Corporate Logo Corporate Logo

Ishonch telefoni: 0 (365) 226-10-97'

o'zb | рус| eng

Tillar fakulteti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
dekan

Xaitov Xamza Axmadovich

Murojaat uchun

buxdu-Buxoro davlat universiteti
dekan o`rinbosari

Rustamov Farrux Rustam o‘g‘li

Faoliyati davomida 13 ta ilmiy maqola va tezislar, 1 ta monografiya chop qilingan.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
dekan o`rinbosari

Kenjayev Sardor Nurmurod o‘g‘li

1. Kenjayev S.N. Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) // ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce, 2022.112-114 P. (Impact Factor: 9.2) 2. Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o‘g‘lon faoliyati// Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 b. (Impact Factor: 4.2) 3. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o‘rtasidagi savdo aloqalari tarixidan //  “O‘tmishga nazar” 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. .(07.00.00; №10) 4. Кенжаев С.Н. Амир Темур ва Хитой давлати ўртасидаги                                  арбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хавфининг вужудга келиши// ЎзМУ Хабарлари, 1/9. – Тошкент, 2022. -Б.18-21. .(07.00.00; №1) 5. Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // Sohibqiron yulduzi. Ижтимоий-тарихий,илмий ва оммабоп журнал.–Қарши, 2022. -№3. – Б.25-30 б.(07.00.00; №49) 6. Кенжаев С.Н. Trade and economik relations between Amir Temur’s state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA, 2021. -P 480-481. 7. Кенжаев С.Н. Faktors of Amir Temur’s military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.-P. 115-117.  8. Кенжаев С. Н. Important issues of important of impoving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur  // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022.-Б 238-241. 9. Kenjayev S. The importance of the northern and southern network of the great silk road in Amir Temur’s relations with China. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy onlayn konferensiya, (2022), № 28.-P 207–209. https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181 10. Кенжаев С. Н. Амир Темур ва Хитой муносабатларида савдогарлар табақасининг ижтимоий ҳаётдаги ўрни // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2022. № 7.-Б.58-11. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. –Б. 52-57. 

12. Кенжаев С.Н. Амир Темур ва Хитой дипломатик муносабатларининг объектив ва субъектив омиллари. // «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya.Тошкент, 2022.-Б 18-22. 13. Кенжаев С.Н. Амир Темурнинг Хитой юриши вақтида жанубий ва шимолий сарҳадлар хавфсизлиги масалалари. // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2022. -Б.131-13. 14. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cjnferenct dedicated to the role and importanct of innovative education in the 21st centyre 2022/7.-Б 197-199.

15. Kenjayev S.N. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari tarixi (XIV asrning 70 yillari-XV asr boshlari) // Tarix fanlari boʻyicha falsafa doktori(PhD) unvonini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. –Buxoro: 2023.-Б.144.

16. Kenjayev S.N Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari tarixi(XIV-asrning 70-yillar XV-asr boshlari) [Matn] : monografiya /Sardor Nurmurod oʻgʻli Kenjayev. – Buxoro: Sadriddin Salim Buxoriy ,2023. –136.

17.Kenjayev S.N. Amir Temur va Temuriylar sulolasining Xitoy bilan munosabatlarida choy va ot savdosi.//- “Uzbekistan-China: development of historical, cultural, scientific and economic relations”.-T.: VOLUME 3 | SPECIAL ISSUE 21 ISSN 2181-1784 SJIF 2023: 6.131 | ASI Factor = 1.7

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Pulatova Sabina Sharifovna


 1. Sabina Sharifovna, P. ., & Mohinur Anvar qizi, S. . (2022). KRISTOFOR MARLONING “BUYUK TEMURLANG” ASARIDA TEMUR OBRAZINI YARATISHDA TARIXIY HAQIQAT VA BADIIY TO’QIMA UYG’UNLIGI. Scientific Impulse1(3), 1038–1042. Retrieved from http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1223

 2. Pulatova, S. S., & Farxodova, D. M. qizi. (2023). O‘GENRINING “SO‘NGGI YAPROQ” (“THE LAST LEAF”) HIKOYASI HAQIQIY DO‘STLIK RAMZI SIFATIDA. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 370–373. Retrieved from http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1178

 3. Pulatova Sabina Sharifovna. (2023). MORAL ASPECTS IN VLADIMIR NABOKOV’S NOVEL “ADA”. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 12(05), 63–65. Retrieved from http://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1760

 4. Pulatova, S. S., & Safarova, M. A. qizi. (2023). SOMERSET MOEMNING “NIKOH SHARTNOMASI” (“A MARRIAGE OF CONVENIENCE”) NOMLI HIKOYASIDA OILAVIY BAXT TASVIRI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 338–343. Retrieved from http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1172

 5. Pulatova , S. (2021). SUPERIORITY OF MORAL IDEAS AND FATAL RESULTS OF IMMORALITY IN THE SHORT STORY OF SOMERSET MAUGHAM “THE BOOK BAG”. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.04

 6. Сабина Шарифовна, П. ., & Мохинур Нусратилло кызы, В. . (2022). АНАЛИЗ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БАСНЕЙ ЭЗОПА И РАССКАЗОМ СОМЕРСЕТА МОЭМА «МУРАВЕЙ И КУЗНЕЧИК». Scientific Impulse, 1(3), 4–10. Retrieved from https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/821

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Vosiyeva Shaxnoza Islamovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati

Kjodjayeva D.I.,”Theoretical interpretation of terminological problems in modern scientific literature “, Zamonaviy fan ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari:Xorazm Ma'mun akademiyasi, 2020 y. –142-147 b. JUNE, 2020-III. ISSN 2181-9750 .UDC:373.6/.9:681.14

Vosiyeva Sh.I. , “Realistic genre and its development in world literature”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24(1),388-396

Vosiyeva Sh.I. Forms of development of creative thinking in the lessons of the English languageВестник науки и образования №2(105) Часть,1. 2021.58 стр.

Affixation and its role in expressing national and traditional features of Uzbek language

2020 / Вестник науки и образования №10(88) Часть,3. 2020.46 стр..

Narziyeva I.Z. Vosiyeva Sh.I.”Productiveness of games in learning a foreign language. Ta’lim tizimida chet tillarni o’rganishning zamonaviy muammolari va istiqbollari.Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.5-6 mart ,2020y.Buxoro.514-517 betlar

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Ochilova Nilufar Ulmasovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1.   Ochilova N.Oʻ. Oʻzbek adabiyotida “ot” obrazi yaratilgan asarlarga xos 

           xususiyatlar // Ilm sarchashmalari. 2020-yil, 5-son, – B.152-154. (10.00.00;  

           № 13)

Очилова Н.Ў. Ўзбек ва инглиз адабиётида “от” образи талқини.// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси, 2021 йил 1-сон. – Б. 266–269. (10.00.00; № 21)

Очилова Н.Ў. Адабиётшуносликда от образининг ўрганилиши ва унинг генетик асослари //ЎзМУ хабарлари, 2021 йил 2-сон. – Б. 231-235. (10.00.00; № 15)

Ochilova N.Oʻ. The image of “horse” in the work of Chingiz Aitmatov “Farewell, Gulsari” // BuxDU ilmiy axboroti, 2020-yil, 6-son. – B. 222-227. (10.00.00; № 1)

Ochilova N.Oʻ. Analysis of image of “horse” in English idioms/ Soʻz san’ati xalqaro jurnali, 4-сон, Toshkent, 2021, dekabr. – B.155-161.

Ochilova N.Oʻ. The horse image in the story “Donan” by Turob Tula/ Eurasian Research Bulletin, Vol.4. Brussels, Belgium.2022. –P.15-16.

Ochilova N.Oʻ. Reflection of horse in “War Horse” and “Pacing Mustang”/ Science, Research, Development international conference, Paris, 2020. –P. 61-64.

Ochilova N.Oʻ. Ingliz tili idiomalarida “ot” obrazi tahlili/ Filologiyaning umumnazariy masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Jizzax, 2021, dekabr. –P. 517-520.

Ochilova N.Oʻ., Ahmedova M.B. Reflection of  horse in Uzbek prose // International and Scientific Journal Theoretical and Applied Science. Vol.78 No. 10 (2019): ESJI (KZ) 8.7 Journal Impact Factor. e-ISSN: 2409- 0085. p-ISSN: 2308-4944. https://T-Science.org. (Impact Factor – 8.716)

Ochilova N.Oʻ., Kuvvatova D.H. Interpretation of the image of horse in    Uzbek and English literature // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. Volume -6 Issue-9. – India, September, 2020. ISSN: 444-446. Website: www.eprajournal.com.

Oчилова Н.Ў., Қувватова Д.Ҳ. “Жаҳон адабиётида “от” образи таҳлили ва аҳамияти/Образование и Наука в ХХI веке, №20. –Москва,2021, noyabr. – B. 113-118.

Quvvatova D.H., Ochilova N.Oʻ. Chingiz Aytmatovning “Alvido, Gulsari” asarida “ot” obrazi / Тил, адабиёт, таржима, адабий танқидчилик халқаро илмий форуми: замонавий ёндашувлар ва истиқболлар. – Бухоро, 2021й., 25 март. – Б. 253-256.

Ochilova N.Oʻ. Doʻnan hikoyasida “ot” obrazi/ Qiyosiy adabiyotshunoslik: o`tmishi, buguni, istiqbollari respublika ilmiy amjumani.  Тoshkent, 2020-yil. – B. 274-276.

Ochilova N.Oʻ. Anna Syuvelning “Black Beauty” (Maftunkor Qora Tulpor)ida “ot” obrazi/ “O`zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi respublika 20-ko`p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari,  №8. –Toshkent, 2020- yil. – B. 13-16.

Ochilova N.Oʻ. Abdulla Qodiriyning “Uloqda” hikoyasida “ot” obrazi/ “Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy onlayn respublika konferensiya, Toshkent, 2021. – Б. 188-191.

Oчилова Н.Ў. Ўғлон ва Қора Дали отлари ҳақида/ “Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy onlayn respublika konferensiya, Toshkent, 2022.

Томас Майн Риднинг “Бошсиз чавандоз” асарида “от” образи таҳлили, “Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси”, ОАК республика журнали, Хива, 2023,11/4. Б . 227-229.

O`tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romanida “ona” obrazi tahlili. “Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali”, Surxondaryo, 2023, Vol.3, No.10. Impakt faktor 8,1. 247-249 p.

