Corporate Logo Corporate Logo

Ishonch telefoni: 0 (365) 226-10-97'

o'zb | рус| eng

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedrasi mudiri

Yarashev Jo'rabek To'rayevich

Murojaat uchun

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1. Chizmachilik (darslik), Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2019. - 115 b. 2. Chizma geometriya (darslik), Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2019. - 235 b. 3. Topografik chizmachilik (darslik), Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2021. - 176 b. 4. Chizmachilik (darslik), Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2022. - 272 b. 5. Chizma geometriya va muhandiyalik grafikasi, Buxoro: “Kamolot” nashriyoti, 2022. - 213 b. 6. Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchisining kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirish nazariyasi va metodikasi // Monografiya. – Buxoro: Kamolot, 2022. - 111 b. 7. Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarida kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2021. – № 10 – B. 250- 255. (13.00.00. №32) 8. Muhandislik grafikasi kursini o‘qitish jarayonida talabalarning fazoviy tasavvur darajasini aniqlash muammolari// Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2021. – № 11 – B. 284-289. (13.00.00. №32) 9. Muhandislik grafikasi ta’limi samaradorligini oshirishda kompyuter grafik dasturlarning ahamiyati// Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2021. – № 12 – B. 310-315. (13.00.00. №32) 10. Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarida kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish muammolari// Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2022. – № 11 – B. 435-440. (13.00.00. №32) 11. Fazoviy-vizual 3D obrazlarni o‘qitish vositasida bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarda kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirish usullari // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar – Buxoro, 2022. – № 4 – B. 121 – 126 12. Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchisining kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda smart - ta’lim // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar – Buxoro, 2022. – № 11 – B. 277 – 283 13. Bo’lajak chizmachilik o’qituvchilarida kasbiy ko’nikmalarni rivojlantirishning metodik jihatlari // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2022. – № 7 – B. 479- 488. (13.00.00. №32) 14. Bo’lajak chizmachilik o’qituvchilarida kasbiy ko’nikmalarni rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish// Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2022. – № 8 – B. 442 – 450. (13.00.00. №32) 15. Bo’lajak chizmachilik o’qituvchilarida kasbiy ko’nikmalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari// Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2022. – № 9 – B. 159 – 166. (13.00.00. №32) 16. Chizmachilik darslarida grafik dasturidan foydalanish usullari// Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2022. – № 10 – B. 52 – 59. (13.00.00. №32) 17. Methods of Using "AR" (Additional Reality) Technology in the Formation of Professional Skills in Future Drawing Teachers. European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume5 2 Issue ISSN: 2795-8612. 2022. – 262-266. Impact factor: 7.85 https://inovatus.es/index.php/ejine/article/download/896/996 18. Problems of creation of electronic resources on engineering graphics for universities. International Engineering Journal For Research & Development. Vol.5 Issue 7, 2020, 1-5. Impact factor: 6.549 https://iejrd.com/index.php/%20 /article/view/1325/1186 19. Методы использование пакета 3Ds max при преподавании проекционного черчения в школе//International Vritual Conference On Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences. Hosted from Newyork, USA. January 20th 2021 – 124-127 http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/issue/view/1 20. Формирование профессиональных навыков будущих учителей черчения средствами компьютерных технологий в курсе начертательной геометри//Развитие личности в образовательном пространстве: Международная научно-практическая коференция. – Белгород. 2022. – стр. 323-329 21. Chizmachilikda fazoviy-vizual 3D obrazlarning ayrim psixologik va pedagogik jihatlari//Umuminsoniy va milliy qadriyatlar: til, ta’lim va madaniyat. Respublika ilmiy-amaliy anjuman. – Toshkent, 2022. -№ 4 – B. 44-48. http://conf.iscience.uz/index.php/milliy/article/view/292/257 22. Bo‘lajak chizmachilik o‘qituvchilarida kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirishning pedagogik jihatlari//Zamonaviy fan, ta’lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari: Respublika ilmiy-amaliy anjuman. – Toshkent, 2022. – B. 23-26. http://conf.sciencebox.uz/index.php/zamonaviy/article/view/61.

