy-amalıy anjuman materıalları, 2023-yil                                                    5. Kurbanova GulzodaYunusovna. Po‘lat mo‘min – bolalarning suyukli shoiri// Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar // https://doi.org/10.5281/zenodo.8040302// Xalqaro ılmıy-amalıy anjuman materıalları, 2023-yil.

6. Kurbanova GulzodaYunusovna. Bolalar adabiyoti so‘z sanʼati va tarbiya vositasidir // Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliydastur va raqamli texnologiyalar// https://doi.org/10.5281/zenodo.8040201 // Xalqaro ılmıy-amalıy anjuman materıalları, 2023-yil.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Kasimov Fayzullo Muxamadovich

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Kasimov F.M. Boshlang‘ich ta'lim fanlari nazariyasi. Darslik. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023.

 2. Kasimov F.M. Matematika va uni o'qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023.

 3. Kasimov F.M. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida tabaqalashtirilgan ta'limdan foydalanish imkoniyatlari. Monografiya. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2023.

 4. Касимов Ф.М. Обучение решению типовых арифметических задач. Учебник. Камолот. – Ташкент, 2022.

 5. Касимов Ф.М. Теория и методика решений типовых арифметических задач. Монография. LAPLAMBERT. – Indian Ocean, 2022.

 6. Kasimov F.M. A system for developing creative thinking skills of primary school students by teaching them how to compose a problem (using the example of grades 1-2)// E3S. 2023. (Web of Conferences 420)

 7. Kasimov F.M. Methods and tools for forming calculation skills in students through interactive methods in primary class mathematics education. // Neo Science Peer Reviewed Journal (ISSN (E): 2949-7701) 2023 Volume 6, Feb.

 8. Qosimov F.M. Matematika darslarini o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish. // Educational Research in Universal Sciences. (ISSN: 2181-3515) 2023 2-son

 9. Kasimov F.M. Usmonova Z.I. Boshlang‘ich sinf matematika ta’limida interfaol usullar orqali o‘quvchilarda hisoblash malakasini shakllantirish usul va vositalari. // Muallim hem uzluksiz bilimlendirio‘. 2023 1/2-san.

 10. Kasimov F.M. Masalalar yechish jarayonida tabaqalashtirilgan ta’limdan foydalanish usullari. // Ta’lim transformatsiyasi. (ISSN – 2181-4201) 2023 2-son.

 11. Qosimov F. Qosimova M. Boshlang‘ich sinflarda matematik masalalarni yechishga o‘rgatishda innovatsion yondashuv. // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. (ISSN 2181-1709 (P)) 2023 йил №3.

 12. Qosimov F.M., Ro‘ziqulova Sh.T. Matematika darslarida o‘quvchilarda kreativ fikrlash imkoniyatlari. International Conference on Developments in Education. // - Rossiya, 2023.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Kasimov Asror Abdulloyevich

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Kasimov A.A Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish metodikasi «Международный cовременный  научро-практический» журнал № 1 (100), часть 2    2023 года 437-442 b

2.Kasimov A.A Small age in students greative activity in formation from class except for work possibilities “Maktabgacha ta’lim-maktab-oliy ta’lim konsepsiyasi:muammo, yechimlar va istiqbollar”.-Buxoro, 2023 134-136 b

3.Kasimov A.A. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning  o‘ziga xos xususiyatlari “Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar:yangi avlod darslari,milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsuyasi”  . Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023-yil, 19-may 176-178 b

4. Kasimov A.A. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning  o‘ziga xos xususiyatlari “Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar:yangi avlod darslari,milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsuyasi” . Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023-yil, 19 -may   149-151 b

5. Kasimov A.A. Darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning ijodiy qoboliyatlarini rivojlantirish texnologiyalari “Sifatli ta’lim-taraqqiyot poydevori”  mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami           2023-yil, 20-aprel 429-432 b

6. Kasimov A.A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy faoliyatini shakllantirish “Boshlang‘ich ta’limning dolzarb masalalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari Navoiy shahri 07.06.2023 58-59 b