“Ruhlar isyoni” asaridagi shoir taqdiridagi chizgilar. “Yosh olimlar” respublika ilmiy-amaliy konferensiya, Toshkent, 2023, 7-son. B.120-122.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Qudratova Sitora Olimovna


 1. The meaning of the concept of “Education” and its different interpretations in literature. JOURNAL OF PUBLIC PEDAGOGIES

 ISSN 2207-4422 IMPAKT FAKTOR:7.455


 1. Interpretation of spirituality in classical literature. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. ISSN:2776-0979,volume 3,Issue 1,Jan, 2022

 2. Manifestation of the concept of “ spiritual upbringing” in the modern life of the west. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali

ISSN 2181-3035 UIF 8.2          https://doi.org/10.5281/zenodo.7684149


 1. Sarah Orne Jewet, M.E.Wilkins Freeman the American story writers of XX century. ISSN 2277-3630(online) International Journal of Social Science and Interdisplinary research, under volume: 12 Issue:05 -2023in May

              Httsp://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR


 1. The cocept of the “Growing up” in the work “Alice in the Wonderland” by Lewis Carrol INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE

              ISSN2171-381X VOLUME 2 ISUUE 7


 1. The importance of education depicted in the works of eastern thinkers. INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION 2023 Samara, Russian Federation

 2. The depiction of Women’s role in the “The Revolt of mother” by Freeman

Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti


 1. Ingliz tilidagi “spirituality” birliklarining rivojlanish tarixi TAFAKKUR MANZILI RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI 2022 Volume 1

 2.  The periodical features of XX century depicted in “The patient” by Abdulla Kahhor Vol. 18 No. 2 (2023-05-24): Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari  Ilmiy Konferensiya

 3. Said Ahmad “Qoplon” hikoyasining yosh avlodga bo‘lgan tarbiyaviy ahamiyati ILMIY TADQIQOT VA JAMIYAT MUAMMOLARI

https//wordlyknowledge.uz


 1. Flowers with allegorical meaning in Babur’s poetry Тил, адабиёт, таржима, адабий танқидчилик халқаро илмий форуми: замонавий ёндашувлар ва истиқболлар мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, Бухоро-2021 198-201 бетлар.

 2. Lug‘atlarda va zamonaviy ilmiy adabiyotlarda “ma’naviyat” tushunchalarining tahlil etilishi. замонавий ёндашувлар ва истиқболлар мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, Бухоро-2022 198-201 бетлар.

 3.  American realism and its peculiar features Международном научно-образователном електронном журнале част9 Том2 112023

 

Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Qudratova Muxiba Kamolovna


 1. M.K.Qudratova  Sociological Method in ”The Jungle Book”  by Rudyard Kipling. Xorazm ma’mun akademiyasi axborotnomasi – 3/4-2023

 2. Kudratova Mukhiba Kamolovna The role and importance of animals in Rudyard Kipling’s ”The Jungle book” and “Rikki-Tikki- Tawi” British Journal of Global Ecology and Sutainable Development. ISSN(E): 2754-9291 SJIF 2022:5.576 JIF 2022: 8.355 Volume-16, May 2023.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Yusupova Hilola O‘ktamovna


 1. Yusupova H.U. “Novel of education (Bildungsroman): history of development and peculiarities”. Universal Journal of social life, philosophy and culture. 2023. Vol.1, issue 7. P.18-23

 2. Yusupova H.U. Pedagogical humanism in Charles Dickens “Oliver Twist”. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 2023. Vol.15. P.102-107.

 3. Yusupova H.U. “The role of numbers in English and Uzbek folklore”. Journal of Innovation, Creativity and Art. 2023/5/5. Vol.2, issue 4. P.76-78.

 4. Yusupova H., Ostonova H. Characterization of period in the works of Charles Dickens and William Thakeray. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595). 2023/6/8. Vol.3, issue 4.

 5. Yusupova H., Hayitova N. The double death of humanity in Cormac McCarthy’s “The Road”. Conferencea, 2023/5/20. P.48-55.

 6. Yusupova H., Hayitova N. Description of spiritual period in the novel" The Road" by Cormac McCarthy. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2023/4/20. Vol.4, issue 4. P. 155-163

 7. Yusupova H., Sodikova G. The importance of teaching English through the use of literature. Academia Science Repository, 2023/4/17. Vol. 4, issue 04. P. 120-122

 8. Yusupova H.U. Expression of national realities in English translations of Uzbek folklore. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. 2022/9. Vol.2, issue 09. P. 61-65.

 9. Yusupova H., Umarov U. The importance of riddles, proverbs and tongue twisters in Uzbek children’s literature. Евразийский журнал академических исследований, 2022/2/5. Volume 2, issue 2. P. 75-77

 10. Yusupova H. Strategies For Teaching Listening. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2021/4/30. Volume 3, issue 04. P. 572-577

 11. Yusupova H.U. Symbolism in William Butler Yeats poetry. Central Asian Journal of literature, philosophy and culture. 2(5), 2021. – P.131-135

 12. Yusupova H.U. Giving stable compounds and expressions in translation. E-conference, Globe, 477-481.

 13.  Yusupova H.U. Benefits of using literary genres in teaching process. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, 2020. Volume 1. P. 55

 14. Yusupova H.U. Symbolism in “The Lord of the Rings”. Theoretical & Applied Science, 2020. Volume 3. P.357-361.

 15. Yusupova H.U. Symbolism of colours in “The Lord of the Rings”. “Ta’lim tizimida chet tillarni o`rganishning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro, 2020. –B. 407-410

 16. Yusupova H.U. Country Study (Uzbekistan). Oquv qo`llanma. “Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, Buxoro, 2020

 17. Yusupova H.U. O‘zbek xalq og‘zaki nasri namunalarining inglizcha tarjimalarida milliy koloritning ifodalanishi. Monografiya. GlobeEdit International Book Service Market, member of OmniScriptum publishing group. ISBN: 978-620-0-61757-6, 2020

Yusupova H.U. Ingliz va o‘zbek xalq ertaklarida sehrli oyna obrazi. Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy-tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari. Buxoro, “Durdona”, 2020.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Xamdamova Gulshan Xamroyevna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Khamdamova G.Kh. Methods of Categorization and Classification of Proverbs. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. Volume: 04 Issue: 09 | Sep 2023

 2. Xamdamova G.X. Maqollar tarjimasida milliy koloritni saqlash. Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti. 2023/7. 79-81 betlar.

 3. Xamdamova G.X. Maqollardagi ma’no xususiyatlari. O‘zMU xabarlari. 2023 yil.1/12/1. 172-174 betlar

 4. Xamdamova G.X. Somatizmning madaniyat va tildagi o’rni.

 5. Xamdamova G.X. O‘zbek tili va uning ta’limi,taraqqiyoti: muammo va yechim (O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining 33 yilligiga bag‘ishlangan an’anaviy respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari) Buxoro, 2022. 158-162 betlar

 6. Xamdamova G.X. Maqollarning nominativ-semantik xususiyatlari. Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti. 2022/5. 57- 60 betlar.

 7. Xamdamova G.X. “Qo’l” (“Hand”) somatizmining o’zbek va ingliz maqollarida ishlatilishi. O’zbekistonda ilmiy tadqiqotlar. Davriy anjumanlar.7-qism. Toshkent. 2022.

 8. Xамдамова Г.X. Mетоды и принципы обучения лексике. NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022 yil, 4-son.

 9. Khamdamova G.Kh. Homonyms In Uzbek And English Languages. Journal of Positive School Psychology. 2022/6/1.SCOPUS.

 10. Khamdamova G.Kh. Problems of studying somatic expressions in modern linguistics. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. 2022.V.

 11. Xamdamova G.X.Ingliz tilidagi somatizmlarning nazariy tadqiqi. Integration of  Pragmalinguistics, Functional.Translation Studies and Language Teaching Processes. International Scientific Conference, December 18-19, 2021

 12. Xamdamova G.X. Zamonaviy tilshunoslikda “tushuncha” va “concept”. International scientific online conference on innovation in the modern education system. Washington, 2021.

 13. Khamdamova G.Kh. Somatisms in Linguistics. International Journal on Integrated Education 4( Issue 5) 412-417p.2021

 14. Khamdamova G.Kh. English phraseological combinations related to ancient traditions and customs, historical facts. Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti. 2020/6 (82). 153-158 betlar.

 15. Khamdamova G.Kh. Folk proverb - as a national and spiritual wealth. Middle Europian Scientific Bulletin. Volume 5. October,2020.

 16. Xamdamova G.X. Samotizmlar tadqiqiga bir nazar. “Pragmalingvistika, Funksional tarjimashunoslik va til o’rgatish jarayonlari integratsiyasi” mavzusidagi Xalqaro miqyosdagi onlyan ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. 2020 yil, dekabr.166-168 betlar

 17. Xamdamova G.X. Maqollar – turk dunyosi tarixi manbai va moddiy- madaniy yodgorlik ifodasi. Modernization of foreign language practice in the growthof legal and other fields of education in the country(Respublikamizda yuridik va boshqa ta’lim sohalarini rivojlantirishda xorijiy til amaliyotini modernizatsiyalash: kasbiy kompetensiya va ta’lim manbalari).Xalqaro on-line ilmiy-amaliy konferensiya.Toshkent davlat yuridik universiteti. 2020 yil 12 may.

 18. Xamdamova G.X. Polysemy of the word. International Journal of Integrated Education.Volume 3, Issue I, January,2020. 85-90 betlar.

 19. Khamdamova G.Kh. The Importance of Feedback in Foreigh Language Teaching. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal.6-son(2019,dekabr)

 20. Khamdamova G.Kh. Cooperative learning in teaching English. Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adbiyatshunoslik muammolari.materiallar to’plami. Respublika ilmiy-amaliy maqolalar to’plami XI. Buxoro, 2020. 41-42 betlar.

Khamdamova G.Kh. Methods to the principle of austerity in Europian linguistics.  e International Journal of Recent Technology and Engineering(IJRTE) ISSN:2277-3878, Volume-8, Issue- 3S, October 2019. 176-178 betlar s

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Vohidova Sitorabonu Hurmatulloyevna

Ilmiy ishlar ro‘yxati:


 1. Учѐт особенностей родственных языков при обучении английскому языку. Международная научно-практическая конференция на тему «Послание Лидера нации ” зеркало политического, социально-экономического и культурного развития Таджикистана», 19 марта 2019 года в Таджикском Педагогическом институте в городе Пенджикент, ЧАСТЬ I., 165-167 cтр.

 2. Zahiriddin Muhammad Babur - warlord, politician and poet. “Изучение жизни и наследия захириддина мухаммада Бабура в мировой интерпретации” сборник международной научно-практической конференции 12 февраля 2021 года, ЧАСТЬ I., 66-68 cтр.

 3. Значение и роль родственных языков в обучении английскому языку. Тил, адабиёт, таржима, адабий танқидчилик халқаро илмий форуми: замонавий ёндашувлар ва истиқболлар мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари ТЎПЛАМИ. . Buxoro,  2021 – yil, 91-93 bet.