Kafedra professori

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1. Jalilovich, Hojiyev Mirshod; ,MUSIQA TA’LIMIDA BUXORCHA VA MAVRIGI TARONALARINI O ‘QUVCHILARGA O ‘RGATISHNING MAVJUD AHVOLI,PEDAGOGS jurnali,28,1,27-29,2023, 2. Jalilovich, Hojiyev Mirshod; ,Art has a mental health problem.,Multidisciplinary Journal of Science and Technology,3,5,71-72,2023, 3 Jalilovich, Xodjiyev Mirshod; ,O ‘QUVCHILARNI ESTETIK TARBIYALASHDA BUXORCHA VA MAVRIGI TARONALARINING O ‘RNI,"ZAMONAVIY FAN, TA’LIM VA ISHLAB CHIQARISH MUAMMOLARINING INNOVATSION YECHIMLARI",2,,22-23,2022, 4. Ходжиев, Миршод Жалилович; ,БУХОРЧА ВА МАВРИГИ ТАРОНАЛАРИ ВОСИТАСИДА 5-7-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШ,BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI,,,875-878,2022, 5. Ходжиев, Миршод Жалилович; ,Бухорча ва Мавриги тароналаринининг ўқувчилар маънавий-ахлоқий тарбиясидаги аҳамияти,Science and Education,3,1,922-926,2022,ООО «Open science»

O’qituvchi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1.Nurullayev F.G. O‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy shakllantirishda O‘zbek xalq qo‘shiqlari ahamiyati. Progress Annals: Journal of Progressive Research Volume 1, Issue 8, December, 2023 ISSN (E): 2810-6466 Website: https://academiaone.org/index.php/8 2.Nurullayev F.G. “Musiqa ta’limida Buxoro folklor qo’shiqlarini o’rgatishning ilmiy-metodik xususiyatlari(5-7-sinflar misolida)” (PhD) diiss.ishi BuxDU.2021y 3.Nurullayev F.G. The role of music culture lessons in the growth of the consciousness of the student youth and national thinking. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods Volume1,Issue4,December,2023https://westerneuropeanstudies.com/index.php/1 4.Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part IIIISSN 2056-5852. 5.Нуруллаев Ф.Г., Композиционный и исполнительский процесс в музыке // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 576-581. 6. Нуруллаев Ф.Г. Импровизаторское творчество в ХХ веке по сфере музыке// «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 582-587. 7. Nurullayev F.G. FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS. Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36. 8. Nurullayev F.G. METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88. 9. Nurullayev Farrux Gaybulloyevich. Maktabgacha yoshdagi bоlalarning musiqiy faoliyati. THE MULTIDISCTIPLINARE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,VOLUME-3, ISSUE-4,ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2023, 14-19. 10. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Музыкально-историческое наследие центральной Азии (психологический настрой армии Темура). Психология XXI столетия, 18-20 марта 2020 года С. 115-118. 11. Нуруллаев Ф.Г. Мусиқа таълимида Бухоро фольклор қўшиқларига қўйиладиган методик талаблар. Pedagogik mahorat, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2020, 3-son. Buxoro. Б.175-180. 12. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Роль фольклорных песен в воспитании учащихся. Научно– методический журнал «Проблемы педагогики» №3(48). Москва 2020. С.15-17. 13. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Формирование эстетического воспитания детей на примере Бухарских фольклорных песен. «MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS» collection of scientific works of the international scientific conference Issue 4(260 Warsaw, Poland 2020. P. 139. 14. Nurullayev F.G., Madrimov B.K., Rajabov T.I. Teaching Bukhara Children Folk Songs in Music Lessons as an Actual Problem. International Journal of Psychosocial Renabilitation, Vol.24, Issue 04, 2020 P. 6049. 15. Нуруллаев Ф.Г., Случайный выбор качественных характеристик материала по музыки или порядок его изложения в процессе создания музыки или исполнения опуса//«SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 588-593. 16. Nurullayev F.G. FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS. Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36.