7. Kasimov A.A.O‘rta arifmetik sonni topishga doir masalalar yechishga o‘rgatish metodikasi “Boshlang‘ich ta’lim sifat va samaradorligini

Kasimov A.A. Darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish Международный научный журнал 6 (100), часть 1 «Новости образования: исследова

ние в XXI веке» январрь, 2023 гм 39-44 b

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Jumayev Ruzokul Xoliqulovich

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Jumayev R.X. Ona tili o‘qitish metodikasidan amaliy mashg‘ulotlar. Darslik. Buxoro, Durdona. 2022. 140b.Жумаев Р.Х. Бозиҳои таълимии интегратсионии ҳиссаҳои нутқ. Boshlang‘ich ta’lim asoslari va usuliyoti (Ilmiy-metodik maqolalar to‘plami). II kitob. – Toshkent: “Turon zamin ziyo”, 2016,  81-87-betlar.

 2. Jumayev R.X. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadriddin Aini. Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 8 January 2021. ISSN 2694-9970.183-189-pages.

 3. Jumayev R.X. Boshlangʻich sinf ona tili darsliklarining afzalliklari. Бошланғич таълимга рақамли технологияларни татбиқ этишнинг замонавий тенденциялари ва ривожланиш омиллари. Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари.  Бухоро, 2021, 51-54-бетлар.

 4. Jumayev R.X. Ona tili darsliklaridagi didaktik materiallarni yaratish va ularni takomillashtirish. Бошланғич таълимга рақамли технологияларни татбиқ этишнинг замонавий тенденциялари ва ривожланиш омиллари. Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари.  Бухоро, 2021, 55-59-бетлар.

Jumayev R.X. Yozuvga o`rgatish darslarida zamonaviy usullardan foydalanish. Бошланғич таълимга рақамли технологияларни татбиқ этишнинг замонавий тенденциялари ва ривожланиш омиллари. Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари.  Бухоро, 2021, 55-59-бетлар

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Jo‘rayeva Dilnoz Rahmidinovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Jo‘rayeva D.R. Theoretical Foundations for Ensuring Interdisciplinary Reparative Dependence in Elementary School Technology Classes. International Journal of Development and Public Policy. Volume: 3 Issue: 10 in Oct -2023 Copyright (c) 2023. 12-b

 2. Jo‘rayeva D.R Boshlang‘ich  sinf o‘quvchilarini texnologiya darslarida qog‘oz va karton bilan ishlash mazmuni bilan tanishtirish metodikasi. Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari,  milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro, 2023-yil, 19-may. 237-240 betlar

 3. Jo‘rayeva D.R. Boshlang‘ich  sinf o‘quvchilarini texnologiya darslarida qog‘oz va karton bilan ishlash mazmuni bilan tanishtirish metodikasi. Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari,  milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro, 2023-yil, 19-may. 237-240 betlar

 4. Jo‘rayeva D.R. , Saidova M.J. Texnologiya oʻqitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Durdona nashriyoti. – Buxoro, 2022. –  295 b.

 5. Jo‘rayeva D.R. , Saidova M.J. Texnologiya fanini oʻqitish orqali oʻquvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyati va kreativ koʻnikmalarini rivojlantirish usullari (1 – 4 sinf misolida). Monografiya. – Buxoro: Durdona, 2022. – 231 b.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Idiyeva Gulchehra Izomovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Saidova M.J. Idiyeva G.I. Boshlang‘ich sinf darsliklaridagi hikoyalar koʻlami va oʻrganishdagi yaxlitlilik va izchillik, Boshlang’ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari,  milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro, 2023-yil, 19-may, 580-583betlar

 2. Saidova M.J. Idiyeva G.I. Boshlang’ich sinf darsliklaridagi hikoyalarni tahlil qilishning kreativ usullari (4-sinf o’qish darsligi misolida), monografiya. Durdona nashriyoti.- Buxoro 2023