 4. Lexico-grammatical comparison and interactive methods of teaching relative languages "Хорижий т и л л а р н иУкитишда ва Урганишда илгор тажрибаларни укув жараёнига тадбик этишнинг истикболлари". Узбекистон республикаси фавкулодда вазиятлар вазирлиги академияси. Respublika ilmiy-amaliy aniumani. Tezislar to'plami. Toshkent. 2021-yil, 267-271-bet.

 5. Modern education: integrating traditional and innovative teaching. “Zamonaviy darslarni tashkil qilishda o’qituvchining innovatsion faoliyati”  respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to’plami. Buxoro,  2020 – yil 30-iyul, 662-668 bet.

 6. The role of social media in learning foreign languages. “Zamonaviy darslarni tashkil qilishda o’qituvchining innovatsion faoliyati”  respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to’plami. Buxoro,  2020 – yil 30-iyul, 668-671 bet.

 7. The importance of the ―institutes of Temur‖ in spiritual development of the Uzbekistan republic military. “Adolat – davlatning asosi va hukmdorlar shioridir” respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallar to’plami. Harbiy-texnik instituti. Toshkent- 2019, 121-123 bet.

 8. Foreign experiences in the development of  Uzbekistan educational system. Buxoro viloyat XTXQTUMOH markazi. Respublika miqyosidagi ilmiy-nazariy, amaliy konferensiya 2020-yil 24-aprel. “Pedagogik mahoratni oshirishda ta’lim innovatsiyalari, xorijiy tajribalar va baholash tizimidan foydalanish: muammo va yechimlar. 262-266-bet.

 9. Teaching reading: goals and techniques. “Kitob va kitobxonlik o’quvchi ma’naviyati ko’zgusi respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Buxoro – 2021, 103-111 bet 

Interactive methods and lexico-grammatical comparison of teaching relative languages. "Uzluksiz ta’limda filologiya fanlarini o‘qitishning dolzarb masalalari" respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar  to‘plami. 19.10.21. 154-158 bet.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Xayrulloyeva Sitora Lutfulloyevna

KS Lutfulloyevna, –“THE NOTION OF TRAUMA AND IDENTITY IN “THE AMERICAN PASTORAL” ABSTRACT”, Лучшие интеллектуальные исследования 9 (3), 78-85

XS Lutfulloyevna, E Asila, “INFLUENCE OF HORROR SHORT STORIES ON PEOPLE WHO LIVE IN DIFFERENCE AREAS”, Лучшие интеллектуальные исследования 9 (2), 178-185

XS Lutfulloyevna, A Munisa "THE GIFT OF MAGI AS A SYMBOL OF COMMITMENTЛучшие интеллектуальные исследования 9 (3), 37-44

XS Lutfulloyevna, X Sabrina, "THE LAST LEAF AS A SENTIMENTAL STORY." Лучшие интеллектуальные исследования 9 (2), 153-159

 XS LutfulloyevnaZAMONAVIY AMERIKA ROMANLARIDAGI PSIXOLOGIZMLAR VA RUHIY JAROHAT. TA’LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR 11, 37-40

 M Akmurodova, XS Lutfulloyevna, THE TELL–TALE HEART AS A HORROR STORY. TA’LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR 11, 55-58

 KS Lutfulloyevna, "TEACHING GRAMMAR IN CONTEXT" INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429

 SL Xayrulloyeva. "THE THEMATIC ANALYSIS OF JOHN GREEN’S THE FAULT IN OUR STARS." Involta Scientific Journal 2 (1), 27-31

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Tuxtayeva Dildora Zokirovna

Murojaat uchun

Ilmiy ishlar ro‘yxati:


 1. D.Z. Tuxtayeva, M Baxtiyorova ETEL LILIAN VOYNICHNING “SO ‘NA” ASARIDA BOSH QAHRAMONLAR DINAMIKASIАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК Том 3 № S/4 (2023)

 2. D.Z.Tuxtayeva, Abdullayeva Z “THE INTERPRETATION OF THE FEMALE IMAGE IN JANE AUSTIN’S NOVEL “PRIDE AND PREJUDICE”  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH, Vol. 12 No. 06 (2023)

 3. D.Z.Tuxtayeva “Semantic features of phraseological units representing human intellectual abilities in English and Uzbek languages” Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№8/4 (93), Xorazm Ma'mun akademiyasi, 2022 y. – 45-48 b. ISSN 2091-573 X

 4. D.Z.Tuxtayeva, G.N. TursunovaСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕNOVAINFO. RU 2021/12/31 79-81 c

 5. D.Z.Tuxtayeva, G.N. Tursunova “The comparative analysis of English and Uzbek phraseologies representing human intellectual abilities in semantic field”Eurasian Journal of Academic Research, ISSN:21-81-2020. Volume1 N9, 2020, 438-442 betlar.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Sattorova Shahlo Shavkat qizi


 1.  LONELINESS, FRIENDSHIP, LOVE AND LOSS” IN THE LITTLE PRINCE AS THE MAIN IDEAS. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 71-77.

 2. Lexic analysis of modality in English and Uzbek languages. Web of synergy: International Interdisciplinary Research Journal (Volume 2, Issue5,Year2023,ISSN2835-3013), https://univerpubl.com/index.php/synergy  

 3. Modallik sharq va g’arb olimlari nazarida. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching processes ( International scientific conference, February 22-23, 2023)

 4. Modallik universal kategoriya sifatida.Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari (Materiallar to’plami XIV, 2023)

 5. Lexic analysis of modality in english and uzbek languages. Iqtidorli talabalar, magistrantlar, tayanch doktorantlar va doktorantlarning “Tafakkur va talqin” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to’plami (Buxoro-2023, 17-may)

 6. Modallikning ifoda vositalari.           Xorazm Ma’mun Akademiyasi Axborotnomasi-1/3-2023 (UO’K 81-13)

 7. Modallik kategoriyasining o’rganilishi va uning lingvistik asoslari.           Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari (Materiallar to’plami XIII, 2022)

 8. Types of modality in English language. Adabiyotshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb muammolari: adabiy jarayon, qiyosiy adabiyotshunoslik, uslubshunoslik va tilshunoslik masalalari (Xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami, Buxoro-2022)

Modallik ma’nolarining lingvistik asoslari     Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching processes ( International scientific conference, December 18-19, 2021) http://www.conferenceseries.info

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Sattorova Maftuna Shavkatovna


 1. S.M.Umidilloyevna,,S.M.Shavkatovna –“Adabiyotshunoslik terminlarining yasalish  turlari va lingvistik  omillari”, Pedagogs, International research journal (Volume 11, Issue 1,Year 2022, ISSN:2181-4027_SJIF:4.995)

 2. S.M.Umidilloyevna,,S.M.Shavkatovna, “An Analysis of Extralinguistic Factors in the Formation of Literary Terms in M.H. Abrams's “A Glossary of Literary Terms"”, International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Science (IJDIAS), ( Volume 2,Issue 5, 2022,eu.)

 3. S.M.Shavkatovna, M.H. Abramsning“A Glossary of Literary Terms” lug'atining etimologik tahlili Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari materiallar to'plami, 13-son, Buxoro, 2022, ISBN 978-9943-5080-6-4

 4. S.M.Umidilloyevna, S.M.Shavkatovna Adabiyotshunoslik Terminlari Hosil Bo'lishining Linvistik Omillari (M.H. Abramsning “A Glossary Of Literary Terms" lug'ati asosida), Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (International scientific conference, 2021)

 5. S.M.Shavkatovna, The Importance of Linguistic and Extralinguistic Features in European Conference on Natural Research Conference, Sweden,2022 papers.online conferences.com/index.php/titfl/article/view/612 Poetry Translation

 6. Z.I. Rasulov, S.M.Shavkatovna, “Kognitiv semantikaning tadqiqot obyekti xususida”, Namangan Davlat Universiteti Ilmiy Axbarotnomasi, 9-son, 2021,ISSN-2181-1458.

S.M.Shavkatovna, “Badiiy matn tahlilida ekstralingvistik omillar” Tafakkur va Talqin, Iqtidorli talabalar,magistrantlar,tayanch doktorantlar va doktorantlarning ilmiy maqolalar to'plami, 2021

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Ro’ziyeva Saodat Hasanovna


 1. Hasanovna, R. S. (2022). IDEAS OF POSTMODERNISM IN THE LITERATURE OF THE XXI CENTURY. American Journal Of Philological Sciences2(11), 82-87.

 2. Ruzieva Saodat Hasanovna. (2023). THE WORK OF DAVID MITCHELL AND HIS POSITION IN ENGLISH LITERATURE. International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 24–28.

 3. Ruzieva Saodat Hasanovna. (2023). THE MANIFESTATION OF POSTMODERN TRADITIONS IN THE WORK OF DAVID MITCHELL. International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 82–87.

 4. Ruzieva Saodat Khasanovna. (2023). DAVID MITCHELL IN THE VISION OF LITERARY CRITICS. International Journal Of Literature And Languages3(05), 6–11. https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue05-02

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Qurbonova Dilnoza Olimovna


 1. Qurbonova D.O. Effective use of ellipsis in English and Uzbek advertising, O‘zMU XABARLARI. 2023-1/2. B. 258-260

 2. Qurbonova D.O. Effective use of ellipsis in English advertising, THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD. UNITED KINGDOM, LONDON, 2023 IN VOLUME#2 ISSUE #15 MAY, P. 24-27.