Musiqa va tasviriy san’at kafedrasi dotsenti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1. Qodirov Shavkat Zarifovich, Qodirova D.R. “Temuriylar davri musiqa madaniyati” “Mumtoz adabiyot va mumtoz musiqa masalalari” II Respublika ilmiy-amaliy seminar-vebinar va badiiy kechasi, 2022-yil, 1-5-betlar, 5-bet 2. Qodirov Sh.Z. “Sharq allomalarining inson ma'naviyatida musiqaning o'rni haqida qarashlar”. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022-yil maxsus son, 4-bet 3. Qodirov Sh.Z. “Inson ma'naviyati rivojida musiqaning ahamiyati”. “PEDAGOGIK TA'LIM: XALQARO TAJRIBA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi an'anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro, 2022-yil 6-aprel, 706-712-betlar. 6-bet 4. Qodirov Sh.Z., Qodirova D.R. “Milliy cholg'ular va ularning tarixiy taraqqiyoti”. “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІ ВЕКА” nomli Xalqaro jurnal, 37-son, 3-aprel, 2023-yil, 270-274.,5-bet 5. Qodirov Sh.Z. “O'quvchilarni qo'shiq vositasida musiqiy tafakkurim o'stirishda milliy cholg'u sozlarining jo'rnavozlik imkoniyatlari”. “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКА” nomli Xalqaro jurnal, 37-son, 3-aprel, 2023-yil, 276-282-bet, 7-bet 6. Qodirov Sh.Z. “O'quvchilarni musiqiy tafakkurinı o'stirishda milliy cholg'u sozlaridan foydalanish imkoniyatlarining psixologik va pedagogik omillari”. “SAN'AT, TIL VA MADANIYAT MASALALARINI ILMIY O'RGANISHDA FAN VA INNOVATSIYALAR UYG'UNLIGI” mavzusidagi ilmiy amaliy anjuman. 4- may, Buxoro-2023-yil, 415-418-bet, 4-bet 7. Qodirov Sh.Z., Ro`ziyev D.Yu. “Musiqiy tafakkur va uning o'ziga xos xususiyatları”. “INTERNATSIONAL CONFERENCE ON MULTIDIMENSIONAL RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGICAL ANALYSES” ilmiy-amaliy Xalqaro konferensiya, 10-may, 2023-yil 117-121-bet, 5-bet 8. Qodirov Sh.Z., Qodirova D.R. “Milliy cholg'u sozlar ijrosini tinglash vositasida o'quvchilarda musiqiy tafakkurni shakllantirish usullari”. “INTERNATSIONAL CONFERENCE ON MULTIDIMENSIONAL RESEARCH IDENTITY, VALUE AND ETHICS” ilmiy-amaliy Xalqaro konferensiyasi, 8-may, 2023-yil, 234-237-betlar, 4-bet

O’qituvchi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1.Педагогические основы традиционной профессиональной музыки (на примере искусства дастана) ИА Кушаев, ИИ Ахтамов Academy, 59-62 2. Мақом анъанавий касбий мусиқа намуналарини ўрганишда овоз хусусиятлари ИИЎ Ахтамов Scientific progress 1 (5), 648-653 3. Musical pedagogical fundamentals of doston art I.A Kushaev ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (10 … 4. Music pedagogical dollars of doston art IA Kushaev International Engineering Journal for Research & Development 12, 10 5. Bakhshi art schools and their performing features IA Kushaev Scientific reports of Bukhara State University 3 (3), 295-299 6. The content of education aimed at methodological improvement of the study of traditional musical heritage KI Akhtamovich Academicia Globe 3 (01), 13-15 7. Мусиқа маданияти дарсларида халқ мусиқаси намуналаридан фойдаланишнинг аҳамияти ИА Қўшаев Scientific progress 1 (5), 654-660 8. Педагогико-методические условия изучения традиционного музыкального наследия в образовании ИА Кушаев Science and Education 3 (1), 893-898