 3. Idiyeva G.I. Ta’lim jarayonlariga “tarbiya” darsliklarining

  joriy etilishi va ularning tahlili,
  Муаллим xeм yзликсиз билимлендири ISSN 2181-7138, 6-son 2023

 4. Idiyeva G.I PIRLS-xalqaro o’qish savodxonligini baholash tadqiqoti xususiyatlari va baholash bo’yicha ko’rsatmalar, Boshlang'ich ta'limda xalqaro baholash tajribasi: muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari Buxoro, 2022-yil, 29-mart, 103-104 betlar

 5. Idiyeva G.I Boshlang’ich sinflarda hikoya o’qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi, “Pedagogs” jurnali. 2022-y. 15-aprel ISSN: 2181-4027. In volume 7. International research Journal, 638-644 betlar

 6.  Idiyeva G.I Boshlang‘ich ta’limni takomillashtirishda kreativ zamonaviy yondashuvlar, Pedagogik ta’lim: Xalqaro Tajriba va innovatsion yondashuvlar. Ilmiy-amaliy anjuman. – Buxoro, 2022-yil, 6-aprel. 248-255 betlar

 7. Idiyeva G.I Hikoya tahlil qilishga kreativ zamonaviy yondashuvlar, Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar” respublika ilmiy-amaliy anjumani.–Buxoro, 2022. https: //doi.org/10.5281/zenodo.6567387

Idiyeva G.I Boshlang’ich sinflarda hikoya o‘rgatishning   pedagogik-psixologik va didaktik imkoniyatlari, Муаллим xeм yзликсиз билимлендири 6/5-2022 yil ISSN 2181-7138, 130-betlar

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Haydarova Malika Djamshitovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Haydarova M.D. Zamonaviy ta’lim tizimida individuallashtirish tajribasi. // Pedagogika. – Toshkent, 2023. - №. – Б.210-213. (13.00.00; №23)

2. Haydarova M.D. Pedagogical Opportunities for Implementing an Individual Approach to the Primary Educational Process. // International Journal of Culture and Modernity - Volume 11 | Issue 3 | 15 January 2022. -PP.192-195. (SJIF 2022: 5.71.)

3. Haydarova M.D. Boshlang‘ich ta’lim jarayoniga individual yondashuvni tatbiq etishning o‘ziga xos xususiyatlari. // Journal of Physics and Technology Education. -  Volume: 1 Issue: 1(8) | 2022. – PP.406-408

4. Haydarova M.D. Applikatsiya ishlarini bajarish metodikasi. Metodik qo‘llanma– Buxoro: GlobeEdit, 2022. – 73 b.

5. Haydarova M.D. To‘rtinchi sinflarda kasb tanlashga o‘rgatishda integratsion yondashuv. Monografiya – Toshkent: GlobeEdit, 2020. – 110 b.

6. Хайдарова M.Д. Единство трудового и эстетического воспитания школьников. // Вестник науки и образования. - Российский импакт-фактор: 3,58, 2020. № 23 (101). Часть 2. – PP.63-65. (Impact Factor issued in the year of 2022 is 7.251)

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Xasanova Gulshod Kasimovna

Murojaat uchun


 1. Педагогические основы развития сойиальной         деятельности студентов вузов ГК Хасанова Вестник науки и образования, 68-71

 2. Педагоггические основы развития социальной активности у студентов высших учебных заведений ЗЛ Умуров, Г.К Хасанова Вестник науки и образования, 43-45

 3. Хасанова Гульшод Касимовна. (2023). Методы Формирования Творчества Будущих Учителей Начальных Классов В Образовательном Процессе. Miasto Przyszłości, 42, 337–339.