 3. Qurbonova D.O. and Abdurashitova R.R., Slogans as an essential part of English and Uzbek advertisements, International journal of social science and interdisciplinary research. Impact factor:7.429. Vol.12. NO.05 (2023): May. P. 69-70

 4. Qurbonova D.O. Teaching 2/3 year-old children with interactive methods, Central Asian journal of EDUCATION AND INNOVATION: Innovative Academy RSC. VOLUME 2, ISSUE 5, PART 3 MAY 2023, P. 52-54

Qurbonova D.O. and Yusupova Sh.B., Lexical-semantic features of advertisements in English, MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: Warsaw, Poland, Wydawnictwo Naukowe “iScience” 25th January 2021, P.189-191

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Odinayeva Nilufar Luqmonovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Teaching English Literature and the Importance of Francis Bacon in it.     Scientific-Methodical Journal of “Scientific Progress”, ISSN: 2181-1601 Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016),Volume 4 ǀ Issue 6 ǀ 06-2023 pp. 22-25,                                                                                                    Passport: http://sjifactor.com/passport.php?id=22257

 2. The use of foreign literature works in teaching English language               Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, 2023-06-08, pp.126-131                              Vol. 9 No. 1 (2023): "Germany" Modern Scientific Research: Achievements, Innovations And Development Prospects  https://www.intereuroconf.com/index.php/MSRAIDP/article/view/1618

 3.  Criticism in ”Martin Eden” by Jack London                                             Scientific-Methodical Journal of “Scientific Progress”  ISSN: 2181-1601 Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016),                                             Volume 4 ǀ Issue 6 ǀ 06-2023 pp. 22-25,                                                                                                    Passport: http://sjifactor.com/passport.php?id=22257

 4. The tragedy in "Martin Eden" by Jack London                                          Adabiyotshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb muammolari: adabiy jarayon, qiyosiy adabiyotshunoslik, uslubshunoslik, va tilshunoslik masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

 5. Using flashcards in the teaching English complex vocabulary UDC 01.1 The IХ International Scientific and Practical Conference “Advancing in research, practice and education”, March 08 – 11, 2022, Florence, Italy. pp.115-119

 6. Teaching English complex vocabulary using flashcards .                                        ВАК  ЎзРФА  Хоразм маъмун академияси. Ахборотнома ОАК, 2022-2 Вестник Хорезмской академии Маъмуна, илмий журнал.-No2 (86)http://mamun.uz/uz/page/454-456

O`quv –uslubiy qo`llanma “First Steps To Literature”, “Адабиётшуносликка кириш” фани семинар дарсларида фойдаланиш учун Ўқув- методик қўлланма, 2020

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Nosirova Dilfuza Mustafoyevna

 1.Chet tillarda to’garaklar tashkil etish. Chet tillarni  o’qitishning dolzarb masalalari.Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya  materiallari,Buxoro-2017,184-186 b

2. Chet tillarni o’qitish jarayonida milliy-ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish. Chet tillarni  o’qitishning dolzarb masalalari.Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya  materiallari,  Buxoro-2017,

3. Fransuz  tilidagi  iboralarning o’zbek  tilida berilishi  xususida. Oliy   va  o’rta  maxsus, kasb-hunar  ta’lim tizimida  kayta tayyorlash  va  malaka  oshirishning   modernizatsiyalashgan  didaktik   muhiti”.2017-yil  14-15 aprel,  Buxoro-2017,333-335  b

4. Xorijiy  til darslarini  interfaol   usullar asosida tashkil  etish. Xorijiy  til darslarini  interaktiv va  noan’anaviy   metodlar asosida tashkil  etish

Pedagogik mahorat jurnal,1-son,2018 yil,227-229 b 5. 5. S 5.Histoire  tourisme  de L’Ouzbekistan. Tezislar to’plami.”Ipak va ziravorlar”festivali  davrida  2018 yil  26  may  kuni  Buxoro shahrida   “Buxoro  viloyatining  turistik  va  investitsion   salohiyati” mavzusida    o’tkazilgan  xalqaro  ilmiy-amaliy  konferensiyasi, 167-169  betlar

 6. ”Turizm-iqtisodiy  taraqqiyot   omili” .

Tezislar to’plami.”Ipak va ziravorlar”festivali  davrida  2018 yil  26  may  kuni  Buxoro shahrida   “Buxoro  viloyatining  turistik  va  investitsion   salohiyati” mavzusida    o’tkazilgan  xalqaro  ilmiy-amaliy  konferensiyasi , Buxoro-2018 , 232-234 b

7. Talabalarni  millatlararo  totuvlik” tamoyili asosida  tarbiyalashda darsdan tashqari tadbirlar Tolibovna, Saidova Zakira. ”Turizm, ta’lim va  iqtisodiyot    hamkorlar   integratsiyasi"  mavzusida  o’tkazilgan   xalqaro   ilmiy-amaliy konferensiyasi, 25.05.2018  maqolalar  to’plami ,428-430 b.

8.”Fransuz tili” Pedagogika va jismoniy madaniyat fakulteti 1-bosqich talabalari uchun o‘quv-usuliy qo‘llanma, Buxoro-2018  

9. A.Qayumov asarlarida o’zbek klassik adabiyotining talqini Polish  science journal.International science journal.Issue 2019, 5(14),114-118 b

10. Le tourisme en Ouzbekistan- la connaissance  des anciennes  villes de la nature. Международная  научно-праетическая  конференция  на тему  Возможности   превратить Бухару  в туристический  перекресток  Мақолалар  тўплами Conference proceedings   Сборник статей.

11. Yosh avlodni  ma’naviy-axloqiy  tarbialashda  milliy  qadriyatlarning  o’rni . Maktabgacha ta’lim tizimmida  noan’anaviy texnologiyalar  va      integratsiya Xalqaro   ilmiy-nazariy     va amaliy to’plam  Buxoro-2019,162-167 b.

12. Formation  of written speech in  Foreign language lessons. International Journal on Integrated Education,Februar 2018,стр.

13. Boshlangich sinflarda xorijiy til darslarinikompetensiyalar asosida tashkil qilish jarayonida turli usullardan foydalanish. Buxoro  davlat  universiteti  Ilmiy   axboroti,2.2020 , 328-333  b

14. “Le Français”. Fransuz tilini xorijiy til sifatida o’rganayotgan Maktabgacha va boshlangich ta’lim yo’nalishi 1-kurs  talabalari uchun  o’quv    qo’llanmasi

15. “ J’etude la langue française ”. Fransuz tilini xorijiy til sifatida o’rganayotgan sirtqi ta’lim fakulteti  Maktabgacha  va boshlangich  ta’lim  yo’nalishi  1-kurs  talabalari uchun   o’quv-metodik    qo’llanmasi

16. Chet  tili  o'qitish  jarayonida og’zaki va yozma nutqni o’stiruvchi   vaziyatlardan    foydalanish usullari. Хorijiy tillarni o‘rgatishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanishning maqsad va vazifalari  hamda dolzarb usullari   мавзусидаги республика миқёсидаги onlayn  илмий-амалий   анжумани   материаллари

to‘plami , 298-301 b

17. Le sport et la vie saine. (Sport va soglom hayot) nomli o’quv  qo’llanma , Buxoro –nashr,2020

18. The role  of  synchronous  translation  in  literary  studies. International   journal  of  Psychososial Rehabilitation, vol  2020

2988-2995 ,https://www.psychosocial.com/

19. Erta yoshda bolalarga xorijiy tillarni o’rgatishda milliy qadriyatlarning o’rni. Ta’lim tizimida chet tillarni o’rganishning  zamonaviy  muammolari , 5-6 mart 2020 yil

20. Formation of written speeh in foreign language lessons. International Journal on Integrated Education Vol.1edusi 1.Februari  2020

21. Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim tizimida xorijiy tillarni o‘rgatish xususiyatlari. UzAсademiai scientific-methodical journal, ISSN (E) – 2181 – 1334 ―Ilm-fan va ta’limda innovatsion yondashuvlar, muammolar ,taklif va yechimlari mavzusidagi 8-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi materiallari to‘plami 30-yanvar, 2021-YIL 9-qism,160-163 b.

22. Improning the tecnical skills of  modern teachers and increase their preparedness for teaching. An International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13,803-806 b.ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com.

23. Zamonaviy ta’lim tizimida multimedia vositalaridan  foydalanishning ahamiyati. Innovattion in the modern education system  Washington, USA 25th January 2021 Part 2,19-24 b.

24. Boshlang‘ich   ta’limda   xorijiy   tillarni o‘rgatish     xususiyatlari. Тil va o‘qitishning zamonaviy muammolari (Ingliz tilshunosligi kafedrasi olimasi M.Q.Abdullayeva таваллудининг 80 yilligiga bag‘ishlanadi) mavzusidagi Universitet miqyosidagi onlayn ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami ,БУХОРО – 2020,199-203.

25. Orthoepic  Requirements in  Foreign  Languages. Annals of the Romanian Society for Cell Biology  5, Issue 3, 2021, Pages. 8898-8904  Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.8898http://annalsofrscb. http//annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/2577/2152

26. Methodology of comparative teaching of the author to the sources of folklore in primary scool lessons. Respublika miqyosidagi  ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 10 mart, 2021 yil,78-80 bet.

27. How to pronounce silent letters in English and French. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: 712-716 bet ,2021 https://inscience.uz/index.php/socinov/index.

28. Advantages of using multimedia tools progress of  effective teaching languaes. International Conference on Innovations in Sciences, Education and Humanities Hosted from Rome, Italy https://conferencea.org December 10th 19.10.2021,78-79 betlar.

29. Peculiarities letters in French and uzbek languages. Scientifik  metodikal jurnal  Scientifik progress volume  2 ǀ Issue 8 ǀ 2021 Issn: 2181-1601,752-755 betlar.

30. The genesis and artistic development of the parable in world literature. Impact factor Vol. 2 No. 2 (2023): Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal / nomli  jurnali,183-186 bet.

31. FRANSUZ ADABIYOTIDA MASAL JANRINING SHAKLLANISHI, TABIATI VA JANRIY BELGILARI. Problems and scientific solutions, Australia,Melbourne,03.02.2023 (Session 2,Part 2) xalqaro konferensiya ,146-149 bet

32. Adabiyotshunoslik nazariyasida masal janrining tadqiqi. Adabiyotshunoslik nazariyasida masal janrining tadqiqi.

33. Fransuz adabiyotida masal janrining shakllanishi,tabiati va janriy belgilari. Monografiya,2023.

34. “Étudions le français”. O‘quv qo‘llanma,2023. O’quv adabiyotining nashr ruxsatnomasi № 232-535.

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Ro‘ziyeva Nilufar Kamtarovna


 1. Ro‘ziyeva N.K. “Действия, направленные на повышение научного потенциала молодежи”, Modern Science and Research, 2023-12-04. ISSN:2181-3906

 2. Haydarov A.A., Ro‘ziyeva N.K. “Konnotativ ma’noning nutq birliklarida ifodalanishi”, Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-N.1/3 (97), Хоразм Маъмун академияси,2023 й. ISSN 2091-573 X 19-22 б

 3. Haydarov A.A., Ro‘ziyeva N.K. “Denotative and connotative meanings in word semantics”, International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers Impact factor (SJIF) = 6.786 Volume-11, Issue-2,2023 Publishing center of Finland P.393-399.

Haydarov A.A., Ro‘ziyeva N.K. “Tovush o’zgarishi va tovush takrori bilan hosil bo’ladigan konnotativ ma’nolar” "Integration of pragmalinguistics, functional translation studies and language teaching processes" International Scientific Conference, February 22-23,2023 Bukhara P. 24-27.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Shabonova Shaxnoza Baxriddinovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati


 1. Shabonova Sh. B. To overcome language difficulties for the primary schools// Лучшие интеллектуальные исследования. - Russia, 2023. - №3 - P.45-53.