Kafedra o‘qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1. Musiqaning shaxs tarbiyasi uchun ahamiyati. INTER EDUCATION &GLOBAL STUDY Ilmiy-nazariy metodik jurnal 3-son(2023-yil,oktabr) ISSN 2992-9024 2. Yosh avlodni tarbiyalashda xalq qo‘shiqlarining o‘rni. муаллим ҳам узликсиз билимлендириў илимий-методикалық журнал 2023 2/2-сан Нөкис 3. Musiqa madaniyati darslarida qashqar rubob cholg‘u asbobining o‘rni va ahamiyati. San’at, til va madaniyat masalalarini ilmiy o‘rganishda fan va innovasiyalar uyg‘unligi mavzusidagi ilmiy amaliy anjuman materiallar to‘plami 4-may Buxoro – 2023 4.Musiqa bolalarning estetik idrokini shakllantiruvchi vosita sifatida San’at, til va madaniyat masalalarini ilmiy o‘rganishda fan va innovasiyalar uyg‘unligi mavzusidagi ilmiy amaliy anjuman materiallar to‘plami 4-may Buxoro – 2023 5. Boshlang‘icn sinf o‘quvcnilarining kuylash malakalarini tarkib toptirish San’at, til va madaniyat masalalarini ilmiy o‘rganishda fan va innovasiyalar uyg‘unligi mavzusidagi ilmiy amaliy anjuman materiallar to‘plami 4-may Buxoro – 2023 6. Culture the Role and Importance of the Kashgar Rhubarb Instrument in Music Lessons. Czech Journal of Multidisciplinary Innovations Volume 16, April, 2023. ISSN (E): 2788-0389 Website: www.peerianjournal.com Email: editor@peerianjournal.com 7. Ways to Develop Music Perception Skills International ConferenceInnovative Science in Modern Research http://www.conferenceseries.info/ 8. The Role and Importance of Musical Education in the Development of Personality Volume-2 | Issue-2 Available online @ https://procedia.online/index.php/philosophy 9. О дидактических функциях сольфеджио при обучении теории музыки Science and yeducation scientific journal Issn 2181-0842 Volume 3, issue 11 November 2022 www.openscience.uz 776-781 странисы

Kafedra o’qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1.Шамсиев Ш. И., Солиев А. А. Основы хорового пения на уроках музыки //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 55-57. 2.Шамсиев Ш. И. Молодой специалист учитель музыки, как руководитель хорового коллектива в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 540-545. 3.Шамсиев Ш. И. Новые подходы к подготовке молодых специалистов учителей музыки, разработка уроков музыки //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 528-533. 4.Shamsiev S. I. The role of folk songs in educating student's role of folk songs in student education //International Journal on Integrated Education. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 76-78. 5.Shamsiyev S. I., Ramazonov S. R. O. G. L. Boshlang’ich sinflarda vokal-xor malakalarini shakllantirish va rivojlantirish uslublari //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 377-381. 6.Shamsiyev S. I. Shukhratjon Rakhimjon OGLI Ramazonov METHODS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF VOCAL-CHORAL SKILLS IN PRIMARY SCHOOLS //Scientific progress. – 2021. – №. 5. 7.Шамсиев Ш. И., Солиев А. А. Развивайте навыки чтения музыки во время пения //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1 (77). – С. 92-95. 8.Shamsiyev S. Iqtidorli o'quvchilarning musiqiy ijodkorlik faoliyati //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6. 9.Шамсиев Ш. ГОЛОС И ЭМОЦИЯ–ПСИХОЛОГИЯ ВОКАЛА //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ, ФИЛОСОФИИ ХХІ ВЕКА. – 2020. – С. 358. 10.Shamsiev S. I., Mosinova D. S. EDUCATING STUDENTS IN AESTHETIC SPIRIT THROUGH CHOIR WORKS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 453-455.