4.Проблемы педагогики №3 (64), 2023 Российский импакт-фактор: 1,95 научно-методический журнал  хасанова г.к. инновационный подход к образовательному процессу как фактор качественного образования

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Hakimova Mexriniso Homitovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. A system for developing creative thinking skills of primary school students by teaching them how to compose a problem (using the example of grades 1-2) E3S Web of Conferences 420, 06038 (2023)

2. Boshlang‘ich sinfda matematika fanini o‘qitishga yondashuvlar  Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 10)

3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik kompetensiyani rivojlantirish strategiyalari Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 11)

4. Ҳакимова М.Ҳ. Мaктaбгaчa вa бoшлaнғич тaълим жaрaёни узвийлигини тaъминлaшдa рaқaмли теxнoлoгиялaрнинг таъсири // Ҳозирги тараққиёт босқичида жисмоний тарбия ва спорт машғулотларини ташкил қилишнинг истиқболлари: муаммо ва ечимлар. (Халқаро миқиёсидаги илмий амалий анжуман материаллари) 28-29апрел. 2022 635-637-б.

5. Ҳакимова М. Ҳ. Мaктaбгaчa вa бoшлaнғич тaълимдa узвийликни тaъминлaшда муaммoли методнинг самарадорлиги //Мактабгача таълим-мактаб-олий таълим консепсияси: муаммо, ечимлар ва истиқболлар. (Халқаро миқёсдаги илмий-амалий анжуман материаллари) 9 апрел. 2022 116-118 б.

6. Ҳакимова М.Ҳ. Мактабгача ва бошланғич таълим тизимини модернизациялашнинг афзалликлари ва имкониятлар (Республика узлуксиз таълим тизими мисолида) //Узлуксиз таълим. Тошкент,  2021 махсус сон. –Б 97-101. (13.00.00; № 9)

7. Ҳакимова М.Ҳ. Мактабгача ва бошланғич таълим жараёнида узвийликни таъминлашнинг методик имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар Бухоро, 2022.‒ 2-сон. –Б. 56-61.  (13.00.00).

8. Ҳакимова М.Ҳ. Табиий фанларни ўқитишда мактабгача ва бошланғич таълим тизимида узвийлик // Таълим ва инновацион тадқиқотлар Бухоро, 2022.‒ 3-сон. –Б. 70-76.  (13.00.00)

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Boymurodova Sadoqat Istam qizi

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Boymurodova.S.I., Adizova.N.B., To‘rayev.S.D., Boshlang‘ich sinf  “ona tili va o‘qish savodxonligi” darsliklaridagi komikslar asosida o‘quvchilarni o‘g‘zaki va yozma nutqini shakllantirish. Kasb-hunar ta’limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal. 2023-yil, 2-son. 87-91 betlar

 2. Boymurodova.S.I., Adizova.N.B., To‘rayev.S.D., (2023). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini oshirishda ta’sir etuvchi omillar. Pedagogs jurnali, 1(1), 548-548.

 3. Boymurodova.S.I., Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qitishda xalqaro baholash tizimi va ulardan foydalanish shart-sharoitlari. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari. Ilmiy-amaliy anjuman. -Buxoro, 2023-yil, 17-noyabr.  742-745 – betlar

 4. Boymurodova.S.I., Adizova.N.B., Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini oshirishda xorij tajribalaridan foydalanish. Pedagogik ta’lim:Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar. Ilmiy-amaliy anjuman. -Buxoro, 2022-yil, 6-aprel.  490-493 betlar

 5. Boymurodova.S.I., Adizova.N.B., Use Foreign Experience to Improve the Reading Literacy of  Primary School Students. Spanish journal of innovation and integrity. Volume 5, (2022). 306-309 betlar

 6. Boymurodova.S.I., Adizova.N.B., (2022). O‘qish darslarida aqliy tarbiyani shakllantirish texnologiyasi. Pedagogs jurnali, 1(1), 82-84.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Babanazarova Maftuna Nazarbekovna


 1. Babanazarova M.N. Роль детских песен в процессе формирования произносительных навыков и лексического запаса учащихся. International journal of advanced research in education, technology and managemen Volume-2, January 30, 2023

 2. Babanazarova M.N. Improvement of schoolchildren's speech skills with songs according to their age. International journal of advanced research in education, technology and managemen Volume-2, January 30, 2023. 357-364 betlar

 3. Babanazarova M.N. The development of speech in children of primary preschool age. “Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” 5-sonli Respublika ilmiy konferensiyasi 30.01.2023 yil. 4-7 betlar