 2. Shabonova Sh. B. The use of movies in language teaching// Prospects of development of science and education.- 2023. -14 - P.78-83

 3. Shabonova Sh. B. The role of gamification in teaching English//  Prospects of development of science and education.  -2023. -14 - P.72-77

The Concept of “Dream” in the English and Uzbek Worldwide. Miasto Przyszłości,  2023. - 33 - P.190-192.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Murtozayeva Nilufar Jumanazar qizi


 1. N.J.Murtozayeva , N.F.Qosimova “Principles of Teaching English as an International LanguageSpanish” Journal of   Innovation and INTEGRITY, ISSN:2792-8268 Volume:12, November-2022 http://sjii.indexedresearch.org

 2. N.J.Murtozayeva, N.F.Qosimova “Ingliz tilining o’qitish tamoyillari”. Journal of Advanced Research and Stability ISSN: 2181-2608 Volume:03 Issue:03|Mar-2023

 3. N.J.Murtozayeva, N.F.Qosimova “Interactive Methods of Teaching English” Best Journal of Innovation in Science, Research and Development ISSN: 2835-3579 Volume:2

 4. N.J.Murtozayeva “Communicative approach in foreign language teaching”, GOLDEN BRAIN  Scientific Journal ISSN:2181-4120 Volume 1, Issue 10,  2023/10 April

 5. N.J.Murtozayeva , N.F.Qosimova “Ingliz tilining xalqaro til sifatida o’qitilish tamoyillari”, O’zbekistin Milliy Universiteti Xabarlari, 2023, ISSN:2181-7324

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Usmonova Muhayyo Akramovna


 1. M.A Usmonova, A.B Qobilova “Pride and Prejudice” is a novel of manners by Jane Austen, «ИНТЕРНАУКА» Научный журнал № 7(11) Апрель 2017 г. Часть 3 Издается с ноября 2016 года, Москва 2017

 2. M.A Usmonova, F.M Hojiyeva Noah Gordon’s contribution to literature, Adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik va komparavistika. Buxoro davlat universiteti Ingliz adabiyoti kafedrasi

 3. M.A Usmonova, F.M Hojiyeva Diniy va dunyoviy mavzularni yoritishda leksik-stilistik vositalarning o`ziga xos ahamiyati. (“The Physician” romani tahlili asosida), Tafakkur va talqin (magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy maqolalar to’plami. Buxoro 2019

 4. M.A Usmonova The significance of the stylistic devices in literary works (Noah Gordon’s “The Physician”), Магистрантларнинг илмий мақолалар тўплами Сборник научных трудов магистрантов #7, 2019

 5. M.A Usmonova Badiiy asarda leksik uslubiy xususiyatlarning tutgan roli, Tafakkur va talqin (magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy maqolalar to’plami. Buxoro 2020

 6. M.A Usmonova The Stylistic peculiarities of lexical stylistic devices, «Евразийское Научное Объединение» • № 1 (59) • Январь, 2020, Евразийское Научное Объединение Наука и Современность 2020 59я Международная научная конференция, Москва

 7. M.A Usmonova Asar personajlari va tabiat tasvirida qo`llanilgan leksik-stilistik vositalarning estetik vazifasi. (“The Physician” romani tahlili asosida), Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан) Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (Россия) Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Беларусь)


 1. M. A Usmonova The significance of the stylistic devices in literary works (Noah Gordon’s “The Physician”), International Engineering Journal For Research & Development, Vol.5 Issue 7, E-ISSN NO:-2349-0721, Impact factor : 6.549

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Barotova Marifat Barotovna

1.         E-book for ESP students  03.04.2022  № DGU 15910

2.         Development of Listening Skills at the Senior Stage of Teaching English WEB OF SCIENTIST: International Scientific Research Journal ISSN 2776- 0979 (Volume 2, Issue 10, Oct., 2021)

3.         MEDICINE IN DIALOGUES Textbook for medical students Тashkent, Uzbekistan, 2019 № 1023-230

4.         Succession and Correlation of Ancient Greek, ix-xii Centuries. Central Asian and xiv-xvi Centuries European Philosophical Thought SCOPUS Utopia y Praxis Latinoamericana; ISSN 1315-5216; ISSN-e 2477-9555, Venezuela, 2018

5.         Modern Integrations and their Benefits in Teaching Process Научные исследования Сборник научных трудов №3 (22) 2018 г., Москва (ISSN 2414-5912)

6.         The Concept of Pedagogical Technology in Educational Practice Российский научно-практический журнал Научные исследования Москва июнь 2018 г. №2 (21) Роcсийский импакт фактор. ISSN 2541-7878

7.         Typology of English and Russian Phonological Systems Вопросы науки и образования Electronic journal май 2017 №5(6), Москва

8.         SCALE UP Textbook for ESP students (1 2 3 courses) Student’s book, Workbook, Teacher’s book Gafur Gulam Publishing House, Tashkent, Uzbekistan, 2015  ISBN 978-9943-03-626-0

9.         Art in Western European Countries and in Uzbekistan Teaching Aids for Master of Art Students Bukhara 2003

10.       Tasavvuf Teaching Aids for Master of Art Students Bukhara 2003

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Jo‘rayeva Mahliyo Rashidovna


 1. SM Umedilloevna, JM Rashidovna- Fairy Tales as a Special Type of Folk Art Miasto Przyszłości 34, 169-171

 2. Jo‘rayeva M.R. “REPRESENTATION OF A SYMBOL IN INTERCULTURAL COMMUNICATION” TILNING LEKSIK-SEMANTIK TIZIMI, QIYOSIY TIPOLOGIK IZLANISHLAR VA ADABIYOTSHUNOSLIK (“Durdona” nashriyoti Buxoro-2023)

Jo‘rayeva M.R. “MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI RAMZNING IFODALANISHI” XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI-2/3-2023


 1. SM Umidilloyevna, JM Baxtiyorovna “O‛zbek ertaklaridagi qahramonlarning mifologik asoslari” 2023/5/31

 2. SM Umidilloyevna, JM Baxtiyorovna - Miasto Przyszłości, 2023” Mythological characters in Uzbek Folklore”

 3. “Characteristics of Mythological Words and their Impact on Human Consciousness”  J Mohigul - Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 2022

Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Jalilov Bahodir Hamzayevich

Jalilov Bahodir Hamzayevich. “Ingliz va oʻzbek tili publisistik matnlarida yangi leksik birliklarning paydo boʻlishi” BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari. Durdona nashriyoti. Buxoro. 2023y. B: 20-24

Jalilov Bahodir Hamzayevich. “Analysis of new lexical units’ emergence in publisistic texts on the internet platform”. BUKHARA STATE UNIVERSITY English linguistics department, Pragma Linguistics, functional translation and integration of language teaching processes. Bukhara 2023. P: 99-102.

Jalilov Bahodir Hamzayevich. Ingliz va oʻzbek tilllaridagi neologizmlarning umumiy xususiyatlari. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM Part 29. APRIL 2023. COLLETIONS OF SCIENTIFIC WORKS. Washington, USA 25th April 2023 P: 494-497.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Inoyatova Dilnoza Ilxomovna

Murojaat uchun


 1. Inoyatova D.I. , “Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabat muammolari”, XXI asr tilshunosligining dolzarb masalalari va xorijiy tillarni oʻqitishda innovatsion pedagogik yondashuvlar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Maqolallar toʻplami. – Urganch: 2023, 134-138 b

 2. Inoyatova D.I., “Problems of teaching foreign languages” Лучшие интеллектуальные исследования, 2023,9 (3), 12-18b

 3. Inoyatova D.I., “O'zbek badiiy adabiyotida xunuklik tushunchasining ifodalanishi”, BuxDU ilmiy-axboroti, 2-son, 2023-yil, 100-105

 4. Inoyatova D.I., “O'zbek paremiologiyasida xunuklik tushunchasining ifodalanishi”. Innovative methods in Modern research xalqaro konferensiyasi (2023)

 5. Inoyatova D.I., “Ingliz paremiologiyasida xunuklikning ifodalanishi”, Tafakkur manzili ilmiy-uslubiy jurnali, 10-son, 1-jild 2023, 281-287

 6. Rakhmatova M.M.,Inoyatova D.I. “Conseptual and figurative structure of the concept of ugliness”. JournalNX, multidisciplinary peer reviewed journal,Volume 8, ISSN:2581-4230, Impact Factor: 7.2, 58-61

 7. Raxmatova M.M.,Inoyatova D.I., “Olam milliy manzarasining aksiologik xususiyatlari”, Nam.DU ilmiy axborotnomasi 2022-yil 2-son, ISSN:2181-0427, 283-287

 8. Inoyatova D.I., “O‘zbek tilida shaxs tasvirida xunuklik konseptining lisoniy xususiyatlari”, Integration of pragmalinguistics, functional translation studies and language teaching processes, IPFTSLTP, pp 305-307, Jan.2022.

 9. Raxmatova M.M., Inoyatova D.I., “Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” asarida xunuklik konseptining lisoniy xususiyatlari”, Proceedings of International Scientific-Theorictical Webinar.Bukhara, 2020, 46-50

 10. Saparova M.R., Inoyatova D.I. “The distinctive features of phonological theories”, Международный академический вестник, ISSN:2312-5519, (33) 2019. 76-78

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Husainova Xolisxon Komiljonovna


 1. Die verneinenden Wörter „jaq und emes“. Republikanische wissenschaftlich-praktische Konferenz zum Thema „Innovative Methoden des Fremdsprachenunterrichts und aktuelle Fragen der modernen Linguistik“ nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari jurnali(24-may, 2022) Nukus, Qoraqalpog‘iston, 23-25 b.

 2. “Classification of the deniel category in German and uzbek linguistics”. Academicia Globe: Inderscience Research ISSN: 2776 -1010, Volume 4, Issue 4, April, 2023. 328-333 p.

 3. “Nemis va o‘zbek tilshunoslagida inkor kategoriyasining tasnifi”. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti: ilmiy-nazariy jurnal. №4/2023, may, 144-148 b. UDK: 579.2:637.5.(076.5)

 4. „Nemis tili frazeologik iboralarning tarkibiy variatsiyasi“. “Ta’limda raqamli texnalogiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensuyalari va rivojlanish omillari” onlayn ilmiy amaliy konferensiya materiallari jurnali. oktyabr, 2023, 48-52 b.