O’qituvchi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1. The System of Teaching through Structuring the Content of Problems Applied from Drawing. European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2 | Issue 5 | ISSN: 2795-8612. 24 May 2022. B187-191 2. The Importance of Applied Art in the Formation of the Artistic Aesthetic Religion of the Young Generation. Spanish Journal of Innovation and Integrity Volume: 06, 2022. B298-301 3. KULOLCHILIK - XALQ AMALIY BEZAK SAN’ATINING BIR TURI SIFATIDA. PEDAGOGIK MAHORAT. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022, Maxsus son. B76-78 4. CHIZMACHILIK DARSLARIDA MODELLASHTIRISH TUSHUNCHASI. “PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA” xalqaro ilmiy-metodik jurnal №1(1) 2022. B173-175 5. Vizual faoliyatning o’quvchilar ta’lim jarayonidagi ahamiyati. SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 8 AUGUST 2022. B 121-125 6. “Chizma geometriya (perspektiva)” fanidan elektron qo’llanma. № DGU 15393. 04.04.2022 7. Vizual faoliyatning o’quvchilar ta’lim jarayonidagi ahamiyati. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor - 3.567 (SJIF) August 2022 / Volume 3 Issue B.121-125 8. CHIZMACHILIK FANINI TABAQALASHTIRIB O'QITISH JARAYONIDA KOMPYUTER ANIMATSIYASI VA 3D MODELLASHTIRISHDAN FOYDALANISH. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 3 Issue 2, Part 2 February 2023 ISSN 2181-2888 B.165-167

Kafedra dotsenti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1. National Classic in Musical Culture Lessons Use of Works AZ Maxmudovna AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2 (4), 202-206 2. BADIIY TO’GARAKLARDA TALABALARNI G’OYAVIY-ESTETIK TARBIYALASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI AZ Maxmudovna Journal of Innovation, Creativity and Art, 108-112 3. THE ROLE OF MUSIC EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF PERSONAL DEVELOPMENT AZ Maxmudovna

Kafedra o’qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1. Aminov A.SH. Problems of Computer Technologies with Drawing International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, ISSUE 09, 2020 ISSN: 1475-7192.–B. 3881-3890. 2. Aminov A.SH. OPTIONS FOR PERFORMING THE DETAIL SPREAD APPLIED IN DRAWING USING AUTOCAD GRAPHICS SOFTWARE. International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. CONGRESS. – С. 3-3. 3. Aminov A.SH. SCIENTIFIC AND METHODICAL BASIS OF ORGANIZATION AND TEACHING OF DRAWING LESSONS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, No. 2,2021 4. Aminov A.SH. AUTOCAD GRAFIK DASTURIDA GEOMETRIK OBYEKTNING KOORDINA- TALARINI KIRITISHNING OʻZIGA XOS USULLARI Pedagogik mahorat Maxsus son (2021 yil, may) 5. Aminov A.SH, Mamurova D.I, Shukurov A.R. ADDITIONAL AND DIDACTIC GAME TECHNOLOGIES ON THE TOPIC OF LOCAL APPEARANCE Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, 2021 Hosted From New York USA 6. Aminov A.SH, Bakayev Sh.Sh, Sobirova Sh.U. Methodology of Using New Pedagogical Technology in Teaching the Fundamentals of Projection INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION Vol.37, No.3, 2022 7. Aminov A.SH. Autocad grafik dasturida 3d oʻlchamli obyekt nuqtalarining koordinatalarini kiritishning oʻziga xos usullari Pedagogik mahorat Maxsus son (2022 yil, iyun) 8. Aminov A.SH. Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish va boshqarish. Muallim jurnali -Nukus 2023 yil 1-soni 334-338 bet. 9. Aminov A.SH. O`rinova O. Величие Океанов (Маринистический Жанр) Miasto Przyszłości Kielce Vol. 34 (2023): Impact Factor: 9.2 stranisa 5-11 10. Aminov A.SH. Muhandislik kompyuter grafikasi o`quv qo`llanma 2021 “Sadriddin Salim Buxoriy” MCHJ bosmaxonasi 256 bet ISBN 978-9943-7202-0-6. 11. Aminov A.SH. Muhandislik kompyuter grafikasi 3D modellashtirish o`quv qo`llanma 2022 “Buxoro determinant” MCHJning Kamolot nashriyoti bosmaxonasi 220 bet ISBN 978-9943-8799-7-3.