 4. Babanazarova M.N. The role of children's songs in the process of formation of students' pronunciation skills and vocabulary. International Conference on Developments in Education Hosted from Delhi, India https: econferencezone.org 23rd Jan.2023

 5. Babanazarova, M. . (2023). MUSIC AS A STIMULUS TO STUDY SPEECH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(2), 59–64. Извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/9406

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Amonov Ulug‘murod Sultonovich

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Sultonovich, A. U. M., & Ramazonovna, S. S. (2023). Both creative and teacher. Pedagogs jurnali1(1), 461-461.

2. Amonov, u. M. S. (2023). 1-sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsligidagi ertaklar va ularning tasnifi. Pedagogs jurnali1(1), 443-443.

3. Amonov, U. S., & Eshonqulova, M. Z. (2022). Buxoro bolalar folklorshunosligi asoschisi. Pedagogs jurnali1(1), 339-341.

4. Sultonovich, A. U. (2021). Formation of uzbek folklor and their scientific-theoretical and practical directions of uzbek folklore. Middle European Scientific Bulletin11.

5. Amonov, U. S., & Saparova, S. R. (2021). The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal11(6), 403-407.

6. Амонов, У. С. (2016). Научный подход А. Фитрата к пословицам. Современные тенденции развития науки и технологий, (8-3), 5-9.

7. Amonov, U. M. S. (2016). Folklore in the works of Abdurauf Fitrat. Theoretical & Applied Science, (10), 9-12.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Akramova Surayo Renatovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Akramova S.R. Boshlang‘ich ta’limda bolalar adabiyoti. Darslik. Fan va ta’lim nashriyoti. – Buxoro, 2023. –  250 b

2. Akramova S.R. Jamol Kamol she’riyatida tojikcha –o‘zbekcha leksemalarning leksik-semantik xususiyatlari. Monografiya. Fan va ta’lim nashriyoti. – Buxoro, 2023. – 130 b.

3. Akramova S.R. Zamonaviy tilshunoslikda lingvopoetik tadqiq tamoyillari. Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Халқаро илмий-методик журнал 2023.10. № 10.20-24 b.

4. Akramova S.R. Connotative components and their pragmatic features in modern lingvistics.  International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 6, Issue 06, October(2023). https://doi.org/10.5281/zenodo.10099728.

5. Akramova S.R.Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligi asosida PIRLS ga tayyorgarlik darslarini tashkil etish. (2-sinf darsligi asosida). Yangi O‘zbekiston tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2023.17.11. 745-747 b.

6. Akramova S.R. Метафорик маъно ва образларни тасвирлашда Жамол Камол маҳорати. Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Халқаро илмий-методик журнал. 2022.03. № 3..35-40 b.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Ahmadov Olimjon Shodmonovich

 

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Умумий педагогика. Bosma. Дарслик. Buxoro, Камолот. 2023. 386 b.24,25 b.t.

2. Педагогика назарияси ва тарихи (педагогика тарихи XIX-XX асрлар). Bosma. O‘quv qo‘llanma. Buxoro, Камолот. 2023. 187 b.11,75 b.t.

3. Бухорода таълим – тарбия тизими. Монография. – Бухоро: “Камолот”, 2023,  99-bet

4. Buxoroda zamonaviy maktabgacha va maktab ta’lim-tarbiya tizimini tashkil qilishning tarixiy ildizlari. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy anjuman materiallari. Buxoro 2023 – B. 72-76

5. O‘quvchilarda o‘quv motivlarini shakllantirishning pedagogik asoslari.. “Journal of Science, Research and Teaching Vol. 2, No. 8, 2023 B. 65-70

6. Buxoro mang‘it hukumdorlarining talim - tarbiyadagi ibrati. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar  № 7/2023 iyul B. 7-13.