“Nemis tili grammatikasini o‘yin shaklida o‘rganishning afzalliklari”. “Journal of new century innovations” international interdisciplinary research journal, oktyabr, 2023. 171-173 b.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Hikmatova Nigina Akmalovna

Murojaat uchun

1. Hikmatova N.A “O’zbek tilida agoronim tarkibli frazeologizmlar”, Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, 13-18, 2023

2. Hikmatova N.A “O’zbek tilida “bozor” so’zi ishtirokida shakllangan yasama so’z, birikma va iboralar”, Journal of Central Asian studies, 26-31, 2021

3. Hikmatova N.A Artificial words, combinations and phrases formed in Uzbek language with the word “market”

4. Hikmatova N.A “The role of project based learning in teaching English language”,  Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantiruvchi va unga qaratilgan kreativ g’oyalar va yechimlar”, 28-29-bet, 2022


 1. NEW APPROACHES IN LATINO AMERICAN POETRY: CHICANO POETRY

MM Rakhmatova, NF Botirova - Open Access Repository, 2022


 1. LINGUOCULTURAL CONCEPT AND ITS REALIZATION

RM Musinovna, BN Furkatovna - Integration Conference on Integration of …, 2023


 1. POETIC VOICE OF ALMA LUZ VILLANUEVA’S “MOTHER, MAY I?”

NF Botirova - Лучшие интеллектуальные исследования, 2023

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Aliyeva Shahlo Avazovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati:


 1. M.U. Saidova, Associate professor, Bukhara State University, Bukhara M.O. Abdurakhmonova, master degree student, Bukhara State University, Bukhara “The factors in planning speaking activities in foreign language classes” Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi (2023 3/3)

 2. Makhfuza Olimovna Abdurakmonova Master student, Bukhara State University,

            Saidova Mukhayyo Umidullayevna Scientific adviser, Bukhara State University “Stages

            of  learning to speak in English lessons”


 1. Saidova Mukhayyo Umedilloevna Associate professor of English linguistics department Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna Master degree student, Bukhara State University “Effective strategies to teaching writing” Texas Journal of Philology, Culture and History 10-04-2023

 2.  Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna Master degree student, Bukhara State University “The importance of writing in English Language Classess” Global Scientific Review A Peer Reviewed, Open Access, International Journal Volume 11, January 2023

Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna Teacher of foreign languages department at Bukhara State Pedagogical Institute “Some useful activities in teaching speaking in foreign languages at the beginner level”

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Axmedova Aziza Abdulloyevna


 1. How to Get Everyone Speaking in a Multilevel Class. A.A.Axmedova. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiali 2023-yil, 17-noyabr.

 2. TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION

AA Abdulloyevna, BF G'afurjonovna

Лучшие интеллектуальные исследования 9 (3), 86-93, 2023


 1. THE ROLE OF INTERACTIVE GAMES IN LEARNING LANGUAGES. AA Axmedova

ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (6), 62-65, 2023


 1. USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH. AA Axmedova

“TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE” 1 (4), 43-46, 2023


 1. O'simliklar haqidagi rus topishmoqlarida metaforaning o'rni

A.A.Axmedova. Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2 (2), 2022


 1. MODELS OF TRANSLATION PROCESS AND THEIR TEACHING TO STUDENTS

AA Akhmedova. Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1 (2), 235-239, 2022


 1. THE ROLE OF SYNCHRONOUS TRANSLATION IN LITERARY TEACHING

A Lola, A Aziza. Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1 (3), 347-356, 2022


 1. LEXICAL GRADATION IN THE DICTIONARY OF SYNONYMS IN UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES. NM Fazliddinovna, AA Abdulloyevna. Ilkogretim Online 20 (6), 2021

 2. MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE SCIENCE IN JUNIOR CLASSES

AA AKHMEDOVA. E-Conference Globe, 201-204, 2021


 1. ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

АА Ахмедова. Вестник науки и образования, 55-57, 2021


 1. CONTEXTUAL FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS

AA Abdulloyevna. Conferencea, 76-77, 2021


 1. THE PROBLEM OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN MASTERINGTHE ENGLISH LANGUAGE

AA AKHMEDOVA, M JUMAYEVA. E-Conference Globe, 205-207, 2021


 1. Affixation and its role in expressing national and traditional features of Uzbek language

VS Islamovna, AA Abdullaevna, NI Zoirovna. Вестник науки и образования, 46-48, 2020


 1. CHARACTERISTICS OF SPIRITUAL LINEAGE OF NAKSHBANDIYA DISTRICT AND DIFFERENCE FROM OTHER SECTS

Z.A Abulova, A.A Axmedova, M.M Amonova. XIX INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE …, 2020


 1. Fundamentals of naqshbandiya teaching in english sources

AZ Azimovna, AA Abdulloevna

International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (6), 3035-3040, 2020


 1. The theory of translation and its problems

AZ Azimovna, AA Abdulloevna

Academy, 55-57, 2020


 1. Use of modern innovative technologies in teaching foreign language

AZ Azimovna, AA Abdulloevna. Вестник науки и образования, 50-52, 2020


 1. Role of the state in ensuring sustainable development of tourism

AA Abdullaevna, KDR Kizi. European science, 17-18, 2020

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Raximova Nilufar G‘iyosovna


 1. N.G.Raximova –“Writing style of Agatha Christie”, Лучшие интеллектуальные исследования, 2023,9(3), 54-62

 2. N.G.Raximova, “Agatha Christie as crime fiction aficionado”, Prospects of development of science and education, 2023, 1(14) 65-71

 3. N.G.Raximova, "Crime fiction: Subgenres and authors." Prospects of development of science and education, 2023, 1(14)  61-64.

 4.       N.G.Rakhimova , “Elements of Miracle in Lewis Carroll's      "Alice in Wonderland" ”, Pindus Journal Of Culture, Literature, and    ELT, Dec 3,2021,158-161

 5. N.G.Raximova, “ROMANTICISM IN LITERATURE.THE ELEMENTS OF ROMANTICISM IN JANE EYRE” «Тил, адабиёт, таржима, адабий танқидчилик халқаро илмий форуми: замонавий ёндашувлар ва истиқболлар» ҳалқаро илмий-амалий анжумани материаллари. Бухоро – 2021,367-372

 6. Baxronova M.A., Raximova, N.G’, “Ingliz tili fanini bilim sohalari bo’yicha kasbiy sohalarga yo’naltirib o’qitish ”, O‘rta maxsus kasb-hunar ta’lim tizimida, ta’lim sifat samaradorligini oshirish: muammolar,yechimlar va  istiqbollar” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari.2017, 192-194


 1. S.Z Saidovna,–“O`zbek tilida fe`l”, Лучшие интеллектуальные исследования, 2023,9(2)

 2. S.Z.Saidovna,, “Specifites des verbes transitifs en langues francaise et ouzbek”, International journal of social scienceand interdisciplinary research, 2023, 12(6)18-20 p

 3. S.Z Saidovna. "O`zbek tili fe`llarining o`rganilish tarixi." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. 2022,  47-50.

 4. S.Z Saidovna “O`zbek va fransuz tillarida o`timsiz fe`llarining tipologik tahlili”

Tafakkur va talqin, 2022, 514-517 b.


 1. S.Z Saidovna “O`zbek tili o`timsiz fe`llarining xususiyatlari” Ijodkor o`qituvchi, 2022, 89b.

 2. S.Z Saidovna  “Fransuz tilida o`timsiz fe`llar xususiyati” Tafakkur va talqin, 2022, 605 b.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

G‘aniyeva Nozanin G‘ayratovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1.G‘aniyeva N.G‘.Jadid literature exponents //Лучшие интеллектуалные исследования- http://web-journal.ru/index.php/journal/issue/view/40

2. G‘aniyeva N.G‘.Raxmatova M.M. XX-XXI asr Amerika she`riyati tendensiyalari. Xorazm Ma`mun akademiyasi axborotnomasi:ilmiy jurnali.-No 3/4, Xorazm Ma`mun akademiyasi 2023-yil 85-87 betlar. UO`K 81`37

3. G‘aniyeva N.G‘.Raxmatova M.M. American poetry studies

Ilm- fan va ta’limda Innovatsion yondashuvlar ,muammolar,taklif va yechimlar,30-sonli ilmiy konferensiya ISSN(E)2181-1334,19-22 betlar

4. G‘aniyeva N.G .Raxmatova.M.M.Lingvomadaniy konsept she’rlarni tahlil qilish obyekti sifatida. Conference Intrenational database ,hosted online in Berlin,Germany,December 30th 2022,54-57

5. G‘aniyeva N.G .XX century American poetry. 9th International Conference on advance Research in Humanities ,Applied sciences and education,New York ,USA,pages 42-44

6. G‘aniyeva N.G‘.Amerikada postmodernizmning o’ziga xos xususiyatlari. Uzbek scholar Journal ,(Volume -11,Dec,2022 ,93-96 –betlar

7. G‘aniyeva N.G .Raxmatova.M.M ‘’What is American poetry”/ Eurorasian Scientific Herald (ESHH)”da e-ISSN: 2796-7365 Volume-15 2002y,59-61,impact factor:8,2

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Narziyeva Inobat Zoirovna


 1. Organizing and conducting extracurricular activities in a foreign language teaching. N.I.Z. J.X.A., web-journal.ru, 2023

 2. LEARNING FOREIGN LANGUAGES THROUGH PROVERBS. I.Z Narziyeva, ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI, 2023

 3. USING BRAINSTORMING IN A FOREIGN LANGUAGE TEACHING. I.Z Narziyeva, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE …2023

 4. Teaching speaking in ESL classes. I.Z Narziyeva, RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr

 5. Terms and Terminology in the Uzbek and English Languages

N.M Bakhtiyorovna, N.I Zoirovna, International Journal on Integrated Education.

6. COMPARATIVE STUDY OF THE CULTURAL AND NATIONAL    CHARACTERISTICS OF MODERN UNITS OF ORAL SPEECH (based on Uzbek and English language materials) I.Z NARZIYEVA. E-Conference Globe, 285-289, 2021

7.  TEACHING LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

     I.Z NARZIYEVA, S FAYZIYEVA, E-Conference Globe, 2021

8.IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS AND  INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES.

     N.I Zoirovna, MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 2021


 1.  THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INTERPRETATION OF TERMINOLOGICAL PROBLEMS IN MODERN SCIENTIFIC LITERATURE.

V Shahnoza, N Inobat, Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 2022


 1. Siyosiy tilning o'zgarishi: stilistik asosda o'rganish

I Narziyeva, Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali, 2022


 1. Affixation and its role in expressing national and traditional features of Uzbek language

V.S Islamovna, A.A Abdullaevna, N.I Zoirovna, Вестник науки и образования, 2020

12. Linguistic features of symbols in Alisher Navoi's heritage of

INI Sharipova Dilnoza Shavkatovna, Journal of phychosocial rehabilitation, 2020

13.Realistic genre and its development in world literature

VS Islomovna, NI Zoirovna, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020

14. MANAGEMENT IS A VERY POPULAR SCIENTIFIC FIELD TODAY Narziyeva Inobat Zoirovna. (2021).. Archive of Conferences, 85.

    15. Zamonaviy og`zaki nutq birliklarining madaniy va milliy   xususiyatlarini qiyosiy tadqiqi (o`zbek va ingliz tili materiallari asosida) “ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ” мавзуидаги республика онлайн илмий-амалий конференция материаллари

    2021 йил Март

    16. Ona tili va chet tillarning tipologiyasi haqida Халқаро ОАК.   Хоразм маъмун академияси ахборотномаси

    Хива 2021

    17. Group form of  work in English lessons. Вестник науки и образования 2021. №2

Xorijiy tillar kafedra o`qituvchisi

Saidova Zokiraxon Tolibovna


 1. SZ Tolibovna, NX Zoyirovna –“Methods of teaching”, Лучшие интеллектуальные исследования, 2023,9(2)

 2. S.Z. Tolibovna, “Taksis va aspektuallik kategoriyasi o’rtasidagi o’zaro ta’siri”, Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar, 11, 32-36

 3. Tolibovna, Saidova Zakira. "Ingliz tili darslarida innovatsion jarayonlarni tashkil qilish." pedagogs jurnali 1.1 (2023): 736-736.