Kafedra dotsenti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

1. Stages of development of applied arts in the republic of uzbekistan and development. Academic journal of digital economics and stability volume 5, 2021 issn 2697-2212 online: https://academicjournal.io/ 19-22 2. Методика обучения древнеегипетского чертежа в Узбекистане.Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 2, issue 12 december 2021, 840-847 стр. 3. Теория точных изображений - междисциплинарная наука об общих закономерностях изобразительного искусства, преобразования информации в Science and education scientific journal. issn 2181-0842 volume 3, issue 3 march 2022 www.openscience.uz 796 -801-стр. 4. Изобразительное искусство - запечатления образов воспроизведение окружающего мира. Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 3, issue 3 march 2022 www.openscience.uz 930-937 стр 5. Haykaltaroshlik san’ati va rivojlanish tarixi. Pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari (Buxoro, 2022-yil 6-aprel) 716-721 6. Симметрия и ассимметрия в художественной графике. Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 4, issue 3 march 2023. 565-569 7. Линия, штрих и композиционный набросок в художественном графике. Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 4, issue 3 march 2023. 570- 573 8. Графические материалы, принадлежности и требования к ним. Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 4, issue 3 march 2023. 574- 577 Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 4, issue 3 march 2023. 574- 577 9. Художественная печатная графика - эстамп по графическим техникам. Science and education scientific journal issn 2181-0842 volume 4, issue 3 march 2023. 588- 591

Kafedra dotsenti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1. Гулов, СН; ,Развитие музыкальных способностей младших школьников,Вестник интегративной психологии,64,,,, 2. Гулов, Садриддин Ниёзович; ,Современное преподавание музыки. Подходы и инновации,Проблемы педагогики,,3 (48),22-24,2020,ООО «Олимп» 3. Гулов, Садриддин Ниязович; ,Музыка и её воздействие на психическую деятельность человека,Вестник науки и образования,,21-2 (99),89-92,2020,ООО «Олимп» 4. Gulov, Sadritdin Niyozivich; ,UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA MUSIQA MADANIYATI DARSLARINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY SHAKLLARI,Scientific progress,1,5,570-575,2021,Общество с ограниченной ответственностью «Scientific Progress Markazi» 5Gulov, Sadritdin Niyazovich; ,The main criteria for music education,International Journal on Integrated Education,4,2,69-71,,Research Parks Publishing 6. Гулов, Садритдин Ниёзович; ,Обеспечение музыкальных знаний учащихся начальной школы. виды учебной деятельности,"Наука, техника и образование",,2-1 (77),73-76,2021,ООО «Олимп» 7. Niyozovich, Gulov Sadritdin; ,""" Gijjak"" Performed by an Instrument Place of the Instrument",European Scholar Journal,2,9,50-51,2021,Scholarzest

Kafedra katta o‘qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar 1. PAVEL BENKOV'S LEGACY AT THE BUKHARA MUSEUM OF FINE ARTS. International Multidisciplinary Journal 5 (7), 2. Коммуникативные Основы Художественной Культуры Miasto Przyszłości 28, 169-173 3. МИНИАТЮРА САДРИДДИНА ПОЧЧАЕВА INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 1 (9), 55-61 4. ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА International journal of conference series on education and social sciences … 5. Формирование эстетического воспитания учащихся средствами природы EUROPEAN SCIENCE Учредители: Олимп, 57-60 6. ORIGIN AND TECHNOLOGY OF DYEING FABRICS INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 1 (9), 49-54 7. The Development of Creative Abilities of Younger Schoolchildren at the Art Lesson AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2 (4), 65-68