7. Buxoroda dunyoviy boshlang‘ich taʼlim harakati tarixidan (XIX asrning oxiri – XX asr). Boshlang‘ich ta’limda xalqaro tajribalar: yangi avlod darsliklari, milliy dastur va raqamli texnologiyalar integratsiyasi xalqaro ılmıy-amalıy anjuman materıalları Buxoro-2023 29 may  B/ 381-382

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Adizova Nigora Baxtiyorovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Nigora Adizova. Divergent fikrlashga oid ilmiy-nazariy tadqiqotlar masalasiga doir. Kasb-hunar ta’limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2023-yil, 3-son.

2. N.B.Adizova. Boshlang„ich sinf o‘quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish. Pedagogik mahurat. ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4.

3. N.B.Adizova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini divergent fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta’lim texnologiyasining o‘rni. Мугаллим хўм узликсиз билимлендири Илимий-методикалық журнал. 4-сан 2023 июль.

4. N.B.Adizova. Ta’lim tizimida o‘qituvchining divergent fikrlashini shakllantirish yo‘llari va vositalari. НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_9-son

5. N.B.Adizova. Oliy ta’limda muammoli pedtexnologiya asosida divergent tafakkurni rivojlantirishga oid ilmiy mulohazalar. Kasb-hunar ta’limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2023-yil, 3-son

6. N.B.Adizova. Zamonaviy ta’limda divergent idrok nazariyasining psixopedagogik tahlillari masalasi. Pedagogik mahurat. ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, №       

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Adizova Nodira Baxtiyorovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1.         Adizova N.B. Talabalarda kognitiv-pragmatik kompitentlikni rivojlantirish uslubi. Monografiya. Globe -2023

2.         Adizova N.B. Model of pragmatic competence formation in students based on corpus technologies (as an example of mother tongue teaching methodology. International Journal of Culture and Modernity ISSN 2697-2131, Volume 32 | Sep-2023 https://ijcm.academicjournal.io

3.         Adizova N.B. Creative activity of students in mother language teaching methodology lessons importance of development International  scientific research journal  ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 4, April., 2023

4.         Adizova N.B. Methods of creating creative imagination in their lessons. International Journal ofInclusive and Sustainable EducationISSN: 2833-5414Volume 2| No 9| Sep-2023

5.         Н.Адизова. Этимология некоторых топонимов Бухарской области Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 01 | 2022.

6.         Adizova N.B. Place names and related concepts study. European journal of life safety and stability (EJLSS)  Volume 14, 2022

7.         Mikrotoponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida). Jamiyat va innovatsiyalar1 2022.2-son 28-132 betlar

8.         Adizova N.B, Timur Khojaoglu. Classification of Oykons. International Journal of Cultureand Modemity ISSN 2697-2131,  Volume: 16.2022

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Boshlang`ich ta`lim nazariyasi va metodikasi kafedra o`qituvchisi

Abdullayeva Feruza Nurullayevna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1. Abdullaeva F.N. Boshlang‘ich ta’limda matn ustida ishlash metodikasi Darslik – Buxoro: Durdona nashryoti, 2023. – 160 b.

2.Abdullaeva F.N., A.R.Hamroyev. Ona tilida kreativlik. Darslik – Buxoro: Durdona nashryoti, 2023. – 160 b.

3.Abdullaeva F.N. Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida ilmiy-ommabop maqolalarni o‘qitishning metodik imkoniyatlari. Monografiya – Toshkent: GlobeEdit, 2023. – 117 b.

4.Abdullaeva F.N. Boshlang‘ich sinflarda badiiy asarlarni o‘rgatishda fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Бухоро, 2023. -№9. – Б. 86-87. (13.00.00; №11; SJIF:3,546 (2020)) Abdullaeva F.N. Boshlang‘ich sinflarda o‘zbek folklori namunalarini o‘rgatish. Monografiya – Toshkent: GlobeEdit, 2022. – 117 b.

5. Abdullaeva F.N. Teaching Scientific Popular Articles in Mother Nili and Reading Literacy Courses. // European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) - Volume 2 | Issue 3 | 15 January 2022. -PP.47-50. (SJIF 2022: 5.71.)