 4. Tolibovna, saidova zakira. "Taxis category and sphere of temporary influence." american journal of science and learning for development 1.2 (2022): 137-138.

 5.  Saidova, Z.T., & Zakiryayeva, M. (2023). Similarities and dissimilarities in terms of words formation in uzbek and english languages. Modern Science and Research, 2(4), 31–35. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/18829

 6.  Saidova, Z.T., & Khusenova,R. (2023). The dissimilarities of word formation in uzbek and english languages. Modern Science and Research, 2(4), 28–30. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/18828

 7.  Saidova, Z. T. "Taxis as a conceptual and functional-semantic category." Экономика и социум 2-1 (93) (2022): 105-108.

 8.  Tolibovna, Saidova Zakira. "Ingiliz tilini o’qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Conferencea (2023): 87-91.

 9.  Tolibovna, Saidova Zokira. "Taxis as a conceptual and functional-semantic category." центр научных публикаций (buxdu. Uz) 8.8 (2021).

 10.  Khodjaeva, D. I., and Z. T. Saidova. "Dependent taxis: semantic features and methods of expression in english." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) https://www. Tarj. In, ISSN: 2278-4853.

 11.  Tolibovna, Saidova Zakira. "Dependent and independent taxis." Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. 2022.

 12.  Khodjaeva, Dilafruz Izatilloevna, and Zokira Tolibovna Saidova. "Interaction between Categories of Taxis and Temporality." European journal of innovation in nonformal education 2.3 (2022): 110-113.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedrasi mudiri

Saidova Rayhonoy Abdug'aniyevna

Murojaat uchun

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Sharipova Nilufar Shaxrillo qizi
Ilmiy ishlar ro‘yxati

Англицизмов в русскоязычных СМИ

Влияние англицизмов на развитие русского языка

Использование англицизмов в разных жанрах СМИ


Ilmiy loyihalarda ishtiroki

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Jabborova Malohat Valijon qizi

Murojaat uchun

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Radjabova Lyubov Usmanovna

USE OF RIDDLES IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Problem of a Holistic  Analysis of a Literary Text

          Разговорная практика на занятиях русского языка

         Способы обучения студентов различным навыкам

         РАЗВИТИЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ – ФИЛОЛОГОВ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. РАСПУТИНА –                      «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО», А. С. МАКАРЕНКО « ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

         Development of  unprepared  speech of  students in the works of  V. Rastupin ‘Leassons of  French’ and A.S.Makarenko ‘Pedagogical             Poem

              Collective Forms of aktiviti in Conversation Classes in a  sekond as language course

 

 

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Ro‘ziyev Muxtor Qayumovich

.Таълим жараёни даврларини ташкил этиш

М Рўзиев

106

2.Ta'lim jarayonining ikkinchi davri-o'tganlarni takrorlash va malaka hosil qilish jarayonining vositasi .

M Ro'ziyev .

Pedagogik Mahorat ., 44-4

3. Проблема этапности образования в педагогической технологии.

Р М.

Наука и жизнь Казахстана., 150-153

4.Didaktik hodisalar tizimiga zamonaviy yondashuv

M Ro'ziyev

ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

5.ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ИМКОНИЯТЛАРИ

Рўзиев Мухтор Каюмович

Психология, 50-53

6TA’LIM JARAYONINING UCHINCHI DAVRI ASOSIDA NEMIS TILI DARSLARINI OʻTISH TEXNOLOGIYASI

M Ro'ziyev

ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

7Ta'lim jarayyonining ikkinchin davri asosida nemis tilii darslarini o'tish texnologiyasi

M Ro'ziyev

Pedagogik Maxorat, 157-160

8Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning psixologik imkoniyatlari

M Ro'ziyev

ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 

9.The Ethnographic Vocabulary of the English and Uzbek Languages

M Ro'ziyev

ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

10The Poetics of Colors in English Poetry

RMQ Qayumova Nigora Muxtor kizi1

Copyright (c) 2021 Author (s). This is an open-access article distributed 

11.Periods of the educational process and the technology of teaching based on them

M Roziyev

https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/677,

207-210

12 .Periods of the educational process

RM Qayumovich

Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science 2 (4), 195-201

13. O’zbek va nemis tillarida shart maylininng berilishi

M Ro’ziyev

Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional 

14.

 EXPRESSION OF THE PASSIVE PARTICIPLE OF THE VERB IN UZBEK AND GERMAN LANGUAGES

M.Ro’ziyev , Bukhara State University, Senior Teacher of the German Language Department

 "Экономика и социум" №7(110) 2023 www.iupr.ru 15. Muxtor Qayumovich Ro‘ziyev

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

TA’LIM JARAYONI DAVRLARI ASOSIDA DARS O‘TISHDA O‘QUVCHILARNING IDROK ETISH XUSUSITLARINING RIVOJLANISHI 4(6)2023 "Pedagogik akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnali

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Rustamova Gavhar bahron qizi

Murojaat uchun

            O’zbek xalq qo’shiqlarida o’sma obrazi

2.         O’zbek folklorida daraxtlar obrazi

3.         O’zbek bolalar erkalamalarida hayvonlar obrazi

4.         Fitrat she’rlarida gul obrazining talqinlari

5.         Boshlang’ich sinf darsliklarida hayvonlar bilan bog’liq topishmoqlarning talqin etilishi

6.         O’zbek xalq qo’shiqlarida terak obrazi

7.         O’zbek xalq qo’shiqlarida terak obrazining o’ziga xos talqinlari

8.         Daraxtlar bilan bog’liq mifologik qarashlarning genezisi

xususida

9.         The interpretation of the willow image in uzbek folklore

10.       O'zbek folklorida gul obrazi bilan bog'liq

inonchlar va marosimlar

11.       Boshlang’ich sinflarda xalq maqollarini o’qitish orqali ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish

12.       The interpretation of the willow image in uzbek folklore

13.       The image of trees in folklore: genesis and poetic interpretations

14.       O`zbek folklorida tol obrazining o`ziga xos talqinlari

15.       Формування компетентностей учня через специфічну інтерпретацію

образу тополі в узбецьких народних піснях

16.       O’zbek xalq marosim va udumlarida daraxtlar bilan bog’liq e’tiqodiy qarashlar

17.       Beliefs About the" Tree of Life" in Uzbek Folklore

18.       Alisher Navoiy g’azallarida daraxtlar bilan bog’liq obrazlarning badiiy ifodasi.

19.       Историко-мифологические основы образов, связанных с деревьями в фольклоре

20.       Бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот ва коммуникация технологиялари соҳасидаги компетенциявий фаолияти

21.       O’zbek xalq qo‘shiqlarida mevali daraxtlarning obrazlantirilishi

22.       Symbolic expression of images associated with fruit trees in uzbek folklore

23.       O’zbek folklorida “hayot daraxti” haqidagi e’tiqodiy qarashlar

24.       Халқ қўшиқларида анор поэтик образининг бадиий ифодаси

25.       Ўзбек фольклорида тут образи билан боғлиқ удумлар ифодаси

26.       Ўзбек фольклорида анор поэтик образининг семантик талқинлари

27.       Афсоналарда  тут образи билан боғлиқ эпик мотивлар ифодаси

28.       Semantic Interpretations of Poetric Image of Pomegranate in Uzbek Folklore

29.       Epic Interpretations of the Image of Trees in Uzbek Folk Tales

30.       Ўзбек халқ эртакларида дарахтлар образи билан боғлиқ эпик талқинлар

31.       Афсона ва ривоятларда “Ҳаёт дарахти” образи ифодаланишига оид айрим мулоҳазалар

32.       PIRLS xalqaro baholash tizimida matnlar uchun belgilangan mezonlar

33.       Халқ достонларида дарахтлар билан алоқадор образларнинг семантик серқирралиги

34.       O‘zbek xalq topishmoqlarida daraxtlarga aloqador obrazlarning jumboqlantirilishi

35.       Халқ мақолларида дарахт образининг рамзий-метафорик ифодаси

36.       Some Comments on the Expression of the Image of “Life Tree” In Legends and Narrations

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Tilavova Munisxon Alijonovna

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Ubaydova Dilrabo Askarovna

Ilmiy ishlar ro‘yxati

1.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН  НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО    ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ.

2.От компонентли узбек халк маколларининг миллий-маданий хамда инсоний хусусиятлари.

3.Развитие орфоэпических  навыков у студентов узбеков на занятиях русского языка.

4.Основные принципы педагогических  технологий.

5.THE HISTORY OF THE CREATION OF LEXICOGRAPHIC DICTIONARIES, THEORETICAL AND PRACTICAL WAYS OF DEVELOPMENT.

6.Актуальные проблемы лингводидактики.

7.Использование метода кейс стади на занятиях русского языка для иностранцев.

8.Эффективность использования интерактивных методов обучения в преподавании русского языка.

9.Творчество Алишера Наваи и Захриддина Бабура великое наследие для молодежи Узбекистана.

10.Интенсивные технологии обучения и воспитания подрастающего поколения.

11.Эффективность использования интерактивных методов  в процессе вузовского обучения русскому языку.

12.The concept of Happiness in Russian proverbs.

13.Концепт «счастья» в русских пословицах.

14.Роль пословиц и поговорок в воспитании молодежи.

15.Expression of Concept of Happiness and Joy in  Ancient Literature.

16.The concept of happiness and joy in ancient literature.

17.Expression of Concept of Happiness and Joy in  Ancient Literature.

18.The concept of happiness and joy in ancient literature.

19.Понятие «Счастье» в произведениях европейских поэтов и писателей Эпохи Возрождения.

20.А Навои и З. М. Бабур – светили узбекской литературы.

21.Великий созидатель Навои.

22.The theme of love and  happiness in Shaktspeare s sonnets.

23.Особенности английской литературы. Просвещения.

24.Романтизм как направление в литературе. Особенности романтизма в мировой литературе.

25.Эффективные методы и приемы обучения русскому языку в общеобразовательных школах.

26.Effective methods and techniques for teaching the Russian language in secondary schools.

27.Ги де Мопассан – великий романист французской литературы.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Ubaydova Hulkarbegim Asror qizi

Murojaat uchun

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Umarova Mohinur Sirojiddin qizi


 1. Типологическое исследование фонетического яруса русского и узбекского языков.