Kafedra o’qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar 1. Kompozitsiya (o‘quv qo‘llanma) “Durdona” nashriyoti, Buxoro-2023 2. Amaliy san’at (o‘quv qo‘llanma) “Intellekt” nashriyoti, Buxoro-2021 3. Ibatovа N.I. Qalamtasvir fanini o‘rgatishda o‘quvchilar kasbiy mahoratini oshirish usullari// Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4. B 191-194 4. Ibatovа N.I. “Qalamtasvir” fanini o‘qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish usullari // Pedagogika. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 5. B 310-315 5. Ibatovа N.I. Talablarning tasviriy yaratuvchanlik, ijodkorlik potentsiallarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish //Таълим вa инновацион тадқиқотлар. Илмий журнал. . 2023, № 2. B 261-265

Kafedra o’qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1. Rang texnikasi va ashyolar texnologiyasi. O’quv qo’llanma. Buxoro. – 2023. 141 bet. (O’zR OvaO’MTV 2023 yil 27 martdagi 68- sonli buyrug’i) 2. Tasviriy san’at o’qitish metodikasi. Darslik. Buxoro. – 2023. 141 bet. (O’zR OvaO’MTV 2023 yil 29 maydagi 232- sonli buyrug’i) 3. Badiiy bezak san’ati" nomli elektron o’quv qo’llanma. OʻzR.«Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va maʻlumotlar bazalarining huquqiy himoyasi toʻgʻrisida»gi Qonuniga asosan quyidagi elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturga berildi.№DGU 24395 28.04.2023 4. Ayollar sumkasi uchun rasm. Sanoat namunasi PATENT Oʻzbekiston Respublikasining “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari toʻgʻrisida”gi Qonuniga asosan № SAP 02407. 31.03.2023

Kafedra dotsenti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati 1. Texnik ijodiy loyihalash. O‘quv qo‘llanma. Buxoro. – 2023. 135 bet. (O‘zR OvaO‘MTV 2023 yil 29 sentabrdagi 438- sonli buyrug‘i) 2. “Texnik ijodiy loyihalash " nomli elektron darslik. OʻzR.«Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va maʻlumotlar bazalarining huquqiy himoyasi toʻgʻrisida»gi Qonuniga asosan quyidagi elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturga berildi.№ DGU 25828 22.06.2023 3. THE IMPORTANCE OF GRAPHIC ACTIVITY IN THE TEACHING OF DRAWING. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 240-243). (2023, May). 4. THE USE OF STRUCTURAL DESIGN ISSUES IN THE ORGANIZATION OF THE DRAWING EDUCATIONAL PROCESS. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 244-247). (2023, May).

Kafedra o’qituvchisi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Musiqa va tasviriy san`at kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

<p>Ilmiy ishlar ro&lsquo;yxati 1. Umarova S.M. Some Discourses On The Stories and Legends Related With Oriental up Bringing As Per Muhammad Awfi. Natural Volatiles &amp; Essential Oils, 2021; 8 (4):12078-12088 P. e-ISSN: 2148-9637 2. Umarova S.M. Muhammad Aufi Bukhari &ndash; Prominent Contributor to Tazkira Genre in the &laquo;Lubab ul-albab&raquo;. European Journal of Reasearch and Reflection in Educational Sciences.Vol. 8 No. 12, 2020. ISSN 2056-5852., 211-215 p. www.idpublications.org 3. Umarova S.M. Some Comments on The Pedagogical Content Of Spiritual And Moral Education In The Work Of Muhammad Awfi Bukhari &laquo;Javome&rsquo; Ul-Hikayot Lavome&rsquo; Ul-Rivayot&raquo;. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137., Vol.12, Issue 06, June 2022, SJIF 2022 =8.252. https://saarj.com</p>

<p>&ldquo;Pedagogika&rdquo; kafedrasi o&lsquo;qituvchisi</p>