 2. Definition of Phonetics and Aspects of its Study

 

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Ibotova Madina Otabek qizi

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Jo‘rayeva Laylo Jiyanqulovna

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Latipova Sayyora Tohir qizi


1.Jo`ra Fozil ijodida tabiat va inson xarakteri 2. Tarixiy asarlarda Buxoroninghukmdor ayoli tavsifi3. Jo`ra Fozil ijodida mavzu, uslub va obraz4. Tabiat va inson munosabatlarining mutanosibligi(Jo`ra Fozilning “Xongul” asari asosida)5. Jo`ra Fozil ijodida xalq maqollarining o`rni6. Jo`ra Fozilning tarixiy qissalarida ayollar obrazi ifodasi


buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Maxmudova Robiyabonu Furqatovna

Murojaat uchun


Писатель, поспевший боль народа

(О произведениях  Е.Попова). Тил, адабиёт, таржима, адабий танқидчилик халқаро илмий форуми: замонавий ёндашувлар ва истиқболлар. Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2021 йил 26-27 март. Бухоро. 444-448-бетлар.   A WRITER WHO RELEASET THE PAIN OF THE PEOPLE (About the works of E. Popov). IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. TITFL, pp. 211–216, Apr. 2021. http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1866Постмодернизм в произведениях  (на материале романа  Е.Попова “Накануне накануне”. Сборник научных трудов. Русский язык и литература в образовательном пространстве центрально-азиатского региона.Международная научно-практическая конференция.2021.    

 


buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Maxmudova Sadoqat Xolmatovna1.Мaxmudova S. Semantic Approach in Linguistic and Cultural Analysis of Literary Text // Central Asian journal of literature, philosophy and culture eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 05 May 2023 

2.Мaxmudova S. “Ostona” konsepti lingvomadaniy birliklarining badiiy matndagi o‘rni // BuxDU ilmiy axboroti.  Ilmiy-nazariy jurnal 2023, № 2

3. Мaxmudova S. Восточная Культура, Отраженная В Единицах Концепта // Central Asian journal of literature, philosophy and culture eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 05 May 2023

4. Мaxmudova S. Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi // Journal of education, Ethics and value Vol. 2, No. 5, 2023 ISSN:2181-4392

5. Мaxmudova S. Boshlang‘ich ta’limda kreativ yondashuv va o`qish savodxoligi // World scientific research journal Volume-13_Issue-1_March-2023

6. Мaxmudova S. Aлишер Навоий илмий меросида тил ва маданият тушунчаларининг лингвомаданий ифодаси // “Navoiy va Bobur merosi yoshlar nigohida” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.  Toshkent, 2023-yil 10-fevral

7. Мaxmudova S. Formation of Linguistic Competencies in Teaching Paronymous Words Given in Mother Language and Reading Literacy Textbook //Texas Journal of Philology, Culture and History ISSN NO: 2770-8608 Date of Publication: 26-03-2023

8. Мaxmudova S. Tilshunoslik nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. Buxoro, Durdona-2022

9. Мaxmudova S. Eastern Culture Reflected In Concept Units // International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 25 No. 2 March 2022. – Pp.19-23. (Impact Factor 6.62)

10. Махмудова С. «Остона» лингвомаданий бирликлари (Тоҳир Малик асарлари матнида) // Tаълим ва инновацион тадқиқотлар. – Бухоро, 2022. – №1. – B. 106-111. (10.00.00)

11. 4.Maxmudova S. «Ostona» lingvomadaniy birligining leksik-semantik maydoni // O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2021. [1/5/1] ISSN 2181-7324. – Б. 254-257. (10.00.00; №15)

12. Махмудова С. Саид Аҳмад ҳикояларида миллий маданият талқини // International conference science and education uluslararasi konferans bilim ve eğitim April 2021. Antalya Turkey. – Б. 132-134.

13. Maxmudova S. Lingvomadaniy til birliklarining ichki ma’no tizimi // “Boshlang‘ich ta’lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg‘or tajribalar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Buxoro, 2021. – B. 162-164.

14. “Остона” лингвомаданий бирликларининг лексик таҳлили (Саид Аҳмаднинг “Жимжитлик” романи мисолида) // “Pragmalingvistika, funksional tarjimashunoslik va til o‘rgatish jarayonlari integrasiyasi” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Buxoro, 2021. – B. 267-269.

15. Maxmudova S. “Ostona” lingvomadaniy birliklarining matn tahlilida voqelanishi // “Turkiy filologiyaning dolzarb masalalari, nazariya va innovatsion ta’lim texnologiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to`plami. – Nukus, 2021. – B. 72-76

16. Maxmudova S. Typical Methods of Using in Language of Linguocultural Units // International Journal of Future Generation Communication and Networking Vol. 14, No. 1, 2021. – Pp. 4970-4978. (Web of science)

17. Махмудова С. Матншуносликда лингвомаданий бирликларнинг ўрни // “Pragmalingvistika, funksional tarjimashunoslik va til o‘rgatish jarayonlari integrasiyasi” mavzusidagi ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Buxoro, 2021. – B. 262-264.

18. Maxmudova S. “Ostona” lingvomadaniy birligining milliy qadriyatlarda voqelanishi // Zamonaviy tilshunoslikning milliy yuksalish va ilmiy tafakkur taraqqiyotidagi o‘rni (O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining 32 yilligiga bag‘ishlangan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari). – Buxorо, 2021. – B. 185-188.

19. Мaxmudova S. National cultural features of the concept «ostona» (on the example of S.Ahmad’s novel «UFQ») // Middle european scientific bulletin ISSN 2694-9970 Vol. 5, October – 2020. – Pp. 125-127. (Impact Factor 5.6)

20. Махмудова С. Lingua-cultural units of the concept «Ostona» in national values (Ostona threshold as a national value)// Бухоро давлат университети илмий ахбороти. – Бухоро, 2020. – №6. – Б. 148-153. (10.00.00; №1)

21. Мaxmudova S. “Ostona” konseptining lingvomadaniy tahlili // «Xorijiy tillarni o‘rgatishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanishning maqsad va vazifalari hamda dolzarb usullari» mavzusidagi Respublika miqyosidagi onlayn ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Buxoro, 2020. – B. 275-278.

 22. Maxmudova S. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida turizmni rivojlantirish masalalari// “Buxoro viloyatining turistik va innovatsion salohiyati” mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. ‒ 2018.05.26. – B. 172-175.

23. Maxmudova S. Turizmni rivojlantirishda milliy bayramlarning o‘rni (Navro‘z xalq sayli misolida) // “Buxoro viloyatining turistik va innovatsion salohiyati” mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. ‒ 2018.05.26. – B. 118-121.

24. Maxmudova S. Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Mungli ko‘zlar” asari tahlili va kitobxonlik madaniyati// “Uzluksiz ta’lim tizimida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. ‒ 2017. – B. 156-159.

25. Maxmudova S. Boshlang‘ich sinfda o‘quvchilarning mustaqil o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish usullari// Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim tizimida innovatsiya. ‒ 2019. – B. 122-124.Ilmiy loyihalarda ishtiroki


buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Mirjonov Nosir Numonovich

1          Tabobatda qo‘llanadigan BANGIDEVONA dorivor

o‘simligi nomining lingvistik tahlili // journal.buxdu.uz›index.php…buxdu/article/download… Tafakkkur va talqin to’plami, 2021-yil 27-may. Buxoro-2021

2          “ISIRIQ” DORIVOR O‘SIMLIGI VA UNING LINGVISTIK TABIAT // http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/974

 

3          Tibbiyot sohasida perifrazalar            Bosma “Soha  lingvistikasi:  tilshunoslik  va  tibbiyot  integratsiyasining  muammolari, yechimlari  hamda  istiqbollari”  mavzusidagi  xalqaro  ilmiy-amaliy  konferensiya materiallari. – Buxoro: Tadqiqot.uz,  2021. 174-179 b https://conferences.uz/index.php/conferences/article/view/178

4          Shifobaxsh o‘simlik nomlarining lingvistik xususiyatlari      Bosma            http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-2

5          SHIFOBAXSH O‘SIMLIK NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI (sedana dorivor o’simligi misolida)      // “Таълимда филологияни  ривожлантиришнинг  глобал  масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани материаллари. Мақолалар тўплами. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 27-30 b.

6          MEDICAL LANGUAGE AND THE PLACE OF MEDICINAL PLANT NAMES IN THE LEXICAL LAYER          //          Journal of Humanity and Artificial Intelligence ISSN: 2835-3064. 256-260 b. https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/1490

7          Shifobaxsh o‘simlik nomlarining etimologik jihatlari xususida (isiriq va qalampirmunchoq misolida) // Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman: “Filologik tadqiqotlarning yangi bosqichi: zamonaviy tendensiyalar va istiqbollar” to’plam materiallari. Buxoro-2023

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Murodova Ma‘rifat Maqsudovna


 1. Время и пространство в современной русской драматургии

 2. Пространство и время в художественном произведении

 3. Хронотоп современной драмы

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Mustafoyeva Lobar Maxmutovna

Murojaat uchun


 1. Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language

 2. Использование диалектной лексики (Монография)

 3. Место паремиологии в лингвокультурологии.

 4. Отражение национальных ценностей в пословицах разных народов.

 5. Linguoculturological Analysis of Proverbs and Sayings in the Russian and Uzbek Languages

 6. “Bolta” leksemasi ishtirok etgan o‘zbek va rus xalq paremalarining lingvomadaniy tahlili.

 7. Linguocultural features of gastronomic paremias in russian and uzbek languages.

 8. Использование информационных технологий в образовательном процессе вуза.

 9. Языковая сущность паремий и их роль в языковом образовательном процессе вуза.

Табибчилик асосида шаклланган халқ мақоллари.

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Xaydarov Mironshoh Rustamovich

Murojaat uchun

1.Фразеологизмы сематического поля времени в русском и узбекском языках Хайдаров М.

http://sjifactor.com/passport.php?id=21982

2.Подходы к понятию «Семантическое поле» в языкознании

https://academiaone.org/index.php/4

3. Approaches to the Concept of "Semantic Field" in Lexicology

Approaches to the Concept of "Semantic Field" in Lexicology | EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION (inovatus.es)

buxdu-Buxoro davlat universiteti
O`zbek va rus tillar kafedra o`qituvchisi

Niyazova Hilola Xayat qizi

                                    Ilmiy jurnallar:

1.Classification of usual ways of word formation in the russian language

2.Соотношение понятий «новое слово» и «окказиональное слово»  в лингвистике.

 

 Xalqaro miqyosidagi konferensiyalar   

 

 1. Морфемная деривация как процесс образования  слов

 2.  Система образования новых слов